Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Seite: 16
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0020
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
DOCTQ ET EX[MIO VIRO BARTHOLO*
tomeo Amantio,bondrum literdrumproftsfori Ingoljkdtj dmico
charisiimo. S. p. D.


CCEPI LITERAS TVAS AMANTI E
quibuscognouiApidnwm nostrwm,wtequ*ddm uetuftdtis montmentdinmdmbushdbe*
re.Egoucro er/i cuiusmodiiUdsint mtcUtgerenonsdncpotui, cwmtdbeUdriusD.Eccij ncc
dum uenerit, quodegoscidm, tdmcn drdeo cupiditdte quaddm opcm iUiws ueslri. Spero
enim lUud eximium quidddm sore.Quo libentius mitterem,st qutdcjset penes me, undc dd
Jca, qu^uobis bdud dubie k copioso tymdgmsico uiroKdymundo Fuggcro fuppeditdt*
sunXcopiosifiimedccesiiosieripojJct. Sedquidskcidm, cum tgnoremvcuiusndmgencrisstnttlld mommentd, CT
qumam pr£tered dejideretis*. (Uud tdmentc fugerenolomc prtter esstgtescertorumimpcrdtorwmnthilphne
hdbere,m quo tUafit uetustdtts dignitds. BcUd enim me dntcd ex his Itdlt*locis ubt coptd esl lUdrwm rcrwm, qukm
eas parare mibi potuertm, extruserunt. Germdnidm dutcm noslrdm mopem essctlUrwm,pr£fcrtim m hdc nostu
iUtus regione,ipsc optitmscs tcftis. Qydnqudmtgiturhoc temporenccesuppeUetttle mcd quicqudmnec scriptu
tUud,quodsignisicdtionem ddret mci dc operducstrddtq* mduflridiudictj, cwm ncsctrcmqud de re ittud factundu
esset,mtttere potui,hdscctdmcnhterdstcftcisuel cxpettdttonismc£,uelsententt£ddndds ddtcputdui. Stcdutem
bdbeto, quia dmmaduerto cognttioncm dntiquitdtisnonsolwm dptdmefsc dddclettdtionem,scdetiam excitdre dd
muefttgdndded,qU£prudentidm hommwmdcucrc possunt, me prorfuscxifttmdre,cwm opus ucslrwm tdle qudn*
ddmcogmtionemsitdUdturwm,utileidcwmprimis,<&-dignumm quooperdm pondtis suturum. ipswmuero
Kdymundwmsuggcrum exqutstto laudisgcnere ornandwm ccnseo, quodis non dubitdttslafua liberdlitdte cwm bc
ncmerertde nobisomnibus,tumdocumtntum ddre.quohommescopioficonsirredebcdntdtuitidssuds. H£c ferc
sunt,qu£ putdui rescrtbendd cfse tibi,ut mde cognofceres & mftttutum ucfirwm mibt probdri cr hterds tuds per
gydtas fuisse.Quo mtnusopus fuit teiUauelutipurgatione 'mttioep&oU utt. Qum itd ttbi perfuddedsuehm qui*
buscum mihi communid sunt ftudid, cos k me amart, cr tu qmdcm dbdm»rc noftro esse sciunttus non pofits,er co
qutdem minui,quod dudttor fucris MofcUamnoftrt mAgtftrtdenobisoptime merttt. Apidnwm noftrwm mcis ucr^
btssdutd.Vdlc.QtijmNpnds Martij^ Anno M. D. XXXIIU.
)uhusPftugEquesMtsnenfts9 ...
Praepojitus Qtij.
ANDREAS QSIANDER.
Mutuquidcmsktcor,uetcYummonumcntd uirorum Atq^dltqudobfcuri cddntfrdgmentdsepulcbri
in tencbrissquahdo dtfyertcresitu. Etquonddm celebris, obrutdfitxa loci.
Multa quoq; ubswmpfit rabtdtuefdnia beUx Multd docent tmis cfsossdnomifmdtdterris
Jgnis edaxsdcrds,dum popuidtur,opcs. Etftdtu£,uiuos qux refcrunthommcs.
Uulti supcrftitio ext'mxit,qu£ dcdttd uentri, Non,cttdmfoUcrs,nuud cxpertcnsid nobit
Dclitijs dbolet,noxtd qutfysuis Kcftuuet dottts mdximd cura uiris
"Bdrbdrtcinocuit multis auddctd fecli Sahccthumdndm uduit fic ludcre mcntem
No« mteUettos,dum pudct cjfejibros. Ne turpi trdddtfc male dcfidU.
E quibus ut nittdts utuax fkpicnttd gemmis. Qydre dgc fupremo,cduc ne mdtgncretondnti
Tulgorem proprij lumints excruit. AtcfKo^cx. quodnoluit cmntbus efseK<x\ai
Mdgndcfc idm ftud ijsdsjvrrent commodd rettts. Qum potius merttds dottts,perfolueregrdte$
Extdrent noftris fimodo tcmponbus. Mixtdsldude uirislettor dmtceuelis
Huncdolctheu pukhros ueterumperitsseldborci QuittbicunttdfuodondntcoUettdldbore
Quos fuus tjs peperitpoftcrttdtis dmor. Eruere mgcnijs qu<£ potuere futs.
Sed tamen ttherei cdutt pid curd pdrentis. Sic sictfubito ntfi mefcntentid frUtt.
Ne perednt tdntifemmd cunttd boni. Plunbusutltbcdt3hoctter'mgredier.
Udm^ed per udftumuolutt dtfyergier orbcm,
Condicfc m udrijs opttmd qu£(fclibri&
loading ...