Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 48
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0056
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
48

až do roku 1204 a bolí ulúpené počas križiac-
kych výprav.
Ich uloženie do zeme v chotári Ivanky pri
Nitře nemuselo následovat bezprostredne po vy-
rabovaní Carihradu. Mohli sa tam dostat po dlh-
šom putovaní cez ruky viacerých osob.
Poklad z Ivanky pri Nitře nijako nemožno

spájať s uhorskou históriou v užšom zmysle slo-
va a připisovat mu význam štátnych či Státnic-
kých insignii. Nezmenšuje sa tým však jeho
medzinárodný význam ani dóležitosť ako pra-
meňa pre poznanie byzantského dvorského u-
menia 11. storočia.

POZNÁMKY
1 BÁRÁNY-OBERSCHALL, Μ.: Konstantinos Mo-
nomachos csázsár koronája — The Crown of the
Emperor Constantine Monomachos. Archeologia Hun-
garica, 22, Budapest 1937.
2 MÍHALIK, S. : Problematik der Rekonstruktion der
Monomachos — Krone. Acta Historiae Artium ASH,
9, 3—4, s. 199—243.
3 KÄDÄR, Z.: Quelques observations sur la recon-
struction de la courone de l’empereur Constantin Mo-
nomaque. Folia archeologica, 16, 1964, s. 113—134.
4 MITCHELL, P.: A. Dancing Girl in Byzantine Ena-
mel. Burlington Magazine, 1922, s. 64—69.
5 Gréckymi textami na tabulkách sa zaoberal vo
zvláštnej štúdii v citovianej knihe Μ. Barányovej —
Oberschalloivej lingvista G. Moravcsik.
6 JERPHANION, G. de: Le Thorakion, caractéristique
iconographique du ΧΙ-e s. In: Mélanges Charles Diehl,
2, Paris 1930.
7 Spôsob výroby emailovaných predmetov opísal O.
Μ. Dalton v diele Byzantine Art and Archaeology, Ox-
ford 1911.
8 DEÉR, J.: Die heilige Krone Ungarns, Wien 1966.
9 LUIGI — POMORIŠAC, J. de: Les émaux byzan-
tins de la Pala d’oro de l’église de Saint Marc a Ve-
nise Zürich 1966, pozn. 114 na s. 42 a tato. na s. 85.
10 Na čaši je nápis: Rukn ed daula Daud ibn Sokman
ibn Ortok. Je to měno emira, ktorý panoval v Amide
a Hisn Kaii'e v období 1114—1144 (Oberschallová-
Bárányová omylom uvádza 1141—1144). Caša je ulo-
žená v Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, č. inv.
K 1036.
11 AMIRANAŠVILI, Š.: The Khakhuli Triptych. Tbi-
lisi 1972.
12 MESSERER, W. : Der Bamberger Domschatz.
München 1952, s. 52 a obr. 36.
13 CHYTIL, K. a kol.: Kříž zvaný Závišův .... Praha
1930. Teraz je kříž uložený v poklade chrámu sv. Víta
v Prahe. Najnovšie ho ako uhorskú prácu publikovala
KOVÁCS, É. : Romanische Goldschmiedekunst in Un-
garn. Budapest 1974, obr. 32 a 33.
14 HAHNLOSER, H. R. a kol.: Il tesoro di san Mar-
co. Firenze 1971, tav. XLII.
15 IPOLYI, A.: A magyar szent korona és koronázási
jelvények tôrténete és müleirâsa. Budapest 1886, s. 164.
16 BOCK, F.: Die byzantinischen Zellenschmelze
der Sammlung Swenigorodskoi. Aachen 1896, s. 260—
266.
17 SCHUG-WILLE, CH.: Art of the Byzantine World.
New York 1969.
18 DEÉR, J.: c. d„ s. 139—149.
19 KINROSS, L.: Hagia Sophia. Wiesbaden 1976.
20 KONDAKOV, N. P. : Istorija i pamiatniki vizan-
tijskoj emaili. Sankt Petersburg 1892, s. 229.
21 EBERSOLT, J.: Les arts comptuaires de Byzance.
Paris 1923.

22 KONDAKOV, N. P.: Geschichte und Denkmäler
des byzantinischen Emails. Frankfurt 1892, s. 144—
148.
23 BOECKLER, A.: Die „Stephanskrone“. In:
SCHRAMM, P. E. : Herrschaftszeichen und Staatssym-
bolik (Schriften der Monumenta Germaniae Historica,
Band 13/3, Stuttgart 1956, s. 735—742).
24 COMNÉNE, A. : Alexiade. Paris 1937 (franc, přek-
lad B. Leib).
KOMNENA, A.: Alexiada. Moskva 1965 (rus přek-
lad J. N. Lubarskij).
25 WALTER, A. J.: Kleinodien aus der Wiener
Schatzkammer. Bern-Stuttgart 1968, s. 14—15.
26 Uvádza ich MIHALIK, S.: c. d., s. 212.
27 DALTON, O. Μ.: Byzantine Art and Archaeology.
Oxford 1911, s. 526: these figures, las Kondakoff suggests,
may hâve some reference to· the coronation festivities
at Constantinople.
28 GRABAR, A.: L’empereur dans l’art byzantin.
Paris 1936.
GRABAR, A.: Le succès des arts orientaux à la
cour byzantine sous les Macédoniens. Münchener Jahr-
buch der bildenden Kunst, 3, 11951, 2, s. 43—46.
29 Do tejto· skupiny povodně patřili pravděpodobně
este dve platničky s postavami Jána II. Komnena
(manžela Ireny) a ich syna Alexia I. Komnena. Diehl
sa domnieval, že Jána II. Komnena prerobili v 14. sto-
ročí na dóžu O. Faliera (změnou hlavy a nápisu na
póvodnej platničke). Tak vysvětluje portrét dóžu aj
LIPINSKY, A.: Goldene und silberne Antependien des
Mittelalters in Italien. Das Münster, 5, 1952, s. 194—
205.
30 SCHUG-WILLE, CH.: c. d., s. 180. Öasf výzdoby
Pala d’oro· určité pochádza z cařihradského kostola
Pantokratora (Dalton, c. d., s. 512).
31 Colection P. Μ. Botkine, St. Pétersburg 1911, tab.
74.
32 Medailón je široký 5 cm a vysoký 4,2 cm. Deér
sa o ňom zmieňuje na s. 79 a 178, obr. 22 na tab. XII.
33 KÄLLSTRÖM, O.: Ein Majestätsdiadem aus der Zeit
um das Jahr 1000. Festschrift zum 70. Geburtstag S. Μ.
König Gustav Adolf VI. von Schweden. Podla MES-
SERER, W. : c. d.
34 Podlá písomnej informácie z Bayerische Staats-
bibliothek München z 20. 3. 1978.
35 AMIRANAŠVILI, Š.: c. d„ obr. 15.
36 DIEHL, CH.: Manuel d’art byzantin. Paris 1910.
37 DIEHL, CH.: c. d., s. 153; KINROSS, L.: c. d.,
s. 40.
38 PSELLOS, Μ.: Chronografie, kniha VI, kap. LXVI
(podlá čes. vydania 1940 „ve Staré říši na Moravě“,
s. 119).
39 PORFYROGENETOS, K.: De administrando im-
perie, kap. 14: „koruny nepochádzajú z ludských rúk,
ale Boh ich podarúva prostredníctvom svojich ar-
loading ...