Aitzing, Michael von ; Hogenberg, Franz [Ill.]
... AD HISPANIAE ET HVNGARIAE REGES TERMAXIMOS. DE LEONE BELGICO, eiusq[ue] Topographica atq[ue] histo=rica descriptione liber: Quinq[ue] partibus Gubernatorum Philippi Re=gis Hispaniarum ordine, distinctus — Köln, 1588 [Cicognara, 1979] [VD16 E 4771]

Page: 418
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aitzing1588/0633
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
418 MichaelisEyzinger

i 5 S 6.

TOPOCRAPHlCA ATQVE HISTORICA


TEMPORA

Mlgrauit exhac mortali in Aternam viiasui non mediocre dcjideriu relinquens,pro-
inotis ante tamen.paucis ab bincMnisjn JSciss,adpracipuas AuUsunctiones & mu-
nera,quo etiam mortuus in ysperillos,quajisibi acsuis viueret ,quibus Vtebdnitir maxi-
maque considebatfamiliaribus. Itaque Francifco Thonufratrissilio inslituto harede,
lestis triduo 1 quam decederet litteris,quds ei 'Tdex scripserat e Laurentiana (ecejju,vi-
uo&mortuo beneuolentiam,clementiam, opcramqueprolixepollicens & ojsercns. Qui
bus denique perquam osjiciose supplex,eisratrissilios domeficosq; commendans vbi res-
pondijsent,animaex Icclesxrituexpiata, & ab omnibus domi, scutsortis grauior
swsset,petitavenid‘, X I.cal.Offobris (quadieCarolus V.Imperator) subauroram,
Anno chrifli is86, Manttnc Carpetanoru,vbi cclebrisimerispompaseplutus,migrau:t 2
pofquamdeciesseptenos vixijsetin annos.

MIGRA VIT etiam ex hoc mundo non multe pofi. 3 Adolphus hares 7\£orvvcgia
T)ux Slefvvicenss, Eolsttix, Stormaria ac T)ithmarsue ,silius Friderici primi Regis
Darm.Hiciniuueniliatateaulam (faroli V.lmperatorisfecutusefi,cuibismi!le Iqui
tesadobsdionem Metensem. Albano vero Dttci, Philippi tiispaniarum Tegis iussu iti-
dcm duo mHlidSqmtum in Belgium adduxit, vt antea dixi. T)ictmarsiam cum Fri-
derico 2. RegeT)armpatrueleacIohannefratresubiugauit,ab Anglx Regina lliza-
betha ordinem Anglictim accepit: (sirculi saxonici mfermis supremusper ahquotan-
nosmilitixpr{cfettusfuit,cumq‘,fuijsetnatus Florensburgidieis lanuavjjAnno U26,
tandem appropinquante viu termino,moritur}cum sexaginta vixijsct annos,& menscs
ottd.

LVOCARl curauitdittaiamAngliaTjcgina,adcertnmdiem 2 MariamStuari,
RCginam Scotia noucmdecim iam annis in tfidngha carccris cufodiadetentam, vt de
crimiiiibusacdclittisseinprxsentia(it<e nohilitatis & ofscialtnmTegm dcfendcrct,vt
qwe iam sepius a Parlamento seuStatibus Scotix ad stpplicinw fuijsei renocata & repe-
tita-j non tam ob necem mariti sit,qtiem ipsaprius 10 Fcbruarij is6~j iujserativt inqur-
unt)firangulari,doniwn<si puluere tormentorio incendi & euerti, idq, ingratiam Co,
mitiscuiusda Uodvvel quem iampridem summo(yt aiut)amoredepcribat:quam qttbd
nttper mense inflinttu timpapa , tum nonnullorum aliorum vicinorum Anglue Regttue
immicorum,eandem nonsolumRegno & coronayemm etiam vitaspoliare voluerh,ac se
ipsam carccre liberare ad Anglix Impcrium euehere, tanquamproxima & Ca thoVca
heres,atqtteitasdei religionem in regnum denuo imroducere quxferit &c.T)efem!itfe
quidem Regina coram 41 adhoc congregatis scd m arce vvindefon, & corampartibus
& indicibussmul.ysq^ minime catbolicis,qui ,quia (fatholtca,ream ob id eam ejse decla
runt.

VT autem veritas hac in re appareret,eam ex tempore veritatis matrefreuiter re-
petamus. Tsasciturhxc Regina Maria7 Decembris anno 1541. mittenspater Fliz,a-
bethx Henricus t issngli* Rexlegatum in Scotiam, infantem eam ReginamSduardo
siliosu6sponsampetit,qux illi, mense martio \S4S,matre licet & Catholtcis rcformah-
tibus,abalteriusquam Cathohcxlfcligionishommibus Scotixyipitiaa lacobo tiamil
tonio Aranix comite eiusq; aJsertispromittitur,quibus procurantihus Cardinalis S.An-
drex Archicpiscopus,& Regniprimashonoreproregis nuperinito dcijcitur& a Guber-
natore in cujbodiam datur.

TJLgina atitem mater (atholicdeJWariamsiliam Jhtchoi apud se retinct.Nomina
tur Cjulieimus Gramus,loannesAres kius,loannes Lindesus,&Gulie!mus Leuiflonius,
qui educatione Reginxprxsintia quibus Stcrlinum dutta, perattis consuetis ceremonijs
acceptisqueimperijinsignibus 21 Augufii ehtsdem anni tJ4qregnumimjt Cardinalis,
qtiemdixi,iluntj 1546 aTSFormanoLeshosettarioac sicariomultisconsichurvulneri-

bus. * ASJGLlAE

. . /ntTTiTSrd

LOCA

I

i8Septebr.

C

3

21 Septebn

.

1 k

Angiia.

'


ALEXANDRO FARNESIO LENEM O
loading ...