Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Elssner, Karl; International Congress for Art Education, Drawing and Art Applied to Industries <4, 1912, Dresden> [Editor]
Vierter Internationaler Kongress für Kunstunterricht Zeichnen und angewandte Kunst: Dresden 1912; Führer durch die Ausstellung, 4. - 25. August — Dresden, 1912

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.32795#0007
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ZUR EINFÜHRUNG

Æb72g*7*e^/e2*/2272g* A 22/ Aez* Aez- U22g227-A62*/2272g* Aeg AA-og*7-22272772g /MT- Az'e
Ze2cAe722222gg/e//2272g* 2272ge720 7727Ke72, A22/S Ae/z A/o72g*7*ey/e2772eA72267-72 22772 772 e2g/e72
g*eAze72/ ge/, 70e7272 g*7-o//e Eo722/67-geA2*e/e 3227* U.72gcA22222272g* g*eA7-22cA/ 70g7*A672,
3. -B. Ze2'cAe72/eA7-e7*A2/A2272g*, GcA7*2A/oe7*g22cAe, /^gycAo/og-zgcAe E67*g222?Ae, AAoAe/-
/2*e7*672, Z62cA72e72 22/g UMgA7-22cAg7722*//e/. U.22CA 2222/^ O e rA A //722*g7M 22//zg* A/e/726772
A?2222772 AA//e g/cA A/eggg E7-Og*7*22772772 A727-cA/22A7*e72 /22gge72. JgAocA gc/2072 Az'e e7-g/e72
U.72772e/A2272g*e72 /z'e/ZeTZ 67-^67272672, A27// gez'/e/Zg Ae7- Ae/ez/2g*/e72 AU/2072672 772eA7- 2272
/-g/T-AgeTzAz/Zoe U22gg/e/A272g*g70e2*ge g*eA22cA/ 70227-Ae.
AAz/eO <^2ggg72 Fe7-AA//722gge72 77222/Sz^g Az'g -E*072g*7-y//e2'/2272g* 2727-672 E*/2272 2222/*-
g*eAe72 227227 A227272, 22772 2722g Geg22772/Az/A AgT* Oe7*gcAz'eAe72e72 E2272Aeg2222gg/e//2272g*e72
722cA/ 322 367-g/Ö7-672, 72227- g272g A/6272e U22gg/e//2272g- 067-227M/22//e72, 277g 227g U.727-eg*2272g*
g*g//e72 7720cA/e ^227- A0772772e72Ae Æ072g*7-egge.
77/72 (7g72 70e2*2^*eAe72Ae72 Eo7-Ae7-2272ge72 27g7- E2272Aeg2222ggcAz2gg6 ezz/g^T-gcAe/Z
322 7ÖT2T2g72, 77222/^7g A/e Æo72g*7-e///e 2*/2272g* g*7*2?//6 T7a77g72 e7*7722'e/672, TOAAz-e/zA 277g
U.22gg/g//î222g* 22T227gT-72/2277g 272 Ae72 7?2222222g72 627267* GcAzz/e E/22/3 g*g/22727g72 722277g.
D7g ge//(272/e U.22gg/e//z272g* 722277g 27227272 227g G7-227zA/22g*e 27g;- Ee7*A2272A/2272g*e72 277g72g72
AÖ7272672, 2022^7-67227 7722272 Ae/ 27g7- U.22gg/e//2272g* 2*72 7/27-67- j'e/32g*e72 EoT-772 2272 o/e/e72
07-7672 772MAg22772 322g2Z772772e72g22cAe72 77222//, 2022g 322 62*726772 Fe7-A2272A/2272g*g/Ae7722Z g*eAÖ7-/.
A/72277ogg WA'eA67-Ao/2272g*e72 20227-672 067-7722*627672 2007-2/672.
AUcA e7726T2 Gg272272^672 g-/// 6g 322 67-2022^*672. 7?6/<7-22ge7272277oe U.22gg/e//î272g*672
2067-2/672 g7e7g 2/22322 067-/e//672, 72227- A/ocAg//e2*g/2272g*e72 007-322/72^7-672. UeAe7*272227272
TOe///, 202*e go/cAe U22gg/e//2272g*e72 322g/227zAe A0772772672, TOZe ZzAe/- g/e 322 227-/ez7e72 2g/
227227 702*60/e/ Gc/22227e72 2/227-cA g26 2272g67-/cA/e/ 702*7-2/. E'ZTZg'eTOg/A/g /AcAe/72 Z/AeT* 2/ze
A*227-2227eg/22cAe 22722/ 2/22g 227-/eZ/g/oge E^22A//A22772 702*7*27 g*e/A22gcA/. G67*22Ag 277g ÖAz272g*g-
A/A//e7-, Ae/ 27g72e72 27/e AcAA/eT- g-e/ez-zz/ AoAezz, g/zzA ge//672 Zzzgg/g/Azzz^gg/McAg.
De?72 Æo72^*T-e///227227e 77222g* eg 2222CA Az272/*/2g*A/72 2272&e720772772672 geZTZ, 27672 G22g/e72
2222g 22//e7- IFe// 7722*/ e/Tzez- g*e7o/ggg72 -Bz-ez/e oo7-322/22A7-e72, 70/e 2/e7- Ze/cAezz- 22722/
EMzzg/zzzz/ez-z-zcA/ Ae/z-ZeAezz 7027*2/. D/e 22722/e7-e72 A/22 22/672 j/eAocA go///e72 g/cA Ae7*eZ/
A722/e72 /22gge72, g/zze 72e22e U22gg/g//2272g* 7222cA AöAeT-672 /)AA22g*Og*2gcAe72 Geg/cA/g-
/7227zA/e72 2/227-cA322/2*2A7-e72, TOZe g/e 2*72 2/e772 D7-eg2/72e7* AA-Og*7-22772772 O07-g*e3e2cA7Ze/ g2722/.
.Eg go///e72 ezgezz/Z/cA 72227- ÜT-Aez/eTZ g-e3ezG/ Toe/Ue/z, 2/26 22/g A)227-cAgcAzzz'//g-
/e/g/22722/672 0072 Ae/- AAeA?-322A/ 2/e7- GcAzz/g?- 62*72e7- AAUgge g*e//672, 22722/ 2/2'e g*eg22772/e72
Ze/cA722272g-e72 2/e7* U.&/e7/2272g*, 2/ze 2/2'e U.22/g*22Ae g*e/Ô'g/ A22&672, Ae/eg*/ 70e7-A672.
yeAe Aeg0722/e7-g c A 227-22 A /ez- /g//gc Ae ZezcA/z/z/zg* Ao'7272/e 2272 Ae/- WA272A Ae/eg/zg/ gez'/z,
ToAAT-e/zA 2222/* Ae/rz AYgcAe ezzze &27?2772e/7722z/'/)e 2222g/zeg*e72 27222///e, Az'e Aze AAAzggezz-
/e/g/2272g"e72 ezz/AA//. D22// 272 /eAezrz yaA7*g*2272ge e2723e/72e Aego/zAez-g Ay/ZAzgAe
GcAzz/gT- g2*/3672, A7e AA67-O07*7-22g'672Aeg /e/g/ezz, 702gge72 702*7- 322 /2272g*6, 22/g A22// eg
 
Annotationen