Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6$6 NUMISMATA*

Tibi imaginari,tranfitorie hinc caufas remitti. Imb acerrima juftitia? Iima vol-
vuntur, recognofcente eo,cujus fublimis prudentia quoscunque sequi juftique
tramitesfulgore plusquam Phcebajo irradiat. Uluftriff JOH. FRIDERICUM
a RHETZ. dico, qiiem ut rariflima; Eruditionis jubar San&iori Mimftrorum Ele-
cloralium Confeflui intulit, ita ex omnibus unum felegit Majeftas Principis,cujus
fide & folertiajuftitiaj apices & folvantur & claudantur. Magna Jovis B r a n-
denburgici merita funt, excepit ARCH^iOPHILUS; fed tales Viros quod Ju-
ftitia? pra3pofuerit,nefcio annon vel gloriofisfima ada^quet. Sapientiam fane
Principis Providentiflimi hoc arguit, quam millenis vocibus extollent, non pra-
fens tantiim ZEtas, fed & fera Pofteritas. Nos ea devote adorata, fi ita Tibi vide-
tur, ad Gazam noftram Antiquariam redibimus. Annuit Ille, & reclufis Numi-
fmatum repofitoriis, Pefcennium, inquit, in quo heri fubftitimus,

SEVERUS

Evertit. Evertit & Albinum, excepit ARCH^OPHILUS, quidni & hunc Se-
vero pneponis, ut Antiquarii communiter ? Sive prceponam, relpondit D U LO-
DORUS, fivepoftponam,reseodem cadit. Rationes tamen,cur poftponen-
dum cenfeam,aperiam, ubi de Severo&Juliafuerit a&um. Nunc ad rem. Num-
mum Severi argenteum, cujus rn aversa Imperator Eques hoftem profternit,
rarum efle, norunt Antiquitatis periti. In propofitorum primo, idem typus, in
Numifmate & Grasco & moduli magni, pra?ftantiflimus eflet, fi vetuftas nomen
Urbis nobis reliqvum feciflet. Hanc, excepit ARCH/EOPHILUS, Numraus
inte^rior fortaflis deteget; interim tamen Severi virtutem bellicam hic con-
templari licebit, qua /Emilianum devicit, Pefcennium Nigrum & Clodium Albi-
num proftravit. Imb potius, refpondit DULODORUS, qua Parthorum Re-
gem pepulit. At de Albino, perrexit ARCH/EOPHILUS, hiftoria potior eft;
Ita enim Spartianus: Equum> inquit, ipfe rejidens ,/upra cadaver Albini egit, ex-
■pavefcentemque admonuit, ut ejjrenatus audacler protereret. Id m Galliis aclum,
regeflitDULODORUS,&Grax:6 Numifmate celebratum fuifle, credibile non
eft. Adde, quod inNummo non cadaver vifitur, kd hoftis vivens adhuc. Et
qiiid multa ? Eadem figura Equeftris,qualis hic vifitur,in Nummo Romano
Tr.P.XVIII. pra?fert,annum,quo Severus,vic"tis jam dudum Parthis adhuc in
Britannia hoftes proterebat. QuanquamnecBritannos GracoNumifmatearbi-
trortangi, fed omnmbParthos,idque fecundum Numifina aliud,quod & ipfum

in
 
Annotationen