Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 105
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0135
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Wojciech Suchocki

POZNAŃ ARTYSTYCZNY.
TEZY DO GEOGRAFII ARTYSTYCZNEJ DWUDZIESTOLECIA
Artykuł ten, przygotowany w swej pierwotnej formie na określoną
okazję *, może uderzyć czytelnika niezbyt ścisłym związkiem zawarto-
ści i tematu. Ewentualny zawód może zwłaszcza powodować mniejsza od
spodziewanej porcja danych historycznych. W moim przekonaniu jed-
nak treść zgodna jest z tytułem, a mówiąc ściślej — jest tym, co zdo-
łałem pomieścić w tej krótkiej formie, usiłując odpowiedzieć ściśle na
zadany sobie temat. Jednakże tekst, będący efektem takich właśnie sta-
rań, prezentuje zaledwie wstępne rozpoznanie problematyki, ze względu
na stan jej dotychczasowego przebadania. Chciałbym, aby mógł się przy-
czynić do otwarcia dróg dalszych badań, stworzenia podstaw do ich
kontynuowania, rozwijania, ulepszania.
Punktem wyjścia zainteresowania problemem było rzeczywiście py-
tanie o Poznań, o to, co słowo to oznacza na mapie artystycznej, o miej-
sce miasta jako ośrodka artystycznego. Towarzysząca mu znajomość nie-
których aspektów kultury wizualnej miasta nie pozwala jednak na choć-
by próbę charakterystyki, jeśli brak obszaru odniesienia, na którym
dopiero mogą nabrać znaczenia, możliwości zestawienia tych rozpoznań
z wynikami badań innych ośrodków, badań, które — aby były owocne
— muszą być prowadzone kompleksowo, za pomocą uzgodnionego kwe-
stionariusza, pozwalającego wyłonić aspekty porównywalne.
Znajdujemy się, jak sądzę, w fazie poprzedzającej rozpoznanie prob-
lematyki geografii artystycznej Dwudziestolecia. Wstępny sondaż pro-
wadzi do wniosku, że w piśmiennictwie jest ona nieobecna. W dorobku
dziedzin pokrewnych — zwłaszcza literaturoznawstwa — badania nad
1 Podstawę tego artykułu stanowił tekst referatu ipt. „Poznań artystyczny.
Tezy do geografii artystycznej Dwudziestolecia”, wygłoszonego na Ogólnopolskiej
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. „Sztuka XX-leeia. Międzywojennego”
w listopadzie 1980 roku.
loading ...