Apian, Petrus ; Amantius, Bartholomaeus
Inscriptiones Sacrosanctae Vetvstatis [vetustatis]: non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis summo studio ac maximis impensis ... — Ingolstadt, 1534 [Cicognara, 3095] [VD16 A 3086]

Page: 40
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/apian1534/0044
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LEC.TORI S. P, J).

ETVS ESTAC CELEBRE ADVTODVM PROVERBi VM,
Principium dimidium totius, quo signisicatil ab antiquis vt Hdiodo,
atq? aliis probanssimis autoribus elle legimus, maximam dissicultatis
partem inaggrediundo negocio litam elTe.Neq? dubitatum eft docnfc
simis,Vc!uti DiuinoPlatoni, Arestoieli, Philosophorum sacilc Co?
ryphcis,id quod recle incceptum sit^ab cmnibus iure merito laudibus
prouehendum esie,videri enim plus,quam dimidium, imo initium bene saLtum non di^
midium totius/cd ipsum insolidum totum else consjrmarunt, tanti resert vnamquamcjj
rem prudcnterjx auspicato exordiri. Quaproptcr & sinem bonum irem sore probabile
cstucgoriieius ,cuiusinitiumbenecceptum vtSophodcs Tragicus Pocta grauissime
inquit.Hoc nos secuti, arbitrati sumus neutiquam labores subtersugiendos efte.ex qui*
bus pradertim plurimum cmolumenti possit prosicilci Icctori sedulo, atcp si d nobis in^
tcrmillum forct, nauscam acfastidium fortassis pcperisset. Quid enim tammo^
lestum aut iniquuni contingere qucat, quam initiis non quamprimum recle consulere,
quibus mclius mcdetur, quim fmi vt refert .Suidas: Recle itacp Perfius Satyricus ad*
monuit.Ellcborum frustra,quum iam cutis argra tumcbit posccntes videas,venienti oc*
curritemorbo Atq? ibidcmomittcrenonpotui,quodOuidius venustissimusPoetaair,
Sero mcdicina paratur , Cu mala prr Iongas inualucre moras.Putaui itaqj mearum esie
parrium, candidc Iector,statim omncm molestiam tibi tollcre, cV optimum ac longcsa^
cillimum quarrendarum aittiquitatum modum pra:scribere,suspicatus hunc librum sore
eo gratiorem, ac iucundiorem,li m inuestigando nullum Iaborem adhiberes. cV in limi-
ne quasi quo foIio,e\: qua sacic vnumquodqj monumentum sacro sanstae vetuftatis ap-
parerct positum. Neqj me Hcrcule id citra magnum ncgocium expzdiuirnus, vt tu lpse
coniicere potcs,nam Antiquitates quas hoc Iibro ccrto ordine impressimus,apud ahos
ita prarpostcre ac prrucrse politas inuenimus,'vt e.ua: in Cycladibus vel in Tracia erant
inucnta:,cum Romanis aut Mispanicispromiscue iungcrcntur. Collegitnus itagp qua
diligentia ix iuxta sedulitate licuit,ncc vlli labori pjpcrcimus,quo in iuftum & reclum or-
dmcm redigeretur.A tcp loii prxtcr delectum id secimus,aut sine certo consilio,vt pr^
poneremus Europam reliquis mundi partibus veluti dignissimam & merito anteseren*
d im,Cuius prima pars seletfta cst Hispania,quod vt saccremus, adhortata iuntplurima
vt Gcographia: ratio, qua: hic maxime consideranda nobis effe videbatur ,6c alia, qua?
hic breuitati s causla omittimus, tum hoc potissimum , Quod totius Impcrii caput illhic
habemus,videlicct inuicl:issimum,fcclicissanum,piissimum Carolum Quintum Roma*
num ImperatorcnijCuius admiranda pietas fccKcitas ac Clcmcntia vti eft prima & ma=*
xima: ita cV venerandas Antiquitates ab Hispania, quac hunc optimum auroK^TOsa^
habet,aurpacandas iurccenstiimus, & hoc noftrum consilium laudatum iri nihil dubito,
improbare ccrte nemo bonus potcst, scd dehis satis. Htspanicis ftatim fubiunximus
Gallicas,quai£ quidem paucas ad nodu hab:rc potuimus, sed sparrosore nonuIIos,qui
nostro hoc opcrc cdito ac pcrlecio lnuitati,totis viribus eruere conentur,qua:in vetuftis
apud illosmarmonbus sunt sculpta.habct cnim nuncGallia miros,vt audio,antiquarios
cV quibusnulte impcnfx nimis magnse vidcantur monumcntis vetuftatis reftituendis*
Poft Gallias proximum locum fibi vcndicat Gcrmania cuius partes a:gregie diuifas in
indiccpauloantehabesin qua,quicqutd cft vctnftatis.i. Epitaphiorum ,Elogiorum,
rvliaiilium inhunc librum rite congcisimus, Et nuncj anteavisaciiealicuicertofcimus
cxccptisiIlismonumcsnis^qua'cIarissimus [ureconfultus Conradus Peutinger Augu^
lianus.Antiquitatu explorator accuratilsimus ob illuftrandam Auguftam Vindelico^.
cxcudi§diligentissimccurauit,quibus & nos tenon priuare voluimuspartimvtdili*
geiitia tam prxstantis viri in hoc opere noftro clarius appareret ftlaudibus dignis
loading ...