Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 53
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0061
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
53Pôdorys podhnaidského kostela na Beckove. Z archívu
SÜPSOP

Z Čiech účastní sa este na rokovaní s Benátskou
republikou. Od roku 1412 sa jeho účinkovanie
spája len s vnútomými záležitosťami. Deň jeho
úmrtia nepoznáme. Este v máji 1414 žije, 23. no-
vembre 1414 v královskom dekréte vydanom
Žigmundom vystupuje jeho syn ako „fidelis
noster Stiborius filius condam Stibori Wayvo-
dae“. Je teda zřejmé, že Stibor zomrel medzi
týmito dvorná dátumami.
Jeho syn Stibor II. sa ako Žigmundov přívr-
ženec zúčastnil na koncile v Kostnici (1414—
1418). Opisuje ho kronikář koncilu Ulrich z Ri-
chentalu. Pri opise ceremoniálov ho kladie vždy
do popredia. Ulrichom bohato ilustrovaná kro-

nika patří medzi najzaujímavejšie písomné pa-
miatky neskorého středověku.10
Stibor II. zdědil po otcovi nielen majetky, ale
aj postavenie pri dvore. Bol nitrianskym a mar-
marošským županom a kapitánom celého Po-
važia. Jeho měno sa spája s protihusitským
bojom na západnom Slovensku. Roku 1434 pa-
dol v boji s husitmi pri Trnavě.11
Stiborovci nadobudli na Slovensku obrovské
majetky.12 Patřilo im 15 hradov a okolo 300 miest
a obcí. Žigmundove darovacie listiny obsahova-
li doložku, podlá ktorej Stiborovci preberali sú-
časne s majetkom aj patronátne práva nad kos-
tolmi. Výsledkem ich rozsiahlej stavebnej čin-
nosti bolí najmä jednoloďové kostoly na Pováží,
ďalej sakrálně stavby s oktogonálnym pódory-
som, ktorých prototypem bol kostol v Novom
Meste nad Váhom, velká přestavba Beckovského
hradu, ako aj přestavby a opevňovacie práce
na ostatných jemu patriacich hradoch a niekto-
ré stavby mimo územia Slovenska, ako rodová
pohřebná kaplnka v Krakove či palác v Budí-
ne. Okruh ich činnosti sa zatiaï nedá presnejšie
určit.
1. Jednoloďové neskorogotické kostoly na Pováží
Zásluhou Stiborovcov rozšířil sa na Pováží no-
vý typ kostola, ktorý sice nevynikal rozmermi,
ale velmi rýchlo sa ujal nielen pre jednoduchú
pódorysnú schému, ale aj pre nové, módné ne-
skorogotické poňatie interiéru. Ide o jednodu-
chú, křížovými klenbami zaklenutú dispozíciu
s predlženým presbytériom polygonálneho u-
končenia, oporným systémom a mohutnou pred-
stavanou vežou.
Stavebná činnost Stiborovcov sa začala pře-
stavbou Beckovského hradu a kostola v podhra-
dí už tesne po získaní panstva v rokoch 1388—
1410. Na obidvoch stavbách badat ruku tých is-
tých majstrov. Spomínaný dispozičný typ vychá-
dza zrejme z tohto kostola a je nový len na na-
šom území; inak je to starší typ, známy po ce-
lom území Čiech, Rakúska a Nemecka. Celko-
vým ponímaním priestoru i detailmi však tieto
stiboroivské stavby už šíria nový neskorogotický
sloh. Asymetricky umiestnená apsida beckov-
loading ...