Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 97
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0105
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
97

Tabulové malby v Sásovej
LIBUŠA CIDLINSKÁ

Gotický kostolík sv. Pavla a Antona pustov-
níkov v Sásovej pri Banskej Bystrici si zo svoj-
ho póvodného zariadenia zachoval dva křídlové
oltáře, a to hlavný sv. Pavla a Antona, ktorý
vznikol niekedy na přelome 15. storočia, a bočný
sv. Egídia, ktorý pochádza z druhého desaťročia
16. storočia. O niekolko desaťročí starší oltář sv.
Žofie a tabule ďalšieho oltára sú dnes v bansko-
bystrickom múzeu.
Oltář sv. Heleny a Egídia má malovanú pře-
dělu, vysokú, poměrně úzku archu zakončenú
fiálovým štítom, a pár pohyblivých krídiel. Tvar
oltára plné zodpovedá miestu pri úzkej východ-
nej stene na južnej straně lodě, na ktorom
stojí. Pre naše středověké poměry je nezvyklé
zasvätenie oltára titulárnym svätcom, ktoré —
súdiac podlá zachovaných diel — vyskytovalo
sa v slovenskom gotickom umění iba výnimoč-
ne. Zodpovedalo zrejme prianiu nám dnes ne-
známého objednávatela, pre ktorého právě tito
svati museli mať zvláštny význam. Archu vypí-
ná reliéf s titulárnymi postavami, sediacimi
v krajině, nad nimi sa vznáša Madona s anjel-
mi, v střede čipkovitého štítu stojí sv. Sebastián.
Na predele je malovaný veraikon, na lavom
křídle sú štyri výjavy zo života sv. Egídia, na
Pravom štyri scény legendy o sv. Helene a náj-
dení pravého kríža.
Malba na predele sa výrazné odlišuje od ma-
lieb na křidlách. Jej čelnú stranu pokrývajú
akantové rozviliny, stáčané do kruhových závi-
tov, v střede visí Veronikin ručník. Listy sú
modelované výraznou čiernou obrysovou líniou,

tiene sú naznačené čiernym šrafovaním, naj-
svetlejšie časti rozvilín sú kreslené a šrafované
bielou farbou. Pokrčenie ručníka naznačujú
pevne vedené čiary. V jeho střede spočívá Kris-
tova hlava. Tvář Krista na velmi podobnej
predele o výše desaťročie staršieho hlavného
oltára sv. Pavla a Antona v tom istom kostole
je modelovaná ovela výraznejšie a plastickej-
šie.1
Predela celým svojím charakterům malby
a kompožičného riešenia sa do oltárneho celku
organicky nezapája. Bola buď určená pre iný
oltář, alebo maliar krídiel dodal do nich z ne-
známých příčin len obrazy a predelu namalo-
val iný autor.
Ikonografický program bol daný zasvátením
oltára, rozsah malieb jeho velkosťou. Maliar tu
pohotové vystihol najpodstatnejšie události z le-
gendy obidvoch titulárnych svätcov vždy v šty-
roch obrazoch.
Na lavom křídle sú výjavy zo života sv. Egí-
dia,2 a to: ako svätec chrání srnku před polov-
níkom a král Wamba s arleským biskupom u
svätca na vnútornej straně 1’avého křídla, ako
Egídius kriesi mrtvého syna vojvodu z Nimes
a lieči chorého na vonkajšej straně. Na vnú-
tornej straně pravého křídla s výjavmi z legen-
dy o sv. Helene3 sú scény Nájdenie kríža a Dis-
puta o pravosti kríža, na vonkajšej straně Záz-
rak kríža a Vztýčenie kríža.
Obrazy sásovského oltára sv. Heleny a Egídia
sú prácou neznámého umelca, ktorého ďalšie
diela nepoznáme a patria medzi vrcholné zacho-
loading ...