Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 19
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0131
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
19


9. Památník Slovenského národného povstania v Ban skej Bystrici. Foto E. Stacho.

podl’a hlavnej komunikačnej osi (rampa, scho-
diště) a podriaďuje sa hmotovo horizontálnemu
pósobeniu priestoru námestia, v ktorom sa na-
chádza. Strohá, statická architektúra je oživená
reliéfnym pásom (hydronálium), ktorý na plo-

ché prstenca rytmicky radí sumárně modelované
figúry na neutrálnom pozadí. Tvoří protipól ruš-
ného prúdenia v prilahlých městských priesto-
roch.

Poznámky

1 Pozři připojená použitá literaturu.
2 FAŠANGOVÁ, E., KRIVOŠOVÁ, J. : Pratvary, sym-
boly, architektonický priestor. Projekt 4/1974; KRÁS-
KO, J.: Dokumenty, nielen památníky. Projekt 4/1974;
K památníkovej tvorbě na Slovensku. Výtvarný ži-
vot 9/1971; Pochodně slobody. Bratislava 1964; KA-
HOUN, K. : Pomníková a památníková tvorba. Projekt
10/1975; SNP a naša památníková tvorba. Pamiatky
a príroda 5/1977; KAHOUN, K., LICHNER, J.: Pa-
miatky protifašistického odboja a oslobodenia na

Slovensku. Československý architekt 13/1975, 30. 9.
1975; KUSÝ, Μ.: Posolstvá v čase. Projekt 4/1974.
3 Například Μ. Kusý vidí tendenciu sáčasného· vývinu
v pohybe od architektúry smerom k sochařstvu, za-
tial čo Fašangová a Krivošová v pohybe od sochár-
stva k architektáre. Protikladnosť týchto názorov
pramení jednak z výběru dokumentačného materiá-
lu, jednak z odlišnosti metodologického přístupu, te-
da z odlišnosti hladiska, z ktorého posudzujú jed-
notlivé javy a v dósledku toho aj z odlišnej inter-
loading ...