Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 91
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0203
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
91

ný list Koncentrák, nezaraďuje do vývinových
súvislostí ani s neskoršou Hložníkovou tvorbou.
Přitom napr. v liste Traja, dřevořez, 1947 nájde-
me elgrecovsky pretiahnutú štylizáciu postáv a
charakteristickú expresívne deformovanú tvář,
prvky, ktoré sa vo vykrystalizované] podobě ob-
javia v cykle Agónia vojny z roku 1958.
Leitmotívom vačšiny práč z tejto vrstvy je
násilie páchané človekom na člověku a jeho dó-
sledky, bolest a utrpenie (Násilie, Bolest, Matka
I., Násilník, Únos Európy, Dravec, dřevořezy,
1947). Úsilie o intenzívně vyjadrenie vnútorné-
ho napätia a drámy l’udskej existencie si prispô-
sobuje tvarovú štylizáciu deformováním a hy-
pertrofiou významovo podstatných častí kom-
pozície. Tu sa formuluje symbolická funkcia
a dóležitosť, akú má v neskoršej Hložníkovej gra-
fickej tvorbě deformácia končatín a hlavy ako
sprostredkovatel výrazovej roviny diela. Pocho-
pitelné, že postupné ustúpi vonkajšková picas-
sovská ikonografia, podstatnou však zostane
ústredná úloha významovo a citovo deformova-
nej figúry, ako nositela vnútorného obsahu
tvorby.
V grafickej tvorbě z rokov 1948—1949 sa zre-
telne črtajú dve linie. Jedna je příbuzná for-
málně i tematicky s tvorbou Fullovou. Charak-
teristické sú motivy kopáčok a jánošíkovská te-
matika. Uplatňuje sa tu typický škvrnový spósob
rytia, kombinovaný s obrývaním lineárnych
častí (čo je příznačné pre raného Fullu). Vcelku
tieto listy trpia popisnosťou až ilustratívnosťou
(Vyberanie zemiakov, Zbojník, linoleoryty,
1949).
Druhá línia spósobom řezu i ikonografiou fi-
gúr má spoločného menovatela s Bazovského
grafikou zo začiatku štyridsiatych rokov. Záujem
o detail tu nie je natolko výrazný ako u pred-
chádzajúcich diel a viac sa využívá najma kon-
trast čiernej plochy (Kraviarka, Žena a jazdec,
Muž s fujarou, linoleorezy, 1949). Typické sú
predovšetkým figurálně motivy zakomponované
do krajiny. V týchto prácach sa začína formu-
lovat neurčitá figúra zahalená do plášťa (Na
kompe, Kompa, linoleorezy, 1949), ktorá sa za-
čiatkom páťdesiatych rokov objaví v dielach
s povstaleckou tematikou v grafike, ale aj mal-
bě (cyklus Partizáni, suché ihly, 1951).


4. Vincent Hložník: Večer, linoleoryt, 1948. Foto A. Čer-
vená.

Obraz o Hložníkovej grafickej tvorbě tohoto
obdobia dotvárajú ešte práce s talianskymi mo-
tívrni, ktoré opat korešpondujú s tvorbou ma-
liarskou. Často je ten istý motiv predmetom
grafického i maliarskeho spracovania (Nábrežie
Tibery, linoleorez, + 1948, Ponte Mateotti, olej,
1949). Zmysel pre detail je uvážlivý; vač-
šinou dávajú zaznieť čiernej pioche s jemnějším
lineárnym detailom (Loďky, linoleoryt, + 1948).
Z tematického hladiska je Hložníkova gra-
fická tvorba druhej polovice štyridsiatych ro-
kov diferencované převrstvená širokým okru-
hom motívov. Výtvarné najsilnéjšia je skupina
loading ...