Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn: Register — 1902

Page: 133
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/archepigrmoeu1902register/0151
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Namenregister der griechischen Inschriften: Personennamen.

133

Afv»]s XVIII 107,8. 116,29

Ätvta? XV 107,57

Atoycfvrj? Sayapiou VII 185,55

A t o y e v 7) ?: Aüp^Xtos A. VIII 8,22 XVII 50

Aioylvrjs VIII 191,30 XIV 22,51» XV 94,

11 XVII 91,20 (2mal). 94,26. 210,102
Aioylvr)? AXixcou XVIII 107,8
Aioysvrj? 'Aptato'jvoa VII 137,76
AtoylvT}? Atoylvou; XV 94,11
Atoyev»)? 'EXßfou VII 172, 6
Aioysv7j? Storcupkovos X 180,4
Aioysv/j; MoXtjto? Ouaar^io; VII 124, 51
Atoysvtavo? XV 94, 11. 12
Aioooto; 'Htpatariwvos X 219,23
Ato'ocopo; . . . (J.7tou uto? Kupava XVII1118,34
Alo'otop05 Aio8c6pou roxi? dicht. XV 14
AtdSwpo? II ... . X 175
Aiöowpos; Aa(j.<ko; VIII 215,39
AtdSwpo; 'OpSavou I 112
AioxXrj? VIII 220,50b
Atovu .... XI 52, 73

Aiovua____XVII 54

Aiovuaia Ihpyajxrjva X 219,21
Aiovjcrto;: AOp^Xio? A. VI 22,43 IX 128,

96 XIX 149
Atovüaio« VI 9,15. 19,39. 20,52 VII

181, 39 VIII 12, 26. 20, 00. 195, 10.

198,19. 215, 39 X 222, 89 XI 44, 57.

67,142 XII 194,20 XIV 22,50. 35,

88 XVII 58 (
Atovüaio; Sivwrav? VII 119,28
Atovuato? 'Aya9 . . . XVII 203,82
Aioviatoc A7ioXXt)jv'ou X 221,31
Aiovüaio? 'Aptato .... VII 139, 70
Aiovücjio; BaatXtoo'j VIII 195, 10
Aiovuato? Ar,[j.rj-p!ou XIV 22, 50
Atovüo-io? Aioylvou XIV 22,50
Aiovuato? Aiovua!ou tou Aiovjso .... I 112
Atovöatos Aamou XI 44 57
Atovuato? 'EmxrrjTOU VIII 208,24
Aiovüaio; 'HöuXou XIX 97,44
Atovjo-io? Mccpxou, ;.sp£uc VIII 12,26
Aiovüo-10; IToc;s(otov!ou VI 6,10
Aiovuaio; DaTuptwvoc XI 67,142
Atovuai? VI 29,59 XVII 187,43
A'.ovjcti?, arpaTitjjr7); XVII 194,59
Atovüo-15 'EsriX-ou, Ispsu: VIII 12,26
Aiovuao . . . . I 112

Aiovuao'Bcopo;: 'IouXi? A. Aeovctavo'; VI 29,59
Atovuao'Stopos Ta-ou VII 172, 7
AiotceCÖt)? VII 123,49. 139,78
Aio?: noatoop-toj A. IX 119,81
ATo; VII 182,45 X 238,2
Aio; 'Aoxatou, Ispoxifru? VI 19,39
AtoaxopiSrj; VIII 215, 38
Aioaxoupiö* .... XI 53, 77
Aioa-/.oup{3a; XIV 32, 75
Atoa/ouptSa; KuikX^vo's VII 122,47
Ato(izoup(8r)s VI 19,39 VIII 8,21 XIV
22,50 XVII 203,84 XIX 222,89 (2mal)
Atoazoup(8r)S Äpiaruvos VI 18,38
Ato7-/.oup!orjc Atoaxouptöou XIX 222,89

Atoffxoupifiirjs 'Hpwvujxou XIV 22,50
AiodxoupiSrjs Ma?i(j.ou VI 5,7
AioaxoupiSrjs SwxpdtTou XIV 22,50
Aioipavrj? Tetpuou VII 176,23
Aio'<pavtos 'EpjAEtou IX 119,81
AicpiXwc (sie!) F. XII 9010a
AiipiXo? Aiovuatou VIII 215,39
A191X0; xaXo? AkXavdrco F. XVIII 19
AE?iXo; Aeuxfou VIII 215,39
Aiajva (?) V 137
Adxi(i.os XIV 22, 50
Ao'Xr)? XVIII 116,30

Ao'Xr;; A----X 96

Ao'Xrjs BctÖuoc XVIII 116, 30
Ao'Xqs Aa^svso; XVIII 116, 30
Ao'Xrj; MouxaTCo'peo; VIII 116,28
Dometia: Iunia D. VI 27,55
Aorj.ETiavd;: Aup^Xio? A. XVII 94.28
Aop-fj'nc X 238,2
Ao^ftio; AofiveTvos VIII 217,44—47
Aoüxto? AofxiTio; Matwp Aail 128,24
Ad|jLva: AuprjXta A. XIX 36,20
Ao>va VII 179,33
f Ao>v« VIII 224,59
Aop-vsTvo?: Ao^itio; A. VIII 217,44—47
Adva;: Tißspto; KXaüoio; A. VII 129,25
Aopu[xev7)s MeXeaypou XIX 32,11
Aopuoo'po? IX 119,81
AouXtwv VII 187,62

|AouX/'.[a'i[xo?, OTta/.oTOc AwpoaTo'Xou XVII
206, 90

Apet . . . ou£epei Boup9ä9ou XVII 196,64
Apdaepo? (?) XIII 183 XVI11 100,15
Apoo-u: BoXoaaEa A. VIII 222,55

Apou____: VtXtoc A. XVII 97,33

ApwvtXo; XV 112

Aüva; 'Erttaxopou II. 'EXoutSio? XVIII 11*7,8

AtoötovaTo; V 135

Aiovara: KXauSfa A. VIII 223,57

Acovaxo;: F. 'Avtojvio; A. XVII 176, 15

AwpS? VIII 220, 50b

AwpdOcoc 'Ava?i§dTou VII 120,34

Atotto? XI 44, 57

'E____: 'IouXi'a 'E . . . XIV 29, 58

r<xioS 'E____IX 119,81

'E____Xlwv VII 137, 75

'Eßoupiavd? IX 119,81

'Eßoupiavo; AxiSXou IX 119,81

A. Eyvartoc Ouixttop AoXXiavo';, jEpeaßeuTrji;

SsßaaTou avTiaTpatrjyo? Bsiöuvfa; y.ai IIo'vxou

VII 171,5

EVa VIII 196,13 XIV 154,37 XVII 91,20

EJao-iSato? XIX 233,2

El4puv Nlwvo? VIII 194, 5

EiXapac VII 182,47

EINQ (Gemme) X 125, 17

Eipavi^o; XIV 22,50

Elprjvato? AXscavopsü; VII 135,68

Eto/jvr): Aup^Xfa'E VIII 195,8

fEIaxptßwv XIX 33, 15

fE[wav7]? Eto"/.o(ßwvo; XIX 33,15

fE^oo-v-po'; VIII 213,32
loading ...