Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29772#0013
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
)V87H?

^bior^ ari^8i^c2ne groma6rone na ^amicu cv Xie8wieru, cvieIocviekocvej 8ie6ribie
baclriwitlów NLletaiy 60 najwitzlc8^cb w 6acvnej brec^po^pobiej. Xie8iei^, ia bre8ocva rer^den-
cja b^ta cvie1obroinie 6ecvL8iorvLNL i ni^rcrona pr^er najerbrów, L ^bior^ MLbione i
rorprL8rane.

06icvor?enie w^p08Ltenia ramkn je8i nierw^Icle irnóne, nie mniej re cv2Zltzóu na jezo 8ba1tz i
^nac^enie 61a buliury bawnej krecrpo^poliiej ivario ialc^ próbtz pobj^c. ?oÓ8iacv!i niniej8^6ZO
opracocvLniL 8^ XVH-wi6c^ne incveniLrre /.amlcu rv Xie8cvietu 2Lcboivane cv Xrcbicvum
bab^iwittow^Icim Xrcbicvum OlówneZo Xbi Dawn^cb w >Var8rLwi6. 0rtz8c 2 nicb ^amie^rcrona
je8i „in exien8o" w bruZiej c?tz8ci b^iarki; iam ier omówione 8^ ^L8aby jabimi bierowat 8itz auior
pr^ bobon^wLniu wyboru i 8po8obu icb opracow/wania. 8p08rób rróbet pi8an^cb inweniarre
^biorów ari^8i^crn^cb 8^ dla babac^ buliury 8^c^6Zó1nie warne. I)lL niewielu bawn^cb re^ben-
cji racbowat^ 8itz pr^etcar^, pocbob^^ce 2 XVII wieku. ?08ittcuj^c 8itz boctailcowo prretiLrami
ibonoArabcrnMi, tcariografic^nMi orar innMi rróbtami rtztcopi^mienn^mi, pobjtzio próbtz
ibeni^fitcacji nielciór^cb, racbowan^cb obielciów.

Opracowanie nie ma na celu w^crerpanie ragabnieniL: je8i i^llco W8itzpn^ propo^cj^ w^j8-
ciow^ 60 6al8?^cb baban i tcwerenb. Xie uleZa w^iptiwo8ci, re ctal8re po^rutciwania w arcbiwacb i
rbioracb 8wiaiow^cb ujawni^ j68rc>c6 nowe rrócba, nie^nane obielci^ i prrelca^ itconograkicrne,
boi^c^^ce Xi68wiera.

X8i^tca ia, nie pow8iatab^ ber pomoc^ wielu 08Ób. 8rcrególne poóritztcowaniL Icierujtz 60
prob Xnbrreja Oieckanow^lcieZo ra - inicjatzwtz opracowaniL i w^bania inweniarr^ ora? 60
?etnomocniIcL68. ?ol8lciego DriebriciwL Xu1iura1nego ^a Oranic^, pob^etcreiarrL 8ianu w
!Vlini8ier8iwie Xu1iur^ i 8riubi, 8iani8tawL ^urow^lcieZO ^a - umcMwienie opuklitcowLnia iej
pracy. "Mritzcrn^ je8iem równier prok. 1ir82u1i XuZu8iyniatc i prok. Xn6rrejowi kacbubie ^a cenn^
6^8bu8jtz meryior^crn^. D^itzlcujtz ponabio pani mZr Irabelli Vani8 i pani mZr Vnnie kór^clciej ^a
niermiennie t^crbwie ^LLNgLMwanie w pr^Zoiowanie Ii8i^Ici 60 brulcu. 8IclL6am ialcte, w^ra^
u/nania 61a D^relccji Xrcbiwum Otównezo Xlci Dawn^cb w V^Lr82Lcvie ^a - 8Nvorrenie prr^jarnej
Limo8ker^ i t^c^bwe ubo^itzpnienie w8pLniat^cb rbiorów.

^Var82Lwa 1996
 
Annotationen