Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 32
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0144
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
32

Poznámky
1 BARTOŠOVÁ, Z.: Roky po oslobodení akoi pokračo-
vanie pokrokových tradicii v našom umění (malba,
grafika a kresba 1945—1948). Ars 1983/1, s. 43—60. Text
obsahuje aj náčrt výstavnej a spolkovej aktivity.
2 Rezolúcia slovenských umelcov II. zjazdu UVR, Ná-
rodná obroda 31. 10. 1946.
3 BEDNÁŘ, Š. : Súťaž na pomník CA v Bratislavě. No-
vé slovo, 2, č. 5, 29. 6. 1945. Štefan Bednář upozor-
ňuje na evidentně reminiscencie Kostkovho· Vítaz-
stva na Rudovu Marseillalsu :a Pribišovej Vďake
republiky vyčítá nečasový klasicizmus. Práhovára sa
za realizáciu Kostkovej alternativy spomedzi dvoch
víťazných návrhov.
4 BEDNÁŘ, Š. : Výtvarnici v odboji a v Povstání. Nové
slovo; 2, č. 22, 26. 10. 19451.

5 POVAŽAN, Μ.: Podiel nadrealistickej poézie v boji
proti politickej reiakcii a nacizmu. Nové slovo, 2, č.
22, 26. 10. 1945.
6 UHER, R. : Návštěva u Brancusiho. Umělecký me-
sačník Obraz a socha, 1, č. 1—10, s. 145.
7 V roku 1948 bol na dlhšom pobyte na Slovensku Ho-
norioi Garcia Condoy (1900—1953) ; v tom istom roku
vystavoval v Prahe a v Bratislavě. Jeho pobytu pred-
chádzala účast na výstave Umenie republikánského
Španielska (Praha, Brno;, Bratislava) roku 1946.
V Hložrúkových plastikách rezonuje priame pozná-
me uvedených výstav, konkrétné aj Condoyových
práč.

CjiOBaiiKaa CKyjibnTypa riepwoua 1945—1948 rr.

3y3ana BapToiuoßa
PeaiOMC
ΚοροτκΗΗ nepaoA neTLipex noc.ieBoeHHbix jier b cKyjibn-
TypnoM TBopnecTBe npouieji ποα smkom βμπολιι6ηηη cao>k-
HblX MOHyMeHTajIbHbIX 33Λ3Ί: naMHTHHKOB CjIOBapKOrO
nannonajibHoro bocct3Hhh h ocBo6o>KfleHHH. OömeCTBeHHOe
TpeöoBaHiie otkámKa b iiCKycCTBe na stu HeASBune coóhthíi
Hainen HOBeitmeíl hctophh βμποληηλη b ochobhom «Ba
CKy.ibnTOpa, BbiAaioninec;i ahhhocth CBOero ποκολβηηη,
Ηθ3εφ KocTKa (po/ι. 1912) h PyAOAb([> Πρη6ηιιι (poA.
1913). K nanöoAee SHawTeAbHbiM npoH3BeAeHHHM, uaA
KOTOpbIMM OHH paÔOTaAH B 3TO BpeMH, OTHOCHTCH: Π3ΜΗΤ-
HHK ,.ΠοδβΛΜ“ b BpaTHWiaße, κοτορωϋ boshhk na ocho-
BaHHH nepBoro noc.aeBoeHHOro Komtypca CKyAbmropoB
(b 1945 r.·), naMHTHHK OoBauKOMy HaunonajibHOMy boc-
CTaHHio b IlapTHsaHCKe — oóa co3AaHH Ηο3εφθΜ Koctkoh,
a TaKTKe Πβμητηηκ CHB b üpbeBHA3e — aBTop PyAOΛbφ
Πριιόπιιι.
HecMOTpsi na το ato coßpeMeHHbie hm hctoahhkh cah-
TaiOT CHTyapHio b CAOBapKOM CKyAMiType nepßbix nocAe-
BoeHHbix jieT λμλογομ sthx AByx aBTopoß, KapTHHa 6biAa
6bi HenoAHOfi 6e3 TBopneciBa PyAOΛbφa Yrepa (poA. 1913),
BCTynHBinero co 3peA0H xyAOHtecTBOHHoft nporpaMMoft.
TorAa KaK Πριιδπιιι oö-bCMbi cbohx CKyAbnTyp CKopee
ΒΟ3ΒΟΛΗΤ, ΗΘ/ΚΟΛΗ ΜΟΑβΛΗρνβΤ, B Κ0ΜΠ03ΗΗ.ΗΗ ΠρΗΜΘΗΗεΤ
KAaccmecKyio ypaBHOBeiiieHHOCTb h rapMOHHio h íibaíi6tcíi
τηπομ anmecKoro paccKasHHKa (ocoßeHHo b ρεΛΒεφ3Χ,
cocTaBAHiomHX BApo ero TBopnecTBa), KocTKa cboh ΛΗρκ-
qecKHH TaAaHT MaTepnaAH3yeT b ochobhom BaflHHeM. 3to
noBepxHocTb qacTO acHMMeTpHAHbix κομπο3ηαηη, Koropan
CBOeô CTpyKTypoft 3acTaBAHeT B3ariMOA8HCTBOBaTb εεετ
Kax OAHO H3 TAaBHbix cpeACTB Bbiipa?KieHHH. O6a, KocTKa
H nplIÔHIH, OHHpaAHCb Ha φρ8ΗΙ^30^ΙΟ CKyAbnTypy nana-

