Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Seite: 89
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0201
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
89

je picassovského rodu: hviezdičkové oči a šty-
lizácia nosa a úst (Oči, Odpočinok, dřevořezy,
1947). Početné sú grafiky, v ktorých sa inšpi-
rácia z obidvoch prameňov vyrovnává do vyvá-
žených harmonizujúcich, váčšinou dvojfigurál-
nych kompozícií (Lampa, Ležiace, Model, Har-
monikár, dřevořezy 1947). Miera štylizácie figúr
týchto kompozícií zachovává jasný vizuálny
vztah k realite a nedosahuje ešte výrazovú de-
formáciu tvaru, charakteristickú pre diela pi-
cassovskej vrstvy.
Vcelku sú pre diela uvedenej vrstvy, vychá-
dzajúcej z německého expresionizmu, charakte-
ristické jednoduché kompozičně riešenia, jedno-
až dvojfigurálne, ktorých základným výrazovým
prvkom je kontrast čiernej a bielej plochy. Pře-
važuje snaha o syntetizujúco chápanů tvarovú
skladbu, ktorej nosná výrazová zložka je v inten-
zívnom citovo-psychologizujúcom náboji (Mar-
nost, dřevořez, 1947). Tieto práce nie sú bez
vztahu ku Galandovým prácam podobného za-
merania. Okrem lapidárnych plošných foriem sa
často uplatňuje aj hrubá obřezaná lineárna kon-
túra tvaru (Ruky, dřevořez).
Výraznejšia a expanzivnějšia je vrstva gra-
fickej tvorby inšpirujúca sa Picassovým pred-
vojnovým obdobím. Rozvíja sa paralelné s mal-
bou, rieši obdobné problémy nielen formálně, ale
často i tematicky. Do správného světla stavia
význam Picassa Hložníkova monografia: „Obja-
vil teda Hložník pre modernú slovenskú grafiku
už pri svojom nástupe dotial’ nevyužité polohy.
Expresia takej pretvárajúcej a súčasne budu-
júcej vášně před Hložníkom v našej grafike ne-
existovala.“26
Ak teda predchádzajúca vrstva diel, oplod-
něná spoločnými východiskami, logicky vytvo-
řila vertikálně i horizontálně väzby jednak na
domácu tradíciu a jednak na vývin v štyridsia-
tych rokoch, táto druhá vrstva diel je pre vývin
slovenskej grafiky činom objavovania nových
možností výtvarného výrazu. A v prvom rade
má význam pre Hložníka samého. Tu je totiž
zárodok, odtialto sa rozvíja a rastie jeho dra-
matický výbušný talent, ktorý sa naplno pre-
javí v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.
Zužitkovanie picassovských podnetov nie je pre
Hložníka jednostranné, ale mu poskytuje širšie


2. Vincent Hložník: Vojna: dřevořez, 1947. Foto A. Čer-
vená.

pole pre odstupňovanie vyjadrenia obsahového
posolstva.
Prvé picassovské filiácie sa objavujú v Hlož-
níkovej malbě v roku 1946. Vzniká charakteris-
tická plošná trojuholníková štylizácia vyjádře-
ná lámanou geometrizujúcou líniou, ktorá sa
vzápátí objavuje aj v grafike (Sediaci clown
s koňom, olej, 1946, Sašo s koníkom, dřevořez,
1947). V grafikách tohoto typu je expresívnosť
tlmená dekorativnějším tónom, ktorý v niekto-
rých dielach převládne. Tu ešte doznieva nostal-
gický smútok vyjádřený prostredníctvom sym-
bolických motívov (Harlekýn s gitarou, Ukřižo-
vaný, Pieta, dřevořezy, 1947). Geometrizujúci
spósob vrcholí v grafike listom Trio, dřevořez,
loading ...