Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 8
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0010
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
8

PRZEDMOWA

dawniczy — preferować będzie omówienia całościowe wybranych zagad-
nień badawczych istotnych dla naszej dyscypliny, najnowszych polskich
i obcych publikacji oraz dyskusje poświęcone metodom badawczym pre-
zentowanym w istotnych dla dyscypliny publikacjach. Dział ostatni, „Kro-
nika Instytutu”, będzie miał charakter wyłącznie informacyjny, poświę-
cony inicjatywom badawczym Instytutu Historii Sztuki UAM i zawierać
będzie omówienie dorobku naukowego organizowanych przez Instytut
sympozjów i sesji naukowych.
Zgodnie z zamierzeniami w prezentowanym czytelnikowi tomie „Ar-
tium Quaestiones” iw dziale „Rozpraw” znalazły się następujące prace:
Eugeniusza Iwanoyki (Instytut Historii Sztuki UAM) Emblematyczne
Sóbiesciana Gotfryda Peschwitza o emblematach gdańszczanina G. Pe-
schwitza poświęconych gloryfikacji Jana III Sobieskiego, Barbary Dąb-
-Kalinowskiej (Instytut Historii Sztuki UW) Teologia ikony w 2 połowie
XVII wieku. Spory i polemiki w Rosji poświęcona sporom teologicznym
i artystycznym toczonym wokół malarstwa ikonowego w Rosji w 2 po-
łowie XVII wieku, ukazująca mało znane historykom sztuki podłoże
teologiczne i artystyczne zachodzących w owym czasie przemian, które
wraz ze zmianami formalnymi spowodowały likwidację pierwotnych
funkcji liturgicznych i Co za tym idzie — upadek malarstwa ikonowego;
Zenona Pałata (Pracownie Konserwacji Zabytków Poznań) Ostatnie Fo-
rum Cesarskie. Forma i symbolika urbanistyczno-architektonicznego za-
łożenia poznańskiego „Ringu” rekonstruująca zamierzony program ideo-
wy założenia urbanistyczno-architektonicznego zaprojektowanego wokół
poznańskiej siedziby cesarza Wilhelma II; Marii Gołąb (doktorantka In-
stytutu Historii Sztuki UAM) „Sonata Słońca” M. K. Ciurlionisa anali-
zująca na przykładzie jednej z cyklu Sonat M. K. Ciurlionisa sposób
realizacji przez niego modernistycznej koncepcji „correspondance de
1’art” — muzyki i malarstwa. Kolejnymi pracami zamieszczonymi w dzia-
le „Rozpraw” są prace: Andrzeja Turowskiego (Instytut Historii Sztuki
UAM) Muzea Kultury Artystycznej, która na przykładzie sformułowanej
przez rosyjskich konstruktywistów koncepcji nowego typu muzeów uka-
zuje istotną rolę tej instytucji artystycznej w procesie kształtowania
i rozwoju kultury wizualnej XX wieku; Wojciecha Suchockiego (Insty-
tut Historii Sztuki UAM) Poznań artystyczny. Tezy do geografii arty-
stycznej Dwudziestolecia stanowiąca próbę sformułowania, na grandie
konkretnego materiału, ogólnych postulatów metodologicznych w zakre-
siie badań nad tzw. geografią artystyczną; i Piotra Piotrowskiego (Instytut
Historii Sztuki UAM) Retoryka banknotu. Przyczynek do badań kultury
wizualnej Dwudziestolecia Międzywojennego poświęcona ikonografii bank-
notów Narodowego Banku Polskiego w okresiie dwudziestolecia oraz su-
gerowanej przez nie wymowie ideowej.
loading ...