Aa Hauiero BeKa: Πριιόπηι, hcxoaíi h3 onbrra TBopnecTBa
MafioAii, pa3BHBaeT τεΗΑεΗΗ,ΗΗ KAaccHU,H3Ma, KocTKa hh-
AHBHAVaAbHbIM CnOCOÖOM pa3BHBä6T ΛΗΗΗΙΟ POAeHa. B 3T0H
HOAApHOCTH, BbipaCTaiOLlleÜ H3 BbICOKO apTHCTHAeCKHX ΠρβΛ-
CTaBAeHHÜ o xyAOTKecTBeHHOM npoH3BeAeHHH, 3a3BynaA
KaK KOHTpanyHKT npHHimn PyΛOΛbφa Yrepa, κοτορκΗ
anaAorHAno, KaK h ABoe npeAbiAymnx CKyAbnTopoB, hcxo-
AHT B CBOHX npHHIlHnaX H3 SCTeTHAeCKOH nAOCKOCTH φρ3Η-
uy3CKoro HCKycCTBa py6e>Ka npoinAoro h nauiero BeKa:
BO3BpameHHe κ apxeTHny b CKyAfariTypHOH φορΜβ. 3th
TpH pa3AHAHbie OTHOIiieHHH K CKy.ibiiType H K paÔOTe
cKyAbnTopa nocAy>KHAH peiuaiomHMH cTHMyAaMH αλη ααλβ-
Heiimero pa3BHTHH CAOBauKoft nocAeeoeHHOH CKyAbnTypbi.
ΠρΗΗΐχΗΠ, COCTOÍUUHH B ΜΟΑθΑΗρΟΒΚΘ, CT3A TbIAOM AAÍI
ee AHpHAeCKOH nO3HH.HH, πρΜΗΗ,ΗΠ OÄHO3Ha*IH0 φOpMyΛH-
pOBaHHOH ΠΟΛΗΟΗ φορΜΗ — AAH ee ÔOAee paUHOHaAbHblX
TeHAeHUHÎI. IIpHCyTCTBHe ΜΟρφΟΛΟΓΗΑβεΚΗΧ OTnpaBHblX
ToneK apxemna OKasaAOCb aKTyaAbubiM TaM, rAe CAOBauKaii
CKyAbHTypa HCKaAa HCTOHHHKH BAOXHOBeHHH B COÔCTBeHHOft
KyAbTypHOH TpaAHU.HH — B CAOBaUKOM HapOAHOM HCKye-
CTBe.
B 3T0T nepHOA B H<H3Hb H3O6pa3HTeAbHOFO HCKyCCTBa
bkaiohhaocL· h TBopnecTBO Hwa TyAKO (poA- 1910) h Oto-
Kapa HiiqaTeKa (poA. 1914). ΗρκιΐΜ τβαβητομ BCTynHA
b HCKyccTBe npe?KAeBpeMeHHO yMepuinft IOcthh TpAKa
(1924—1953). PyAOΛbφ Γοήβκ (1911—1965). b stot
nepHOA yx<e speAbift CKyAbnTop, προΑΟΛΗοετ εβοε TBop-
'ΐεετΒΟ πετκοή öhtoboh opueHTauHH, a ÁHApeň Πετβρ
(poA. 1912·) nocBíiTHA ce6si ν>κε ΗΟΚΛκΑίΗτεΛΒΗΟ MeAaAbep-
HOMy TBOpqecTBy.
CAOBauKaa CKyAbnTypa ræpnoAa 1945—1948 rr. 6oraTa
loading ...