Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 194
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0206
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Monumenten.

St. Pancraskerk te Enkhuysen. — De heer Gustaaf van Kakken meldt aan de »N. R. Ct.".
Toevallig is hier heden bij de blootlegging der middeleeuwsche gewelfschildering,
eene oude muurschildering voor den dag gekomen, die zeer belangrijk lijkt te zijn.

Waaggebouw te Hoorn. — Het door B. en W. gevraagde crediet van ƒ30.900 voor
restauratie van het Waaggebouw is door den Raad toegestaan, onder voorwaarde, dat
hiervan door het Rijk de helft, en door de provincie een vierde gedeelte wordt bijgedragen.

Renen. — De Oudheidkamer te Renen ontving dezen zomer als geschenk een zeer
zeldzaam voorwerp uit den vóór-historischen tijd. Het is een steenen hamer, met een in
het midden doorboord gat, om er een houten steel in te kunnen steken. Rondom aan de
zijkanten zijn 6 klopvlakken, die elk ongeveer 1 c.M. uitsteken. De lengte van den hamer
is 10 c.M. De breedte 8,5 c.M. De hoogte 3,5 c.M. Tegelijk met dezen hamer werden, op
een terrein in dezelfde gemeente, eenige urnen gevonden, die echter geheel verloren gingen.

_ Dr. R. JESSE.

Ned. Herv. kerk te Stavenisse. — Den 15en Augustus 1910 is men begonnen aan
het afbreken van de Ned. Herv. kerk te Stavenisse, die in 1672 een grootere kerk verving.
De toren en de uitbouw met de bekende graftombe van Jhr. Hieronymus van Tuyl van
Serooskerke, door Rombout Verhulst, blijft behouden. De af te breken kerk had geen
bouwkundige waarde. Volgens mededeeling van den heer H. J. Jesse te Oegstgeest bestond
de kerk uit een schip van 19 M. lang en 8.25 M. breed, met zeer lage muren van 5.88
hoog. De zeer stijle kap is 7 a 8 M. hoog. Transept en koor zijn reeds vroeger afgebroken
en in het midden van den nieuwen Oostmuur is later een vierkante ruimte uitgebouwd
voor de graftombe. _

Kloostergang te Utrecht. — Naar het »U. D." mededeelt, heeft de afd. Utrecht van
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst zich andermaal met een adres tot den
minister van binnenlandsche zaken gewend, met het dringend verzoek, dat eindelijk een
einde moge worden gemaakt aan den toestand van verwaarloozing, waarin bovenstaand
monument verkeert en waarbij wordt gewezen op de reeds in 1908 door haar breedvoerig
omschreven verbeteringen, die zouden kunnen worden aangebracht en tot een bevredigende
toestand zouden kunnen leiden.

Ned. Herv. kerk te Oud Vossemeer. — In Augustus 1.1. is door kerkvoogden en
notabelen met algemeene stemmen besloten om het kerkgebouw te laten restaureeren. Eerst
was men, volgens het «Algemeen Handelsblad", meer tot afbreken geneigd, doch toen
door het onderzoek van regeeringswege bleek, dat restauratie mogelijk was en goedkooper
dan de bouw van eene nieuwe kerk met toren, en men inzag dat bij afbraak geen subsidies
zouden ontvangen worden, was het pleit voor behoud gewonnen.

194
loading ...