Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 95
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0103
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
95

tola klarisiek a františkánov v Bratislavě z 15. sto-
ročia.
16 Začiatkom 17. storočia sa do Košic presfahovala
jágerská kapitula, lebo Jäger (Eger, MER) obsadili
Turci. Město im přidělilo svatyňu františkánského
kostola. Tento stav trval takmer sto rokov.
l' Prípory v kostolo h žobravých řeholí povodně ne-
pokračovali až k podlahe, lebo to zakazovali regule
z roku 1239.
18 MENCL, V.: c. d., s. 47.
19 BURES, J.: c. d., s. 230. Má na mysli radiálnu
kaplnku dómu sv. Alžběty.
20 Konzola v kúte chóru sa najviac přibližuje kon-
zolám českého typu druhej polovice 14. storočia a k
typom, ktoré používal Peter Parléř.
21 MENCL, V.: České středověké klenby. Praha 1974,
s. 73.
22 Znojmo, Dolní Kounice, sú však aj v českých
stavbách — Panenský Týnec.
23 CLASEN, K. H. : Deutsche Gewölbe der Spät-
gotik. Berlin 1958, s. 80.
2/1 Hviezdicové klenby sa používali v sliezskej Vroc-
lave už v poslednom desafročí 14. storočia.

23 MENCL, V.: c. d„ s. 45, 46.
26 Podlá archívnych materiálov medzi rokmi 1718—
1720.
27 WICK, B.: Szent Ferencz rendjének Kassán. Üda-
je mi poskytol Městský archív v Košiciach.
28 MENCL, V.: Česká architektura doby lucembur-
ské. Praha 1948, s. 151.
29 V zásype zamurovaného južného portálu sme našli
úlomok rebra s kamenárskou značkou v tvare písmena
P. Podlá Eudovíta Keményho sa taká istá značka na-
chádza na pilieri F v košickom dóme, v desiatej vrs-
tvě. KEMÉNY, L. : A kiassai szekesegyház épitészeiról.
Archeológiai Értesito, 30, 1910, s. 165—169.
99 MENCL, V. : c. d., v pozn. 6, s. 45.
31 Spomínaná v testamente D. Šafárovej z roku 1405,
pozři pozn. 5.
32 Středověké nákresy a plány zozbieral KOEPF, H.:
Die gotischen Planrisse der Wiener Sammlungen.
Wien 1969.
:Ω MENCL, V.: Vývoj okna v architektuře českého
středověku. Zprávy památkové péče, 21, 1961, s. 203.
M BUREŠ. J. : c. d.

Cpe/iHeBeKOBbiň koctcji (jjpaHUMCKamieB b rop. KouiHpe

Ha pyóe>Ke 14 h 15 bckob b Komnu,e óbut nocTpocn
4>paHimcKaHCKm"i KOCTeji. Hccjie/iOBaumi πρκ -πομοιβ,η rjiy-
ÓHHHblX 3ΟΗΛΟΒ, pe3yjlbTaTOM KOTOpbIX JlBJIÍieTCÍI HaCTOHUiaíl
CTaTbíi, npHnecjiH κεκοτορωε HeoxHAannocTii h n03B0Jiiwin
ýTOBHHTb aaTiipoBauue n aranbi pa3BiiTMít oôiæKTa.
nepBOHaqaflbnoe nojiojKeHne h komboshiihh b nJiaHe o6t>-
ei<Ta xapaKTepHbí λλπ apxHTeKTypu umueHCTByiomiix op-
ΛεκοΒ. SaaHiie, ΒεροΗτιιο, óbijio pemeHO β φορωε Aßy.x-
ΗεφκοΓΟ 3ajia.
ApxHTeKTOHHqecKHc a.'icMeiiTbi roBopsir o no/iyHaíicKOM

bjihíuiuh, a TaioKe o liemci<o-cnJie3CKOM, TO'inee o bahhhhíi
nap,ic:p>KCKOÍi iukojibi.
Han(5ojiee 3naqiiTB.nbH0ň naxoAKOfi 6bi.no οτκρωτΗε περ-
BOHaiajIbHOrO rOTlUieCKOPO φηε3Λβ C KpaCOMHblM nopTa-
jiom h ρεΛΐ>εφ3ΜΜ. fjiyÓHna h njiacTHBHOCTb φορΜ oöy-
cjiOBjíeiibi 3Aecb nrpoň CBeTa η Tenu. PeajiH3M qepeflyeTca
c aKcnpeccHeíi, b ópocaioaieíic;i b raaaa CTMitaaniiM BHjina
npeflHa.McpeiiHOCTb. Coopy>KeHne necer na ccóe 3HaKH
Me>i<AynapoAHoro roTimecKoro cthjih Hanajia 15 Beica.

Mittelalterliche Franziskanerkirche in Košice

Die Fnanziskanerkirche in Košice wurde um die
Wende des 14. und 15. Jahrhunderts erbaut. Die Tiefen-
sondierungsuntersuchung, deren Ergebnis diese Stu-
die darstellt, brachte einige Überraschungen und ermö-
glichte Präzisierung der Datierung als auch Einreihung
dieses Objektes in die Entwicklung der mittelalterli-
chen Architektur.
Die ursprüngliche Lage und Grundriss des Objektes
sind für die Mendikantenarchitektur charakteristisch.
Der Bau wurde wahrscheinlich als Doppelschiff mit
langem Chor von zwei Feldern und einem Fünfachtel-

abschluss untergenommen. Der Turm befindet sich in
nordöstlichei’ Ecke zwischen dem Chor und dem Schiff.
Die architektonischen Glieder deuten auf Einfluss des
Donaugebietes, aber auch des tschechisch-schlesischen
Raumes hin, genauer auf den Einfluss des Parler-Krei-
ses.
Der bedeutungsvollste Fund war die Entdeckung der
ursprünglichen gotischen Fassade mit einem maleri-
schen Portal und den Reliefs. Sie wird im Artikel
einer genaueren stilistischen Überprüfung unterzogen.
loading ...