Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29772#0015
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
I. XI?8M?2d

M XVIIXVII V-II!KV

V. 02I8M LMlLU -U c^V8Vca?IMVtM6II 82?8civ OKVMVrÓV

Orieje rerv6encji ksMtzcej nierorerwLlnie rwi^ane dvtv 2 dislori^ Xie8wie2a. Xaj8tLr82L
wrmiantca 0 tej miej8cowo8ci pocdo6ri 2 1446 r., kied^ to Meiki X8i^tz ditecv8di, Larimier^
lLZie11oncrvd prredLrat te dodra we wtactanie Vtikotajocvi Xiemirvc2ocvi. 2 atcw NLdania w^nitca,
w vw268niej82vm wta^cicietem d^t dtirej nie^nan^ 8ielLcvka. 2 pot. XV w. Xiemirvcr ufundowat
tco8ciót, IctóreZo atct 6onacvjnv poNvieróronv ro8tat prrer tcróta ^arimierra laFietlonc^tia
24 luteZo 1492 r? ^V ctotcumencie t^m ur^to otcre^tenia „c1i8trictu8 Xve8vvv26N8i8", w^tcaruj^cego,
2e Xie8n4e2 cv t^m cra8ie d^t wto^ci^, na tctór^ 8tcta6atv sitz ctcva 6worvDruZi otcre^tono jatco
„ctcvorrec". Xo8ciót 2 ptedani^ rnajctowat 8itz na ptacu rwan^m 08trócv. I)recvniana ^wi^Mia d^ta
potoMna na miej8cu pórniej826ZO tcotegium je2uitócv. 1)o up08a2enia tco^cietneZO nate^ata
tcarc^ma, trrecd tuctri cto P08tugi, ptac l^onowirna w ramian ra opu8rcronv rvv. D^drow^
(„Dudrowa"). lo potwierórenie 8tanu p08iactania pr^e^ probo^rcra nie^wie^tcieZo 8tani8tawa
wi^rato 8itz prawóopoóodnie ^e ^poó^iewan^ ^mian^ 8tatu8u prawmeZo wto^ci. leZo 8ameZo
rotcu, pr^eó 8witztem 8w. Mrcina, Larimierrlagieltoncr^Ic poctarowat Xie8wie^ ?iotrowi)anowi-
crlowi Nont^Uróowicrowi 2 prawem ó^iectric^enia.^ nactaniu t^m Xie8wie2 otcre^tono jatco
„curia", co w8tca2vwatobv i2 d^t to ctwór odronn^.^

>V XV w. ranZa Xie8wie2a jatco 8ieÓ2ibv odronnej i 08actv rnacrnie w^ro^ta. Xie8wie^, obotc
tc8i^tzceZo X1ectca w^miantcowanv je8t w trw. Xronice L^cdowca, w crtz8ci mówi^cej 0 najerctrie
tatar^Icim. Mro8t rnacrenia 08actv wi^ac natet^ 2 ctoZoón^m potoreniem obronnM (ro^tewi-
8tca daZienne rretci 1l8?v) orarl je^o potoreniem pr?v tratccie 0 rnacreniu regionatn^m,
prowactr^cm re 8tuctca i Xtectca 60 !Mru i ^owogróótca.

> >

Xie8wiet 8tat 8itz wta8N08ci^ kactriwittów w 151Zr. Me6v to jeZo wta^cietlca Xnna Ki^crantca
p08tudita tiL8?tetLNL troctcieZo )ana kaóriwitta? ?o 8mierci mtz2a w 1522 r., Xnna nactat
rar^^ctrata wto^ciit, rmacrnie powitztc^raj^c 8wój 8tan po8iaóania.

V 1-W82ej cwierci XVI w., rctaniem 1atcubow8>ciego, w Xie8wie2u, Ictór^ 8tanowit wteóv
centrum niewiettciej wto8ci, /uajctowat 8itz ctwor otnonnc-) óletc^anctrowic/ opieraj^c 8>p na ^api8ie
21554 r. w „Netr^ce latew^Iciej" nar^L Xie8wie2 „mia^tecrlciem", a witzc c>8act^ rajmuj^ci^ poó
 
Annotationen