Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 189
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0227
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KRONIKA INSTYTUTU

189

gicznej K. Malewicza. Po wysłuchaniu wszystkich referatów rozpoczęła się kil-
kugodzinna dyskusja, podczas której nawiązywano do wszystkich dotychczaso-
wych wystąpień.
Następnego idnia, lii XII, obrady zostały rozpoczęte o gadzinie 9.30 pod prze-
wodnictwem Andreasa Haulsa. W wielu referatach nacilsfc położony został na prob-
lematykę irdormacyjno-dolkumentacyjiną dotyczącą stanu i charakteru badań nad
■konstruktywizmem w poszczególnych krajach europejskich, niemniej nie pomijano
także zagadnień bardziej ogólnych. W pierwszym referacie tego dnia obrad Janos
Brendel (Instytut Historii Sztuki UAM) podjął problem specyfiki konstruktywizmu
węgierskiego, w szczególności teorii artystycznych Kossaka i MohoHy-Nagy’a w kon-
tekście ogólnych trendów w (sztuce i myśli teoretycznej tego czasu. Julia Szabo
z Instytutu Siztuki Akademii Nauk w (Budapeszcie przedstawiła oddziaływanie
„Pomnika III Międzynarodówki” Wi. Tatiina na sztukę krajów środkowej Europy
— w szczególności znaczenia jego recepcji dla artystów igrupy „Ma”, grupy i cza-
sopisma „Contimporanul”, „Zenit” oraz architektów zrzeszonych w „KURI”. W na-
stępnym referacie Irina Subotić podjęła problem grupy artystów jugosłowiańskich
„Zenit” i jej międzynarodowych relacji realizowanych głównie przez czołowego
inicjatora działań awangardowych L. Micića. Próbletma-tyką sztuki jugosłowiań-
skiej zajął isię w swym referacie również Mirko Joutensak z Uniwersytetu w Łub-
łjanie, który omawiał twórczość czołowego przedstawiciela nurtu komistruktywi-
stycznego w malarstwie Jugosławii A. Ćamigoja. Następnie Frantisek Smejkał
z Muzeum Narodowego w Pradze omówił działalność czeskich fcohistruktywistów,
zwracając szczególną uwagę na teoretyczne poglądy K. Teige, artystów grupy
.jDevetsil” oraz działalność typograficzną twórcy tego nurtu.
Sesji popołudniowej przewodniczył Konstanty Kalinowski. W pierwszym refe-
racie Myroeława Cdeszkevycz z Uniwersytetu w Austin (Teksas, (USA) przedstawiła
problematykę konstruktywizmu ukraińskiego — w powiązaniu ze środowiskami
awangardowymi polskimi i rosyjskimi. Szczególny nacisk położyła referentka na
twórczość P. Kowżuna oraz na artystów kręgu „Nowej Generacji”. W kolejnym
referacie Marc Dachy (Bruksela) podniósł znaczenie czasopisma „Sept Arts" dla
międzynarodowej awangardy lat dwudziestych, zwracając szczególnie uwagę na po-
wiązania artystów tam występujących z polskimi twórcami „Bloku”. Paule Pauls-
seele .(Antwerpia) wskazała na specyfikę artystów filamandżkich reprezentujących
środowisko antwerpskie, szczególnie artystów nurtu abstrakcyjnego ukazując ich
działalność w kor.tdkście całej awangardy tego czasu. Dwa ostatnie refeiraty tego
dnia odbiegały swoim charakterem od prezentowanych wcześniej. Miały one bar-
dziej ogólny charakter i starały isię osadzić nurt komtruikrtywkstyczny wśród in-
nych nurtów artystycznych awangardy europejskiej. Giovarmi Lista z ONERS w Pa-
ryżu omawiał relacje między konstruktywizmem i futuryzmem włoskim, natomiast
Michel Giroud (Paryż) między konstruktywizmem i dadaizmem, isżczególnie w wer-
sji R. Hauismanna. W drugim dniu dyskusje były prowadzone bezpośrednio po
każdym referacie, natomiast dysfculsja wieczorna imiała charakter ogólniejszy i pod-
sumowujący przeciągając się do późnych godzin nocnych. Brali w niej udział
wszyscy uczestnicy spotkania i poruszano zarówno 'szczegółowe (problemy odnoszą-
ce się do poszczególnych referatów, jak i bardziej ogólne, wakazujące na charak-
ter dotychczasowych i kierunek przyszłych badań.
Obrady trzeciego dnia konferencji — 1(2 XII — rozpoczęły się o 'godzinie 14.00
w Muzeum Sztuki w Łodzi. W tym dniu zostały wygłoszone trzy dalsze referaty,
po' których nie przewidywano bezpośredniej dyskusji przenosząc ją na czas zwie-
dzania ekspozycji muzealnej. Ryszard Stanisławski (Dyrektor Muzeum Sztuki
loading ...