Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 92
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0100
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
92Reliéf Bičovania zo západného portálu. Snímka I. Hu-
ba
Reliéf Ukrižovania zo západného portálu. Snímka I.
Huba

ktoré použil Parléř na známej figurálnej kon-
zole v chóre katedrály sv. Víta.
Odkrytý západný portál košického františkán-
ského' kostela je nesporné velkým prínosom do
vývinu gotickej sakrálnej architektúry Sloven-
ska na rozhraní 14. a 15. storočia. Nie je bez
zaujímavosti, že sa tento jedinečný, slohovo osa-
motený portál nachádza na mendikantskej stav-
bě. Vysoký a úzký, v obryse pravoúhlý portál
sa končil povodně až pod bankálom okna situo-
vaného na osi fasády.
Portál sa skladal zo spodnej vstupnej časti,
z tympanonu, ktorý tvořila dvojplánová pravo-
úhlá nika, a z hornej časti, utvorenej z troch
reliéfov v pravoúhlých profilovaných rámoch.
Nad reliéfom Ukrižovania, ktorý je v centre
kompozície portálu, i nad bočnými reliéfmi Bi-
čovania a Korunovania trním sú horizontálně
římsy, pod ktorými je vlys z cimburia. Reliéf

v střede má hlbokú profilovaná niku, bočné re-
liéfy majú niky plytšie. Pás cimburia odděluje
niky bočných reliéfov od profilácie velkej por-
tálovej niky. Vodorovná spodná římsa stredného
reliéfu sa končila v spadajúcom bankále, ktorý
vytvára striešku pře baldachýn či cibórium nad
ústřednou plastikou v nike portálu. Kresbový,
mákký profil niky portálu má v střede vystu-
pujúcu hrušku, výžlabky a oblúky tvoria ďalšiu
časť profilu ostenia. Prúty ostenia padajú verti-
kálně za šambránu, kde vytvárajú časť bočné-
ho, nie hlbokého ostenia. V zadnom pláne niky
bolí osadené štyri figurálně konzoly, predsta-
vujúce bradatých mužov s nápisovými páskami
v ruke. Na zachovanej páske je gotickou minus-
kulou napísané Jeremias. Vrchný záklenok por-
tálu má tvar trojlistu, ktorý sa končil v bočnej
šambráne. V rohu nad stykom záklenku so šam-
bránou je položený jemne modelovaný list akan-
loading ...