Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 195
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0207
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
□ □ □ JP^

-- □ . . _□ -

- n -j ■ n -

□ OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. □

* * *

BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING
OP DONDERDAG DEN 26™ JANUARI 1911 DES MIDDAGS TE 1 UUR PRECIES
IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

TE UTRECHT.

Punten van Behandeling:

1. Verkiezing van een lid van het Bestuur.

2. Museum-budgetten; in te leiden door Dr. C. Hofstede de Groot; zie de stellingen
hieronder afgedrukt.

3. Huishoudelijke mededeelingen (o. a. al of niet aansluiting bij Heemschut).

4. Wijziging van art. 14 Huish. Regl.; voorgesteld wordt door Dr. C. Hofstede
de Groot de slotwoorden: »en zoo mogelijk op den vooravond daarvan gehouden" te
doen vervallen.

5. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. Den leden wordt verzocht daarvan
eventueel mededeeling te doen aan ondergeteekende vóór 24 Jan.

Ten opzichte der uitoefening van het stemrecht zal streng de hand worden gehouden
aan art. 16 Huish. Regl.

Namens het Bestuur:
H. E. van Gelder, secretaris.

STELLINGEN, WAAROVER Dr. C. HOFSTEDE DE GROOT HET WOORD ZAL VOEREN
OP DE VERGADERING VAN DEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND
TE UTRECHT OP 26 JANUARI 1911.

I. De beteekenis van eene openbare Verzameling van Schoone Kunsten en dus ook
het nut dat zij sticht, wordt bepaald door de meesterwerken van den eersten rang
die zij bezit, niet door haren omvang noch door het aantal middelmatige stukken.
II. Het behoort tot de taak van den Nederlandschen Staat in zijne openbare verzamelingen
van schoone kunsten in de eerste plaats de meesterwerken op het gebied der Neder-
landsche schilder-, teeken-. prent-, beelhouw-, penning- en medailleerkunst, alsmede
der verschillende uitingen van nationale kunstnijverheid zoo volledig en zoo repre-
sentatief mogelijk bijeen te brengen.

12

195
loading ...