Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 188
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0226
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KRONIKA INSTYTUTU

KONSTRUKTYWIZM WSCHODNIO- I ŚRODKOWOEUROPEJSKI
W POWIĄZANIU Z AWANGARDĄ DWÓCH PIERWSZYCH DEKAD XX WIEKU
Konferencja zorganizowana została przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk — Wydział Nauk o Sztuce wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu
im, A. Mickiewicza w dniach od 10 do 12 grudnia 1980 roku w Poznaniu, Gołu-
chowie i Łodzi. Do udziału w konferencji zaproszonych zostało 38 badaczy z Poi-
siki oraz innycih krajów europejskich i pozaeuropejskich zajmujących się proble-
matyką sztuki awangardowej w XX wieku1. Z zaproszonych gości zagranicznycii
z różnych powodów ostatecznie nie przyjechało osiem osób; część z nich przesłała
swoje referaty do odczytania podczas obrad. Większość uczestników konferencji
przekazała na ręce organizatorów streszczenia, tezy lub pełne referaty, które
wcześniej przełożone zostały na język angielski lub francuski — języki konferen-
cji — oraz powielone w ilości 20 - 30 egzemplarzy stanowiły podstawę do dy-
skusji.
Obrady roiZpolczęły się w Oddziale Muizeum Narodowego w Poznaniu w Zamku
w Gołuchowie 10 grudnia o godz. 14.00. Po otwarciu konferencji dokonanym przez
doc. dr halb. Alicję Kamzową — przewodniczącą Wydziału Nauk o Sztuce PTPN
oraz prof, dra hab. Konlstantego Kalinowskiego — dyrektora Instytutu Historii
Sztuki UiAIM przewodnictwo obrad objęła Irina Subotic z Muzeum Narodowego
w Belgradzie. Pierwszy referat poświęcony kluczowym problemom sztuki lat dwu-
dziestych wygłosił André B. Nafcoiv (Paryż). Autor podjął w niim próbę zarysowania
syntetycznego obrazu sztuki abstrakcyjnej w Europie — podkreślając szczególnie
silne uczestnictwo w tym ruchu artystycznym twórców ze wschodniej i środkowej
Europy. Naisiępny referat Andreasa Hausa z Uniwersytetu w Marburgu poświęcony
był źródłom fcomistrukitywistycznej teorii w poglądach estetycznych początków
wieku. Pod tym kątem widzenia autor analizował strukturę obrazów i różnice
światopoglądów El Dissitzky’ego i iMoholy-Nagy’a, podkreślając zarazem istotne
różnice między koncepcjami funkcjonalistycznymi i konstruktywistycznymi w sztu-
ce XX wieku. Urlszula Czartoryska (Muzeum Sztuki w Łodzi) podjęła w kolejnym
referacie problematykę znaczenia fotografii — w doświadczeniu wizualnym współ-
czesnego społeczeństwa. W dziedzinie fotografii ujprawianej przez koinstruktywistów,
fotografii eksperymentalnej, wskazała referentka nia główne sposoby odnoszenia
jej do rzeczywistości, jak również na sposoby wykorzystywania przez nią sfery
poszukiwań autotelicznych. Szymon Bojko (Warszawa) w referacie o źródłach teat-
ralizacji życia w manifestacjach masowych proletariatu rewolucyjnego podkreślił
siłę tradycji przedrewolucyjnej i jej aktywne oddziaływania na • wydarzenia
o charakterze artysityczno-maisowym w pierwlszych dniach Rewolucji Radzieckiej.
Andrzej Turowski (Instytut Historii Sztuki UAM) w swoim referacie podjął prob-
lem dwóch utopii lingwistycznych, które zolstały sformułowane w sztuce rosyjskiej
między 1910 a 1920 rokiem: utopii reistyoznej A. Rodczenki i utopii fenomenolo-
loading ...