Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 7
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PRZEDMOWA

7

Powstanie w 1974 roku Instytutu Historii Sztuki oraz datujące się od
początków lat siedemdziesiątych znaczne ożywienie badań naukowych
i dyskusji metodologicznych w uniwersyteckim środowisku historyków
sztuki, koncentrujących się na odczytaniu różnych aspektów ideowego
funkcjonowania dzieł sztuki oraz szeroko pojętych problemach kultury
wizualnej XIX i XX wieku, a także społecznym funkcjonowaniu dizsieł
sztuki w różnych epokach historycznych, spowodowały konieczność po-
wołania wydawnictwa ciągłego stanowiącego' larum dla prezentacji na-
szych badań. Miało ono stanowić zarazem płaszczyznę dyskusji otwartą
dla wszystkich historyków sztuki, zarówno z kraju, jak i z zagranicy’, za-
interesowanych wzbogaceniem ugruntowanej w historii sztuki tradycyjnej
analizy stylistycznej, ikonograficznej czy ikonólogicznej nowymi propozy-
cjami metodologicznymi sformułowanymi na gruncie innych dyscyplin
humanistycznych, przede wszystkim semiotyki, etnologii, socjologii sztu-
ki, lingwistyki czy psychologii. Poczynione w tym kierunku starania za-
owocowały wydaniem dwóch tomów prac zbiorowych: Artium Quaestio-
nes i Problemy interpretacji dzieła sztuki i jego funkcji społecznych,
które ukazały się jako kolejne publikacje ,,Serii Historii Sztuki”. Wy-
mienione publikacje chociaż miały określony profil wynikający ze sto-
sowania przez biorących w nich udział autorów zbieżnych metod badaw-
czych, nie były jednak periodykami w pełnym tego słowa znaczeniu —
tak jak obecnie zbliżony do tego typu publikacji prezentowany czytelni-
kowi tom II „Artium Quaestiones”.
Od chwili obecnej zamierzamy zatem prowadzić w Poznaniu dwie
równoległe inicjatywy wydawnicze pod auspicjami Instytutu Historii
Sztuki UAM, „Serię Historii Sztuki” publikującą prace habilitacyjne
i doktorskie, ia także materiały z konferencji i sympozjów orgatnlizowia-
nych przez Instytut oraz wydawnictwo ciągłe pt. „Artium Quaestiones”,
„Artium Quaestiones” posiadać będzie 4 działy: 1. Rozprawy, 2. Prze-
kłady, 3. Recenzje i omówienia, 4. Kronika Instytutu. W dziale „Roz-
praw” zamierzamy publikować oryginalne prace z zakresu historii sztu-
ki poświęcone zagadnieniom ideowych znaczeń i społecznego funkcjono-
wania dzieł sztuki w różnych epokach historycznych, a także proble-
mom kultury wizualnej widzianej w płaszczyźnie samych dzieł jako
środka przekazu społecznego.
Dział drugi, „Przekłady”, zawierać będzie tłumaczenia prac obcoję-
zycznych, udostępnienie których naszym zdaniem będzie korzystne dla
rozwoju badań i wzbogacenia metod badawczych polskiej historii sztuki,
Dział trzeci, „Recenzje i omówienia” — ze względu na długi cykl wy~
K. Kalinowskiego, 119181 ; Nr 12 — J. SSkuxatowic z, Dwory i pałace w Wielkim
Księstwie Poznańskim, 1031; Nr 13 — Les relations artistiques entre la Pologne,,
S. Skibiński, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, 10182.
loading ...