Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 4.1902-1903

Page: 180
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1902_1903/0189
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i8o

Enkhuizen.

De verflaag, waarmede de plafonschildering in de Zuiderkerk te
Enkhuizen is bedekt, is over een klein gedeelte verwijderd. De hh. jhr.
B. W. F. van Riemsdijk, hoofd-directeur, en jhr. Dr. J. Six, lid der commissie
van toezicht van 's Rijks Museum te Amsterdam hebben het blootgelegde
gedeelte bezichtigd en hunne bewondering voor het schilderwerk te kennen
gegeven. Hoogstwaarschijnlijk zal nu worden besloten tot de geheele ver-
wijdering van de verflaag. N. R. 67.

Raadhuis te Jisp.

Door de Commissie tot restauratie van het Raadhuis te Jisp is eene
circulaire verzonden om financieelen steun te vragen voor de restauratie
van het fraaie Raadhuis, gesticht in 1650 en bijna onveranderd bewaard
gebleven, hetwelk echter thans in eenen toestand van verval verkeert, die
ergste doet vreezen. De kosten der dringend noodzakelijke restauratie zijn
op ruim ƒ8000 geraamd.

Door den minister van Binnenl Zaken is eene Rijkssubsidie van
ƒ3000 toegezegd en van het resteerend bedrag is door de gemeente zeil
ƒ2500 beschikbaar gesteld, zoodat nog ƒ2500 moet gevonden worden.

De circulaire wordt aanbevolen door eenige notabelen en door de
Besturen van den Ned. Oudheidk. Bond, het Koninkl. Oudheidk. Genoot-
schap en de Zaanlandschc Oudheidk. Vereeniging.

Het St. Agnietenklooster te Utrecht.

In een achterstraat achter de stadswal te Utrecht, dicht bij de oude
St. Nicolaaskerk, kan men een gothisch kerkje opmerken, dat lange jaren
als Artillerie-kazerne gediend heeft en thans onlangs tot stadsschool is inge-
richt. Het is de kapel van het St. Agnietenklooster, en hoewel alleen deze
van de straat af zichtbaar is, vindt men daarachter, tegen de oude wallen
aan, al de oude kloostergebouwen nog bijna intact bijeen. Zeer belangrijk
zijn ze niet en ze maken ook geen bijzonderen indruk; want al is er
weinig in verbouwd, toch zijn ze door het eeuwenlange gebruik voor allerlei
doeleinden geheel verhaspeld ; het platte proza der praktijk heeft hun de
wijding ontnomen, die ze anders wellicht zouden hebben kunnen ontleenen
aan hun ouderdom en hun vroegere bestemming. Eene uitzondering maakt
de kloosterkapel, die aan de Agnietenstraat gelegen is en die de aandacht
trekt door hare ongewone inrichting. Het is eene hoogst zeldzaam voor-
komende kapel met eene verdieping : reeds van buiten kan men dit opmerken.
Beneden vindt men eene ruimte met steenen gewelven, gesteund door lage
zuilen met eenvoudige geprofileerde kapiteelen, en van de straat af door
loading ...