Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1888

Page: 57
DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1888/0046
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
57

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

58

τουλάχιστον ούχΐ πάντες" οτι δέ οί ίεροποιοί (και
θδτο< καλοΟνται εν άλλη επίσης τοΟ 5ου π. Χ.
αιώνος επιγραφή ίεροποιοί οί ΈΛευσυνύθεν1) όέν
ήσαν, πάντες τούλάχιστον Ελευσίνιοι, μαρτυρεί Ό
λίθος σαφώς (στίν. 8 και 15). Άλλα και άλλο τι,
«γνωστόν άλλα/όθεν, καθόσον εγώ οιδα, μας διδά-
σκει ό λίθος, τό οτι δηλ. ώφειλον οί ίεροποιοί μετά
τάς δαπάνας τάς εις αυτούς άνατεθειμένας (Βαΐ. <1.
€ογ. ΗέΙΙ. έ. ά.) το περισσεΟον από της άπαρχής
τοΟ σίτου 2 τοΐν Οεοΐν άργύριον να παραδίδωσιν εις
τούς έπιστάτας. Κρίμα δτι δ λίθος περιηλθεν ήμϊν ού
μόνον άνωθεν και κάτωθεν κολοβός3 άλλα και την

έπίφάνειαν λελωβημένος, ώστε δεν δυνάμεθα νά γι-
νώσκωμεν ουδέ μιας ολοκλήρου τετραετηρίΰος ή,
ώς.ελεγον οί άρ/αΐοι, πενταετηρίδοο (και Γσως μιας
και μόνης τοιαύτης τήν άναγραφήν ένεΓ/εν ό λίθος)
τά περισσεύσαντα ποσά" ούδέν ήττον έκ τών εν
τοΓς στίχοις ΙΟ'^ καί 17':' κρίνοντες συμπεραίνομεν
δτι ταΟτα δεν ήσαν μεγάλα, είτε ώς έξ αύτης της
φύσεως τών δαπανών, αίτινες ήσαν τοϊς ίεροποιοΐς
άνατεθειμέναι, είτε και διότι οί τότε καιροί δεν
ήσαν πολύ δαψιλεΓς.

Έν ΈλεοσΓνι τ? 27ϊ Νοεμβρίου 1888.

Δ. Φίλιος

η εξ εκατον εικοσι κιονων φρτποτ λιθου οικοδομη
ην αδριανος αθηναιοις κατεςκεταςατο

Παυσανίας έν 'Αττικοΐς, περιγράψας τό τοΟ
Ολυμπίου Διός ίερόν προστίθησιν' « Αδριανός δέ
κατεσκευάσατο μεν και-άλλα Άθηναίοις , ναόν
"Ηρας και Διός Πανελληνίου καΐ θεοΐς τοΓς πασιν
ίερόν κοινόν'τά δέ επιφανέστατα εκατόν είκοσι κιο.
νες Φρυγίου λίθου. Πεποίηνται δέ καί ταϊς στοαϊς
κατά τά αύτά οί τοίνοΓ καί οικήματα ένταΰθα
^ρόφω τε έπι/ρύσω καί άλαοάστρω λίθω, προς οε
έστιν άγάλμασι κεκοσμημένα καί γραφαΓς' κατά-
κειται δέ εις αύτά βιβλία4. Καί γυμνάσιόν έστιν
έπώνυμον ΆδριανοΟ" κίονες δέ καί ένταΰθα εκατόν
λιθοτομίας της Αιβύων ».

Καί φαίνεται μέν καί ένταΰθα τά του περιηγη-
τ°ΰ ελλιπή ή ίδιοτρόπως συντεταγμένα μετά τάς

1 Παράδ. Βαΐ. 4. Οογ. Η611. 1880 «λ. 226, στίχ. 10 χαΐ σελ.

233 και |ξης.

2 Υποθέτω οτι ή λε'ξις ετέθη ένταΰθα έν τη γενικωτάτη αύτης ση-
Η-ασία.

3 Τψος μέγιστον τοϋ λίθου σωζυμενον 0,30 περίπου, πλάτος 0,325
ΚθΛτϊάχος'0,10: Μέγεθος γραμμάτων 0,09X0,05, έγχάραξις δέ όχι
^ολύ βαΟεΐα. Ό λίθος είναι ΐπίβης άϊροχοχχότερον τοϋ συνήθους πεν-
τελικοϋ μάρμαρον ή όπισθεν αύτοϋ έπι^άνεια είναι δλως άκατε'ργαστος.

Ή προταθείσα διο'ρΟωσις « εις αυτά » άντι τοϋ « εις αυτο » γραμ-
Η-"'Χως μέν εύλογος, ώς νϋν έ'^ει τό χείμενον, δ/ι δέ και αναγκαία·
Ταύτόν γαρ ειπείν <ι τά βιβλία χεϊσΟαι εις αύτό τό (κατασκεύασμα έν ω
Ικατάν εΓκοσι κίονες κτλ. ») ή*, εις αύτά (τά οικήματα τά έν τΛ χα:α-
σκευάσματι).

λέξεις ατά δέ επιφανέστατα», άλλ'ή έννοια τοΟ
βλου σαφής, κατά γε τήν έμήν κρίσιν, ώς περιγρά-
φοντος δύο μόνον, τά έπιφανέστατα, τών κατα-
σκευασμάτων ΆδριανοΟ, τά δέ λοιπά άπλώς άπα-
ριθμουμένου. Τό ί\ έκατόν καί είκοσι άρα κιόνων
Φρυγίου λίθου οικοδόμημα, τό ε/ον στοάς καί οι-
κήματα καί πρώτον περιγραφόμενον έστίτό υπό της
Άρ/. Εταιρίας άνασκαφέν, ούδέν εχον κοινό ν ού'τε
τω ναώΉρας, ού'τε τω τοΟ Πανελληνίου Διός, ού'τε
τω κοινώ τοις πάσι θεοίς ίερώ, ήττον δέ τω Γυ-
μνασίω τω έπωνύμω ΆδριανοΟ τω δευτέρω πε-
ριγραφομένου καί έ'/οντι κίονας έκατόν λιθοτομίας
της Αιβύων, άλλ'ον χωριστόν οικοδόμημα, δπερ
μάλλον Βιβλιοθήκην ΆδριανοΟ κλητέον διά τό έν
αύτώ μόνω κεΓσθαι βιβλία.

Έστι οέ σχήματος τετραγώνου επιμήκους βαΓ-
νον από Δυσμών προς Ανατολάς" καί το μέν μή-
κος ποδών άγγλ. 376, τό δέ πλάτος 252, κατά
τόν δΙυαιΊ τον επιμελώς καταμετρήσαντα τό οικο-
δόμημα. Τήν δέ κυρίαν είσοδον ει/εν έν τω μέσφ
της Δυτικής πλευράς της πολυτελεστέρας κατά γε
τόν έςωτερικόν κόσμο ν, ούσης άπάσης έκ πεντελι-
κοΰ λίθου, κεκοσμημένης δέ τέσσαρσι καί δέκα
κίοσι μονολίθοις έκ Φρυγίας, ί\ ών μόνον οί έπ
loading ...