Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Waldner, Alice; Österreichisches Archäologisches Institut [Contr.]
Die Chronologie der Kuretenstraße: Archäologische Evidenzen zur Baugeschichte des unteren Embolos von Ephesos von der lysimachischen Neugründung bis in die byzantinische Zeit — Forschungen in Ephesos, Band 11,4: Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.52321#0193
License: Creative Commons - Attribution

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
192

7 Zusammenfassung

sus - continued to characterise the appearance of the lower Embolos also in Late Antiquity, yet
were redesigned, occasionally into monumental fountain installations. Even though in adapted
form, they remained upright probably to a great extent until the first half of the 7th Century.
The Embolos retained its function as a site for the worship of the emperor and the bestowal
of honours for worthy Ephesian citizens up until Late Antiquity, during the course of which it
was ultimately transformed into a pedestrian zone and a sort of shopping Street. Only in the
final phases of usage were the flanking areas fitted out with establishments for handiwork, for
example a series of mills and a masonry saw in the west of the former Terrace House 2. We can
assume that the entire urban quarter was modified into a suburban handiwork quarter before the
Embolos was finally buried beneath massive layers of debris after the middle of the 7th Century.
Translation: Sarah Cormack
7.2 ÖZET
Buyaym 1988-1999 yillan arasmdaEfes’in A§agi Embolos’undayapilan kazilara ait stratikrafik
buluntu malzemelerinin konteksel degerlendirmesini konu edinir. Daha gok seramiklerden olu§an
buluntular yakla§ik bin yilhk bir zaman dilimini (MÖ 3. yy. - MS 7. yy.) kapsarlar ve Embolos’un
kronolojisinin iyile§tirilmesine belirleyici bir katki saglarlar. Buluntu malzemelerine dayanarak
bir taraftan A§agi Embolos’taki amtlarm kronolojileri ile ilgili sorular agiga kavu§turulurken,
diger taraftan yapi evreleri daha netle§tirilmi§tir.
Ara§tirmaya yöneltilen sorularm, ara§tirmanm amacinm, yöntemlerinin ve nasil bir yol izlen-
diginin yer aldigi giri§ bölümünden (Bölüm 1) sonra Bölüm 2’de ara§tirma tarihgesi sunulacak-
tir. Bunu, A§agi Embolos’un güney tarafmdaki amtlardan ba§lanan, kazi bulgulan ve buluntu
kompleksleri ile ilgili bir tarti§matakip eder (Bölüm 3). Inceleme Hellenistik Qe§me (Bölüm 3.1)
ile ba§lar, hemen arkasmdan ise Heroon olarak adlandinlan yapinin oldugu alandaki üq temel
kazismdan gelen ince kronoloji bakimmdan önemli seramik buluntular ve bulgular eie ahmr
(Bölüm 3.2). Oktagon’un tarihlendirilmesi i$in önem ta§iyan Yamag Evler 2’nin Oda 45c’inde
yapilan iki kazi ile ilgili olan Bölüm 3.3’ün odak noktasim Oktagon’un tarihlendirmesi olu§tur-
maktadir. Bölüm 3.4’te Oktagon’un dogusunda bulunan Hexagon’un tarihlendirilmesi konusuna
girilmi§tir. Bunu Yamac Evler 2’deki Mekan WT 2’de bulunan, asil yeri ise A§agi Embolos’un
güney kenan olan bir kuyu ile ilgili tarti§ma takip etmektedir (Bölüm 3.5). Son olarak Kuretler
Holü’nde yapilan kazilarmm bulgulan ve buluntu kompleksleri degerlendirilecektir. Bunlar, Hel-
lenistik Dönem’den Geg Antik Dönem’e kadar olan dönemdeki A§agi Embolos’un kuzey kena-
rmdaki (düzenlemeyi) yapila§masi ile ilgili olarak bilgi saglar. (Bölüm 3.6.). Kuretler Caddesi’nin
tipolojisi ve teknolojisi ile ilgili ek bir incelemeden (Bölüm 4) sonra seramik buluntu malze-
melerinin degerlendirilmesinden elde edilen, A§agi Embolos’un Hellenistik Dönem’den Erken
Bizans Dönemi’ne kadar olan geli§im evreleri ile ilgili bulgularm analizi yapihr. Son olarak A§agi
Embolos’un geli§imi tabakali buluntu kompleksleri göz önüne ahnarak Kuretler Caddesi’nin
bütüne ait genel konteks igine yerle§tirilir (Bölüm 6).
A§agi Embolos, daha Arsinoeia’nm Lysimachos’un tarafmdan yeniden kurulmasmda §ehrin
önemli, oldukga hassas bir aksim olu§turmu§tur. Burada da ortaya konulabildigi üzere gakil ta§h
yol güzergahi 3. yüzyilm sonundan itibaren kamtlanabilir. Aslmda ta§ dö§emesi olmayan gakil
yol, MÖ. 1. yüzyilm iglerine kadar tekrar tekrar doldurulmu§ ve üzerinde yürüyerek ya da araba
sürülerek siki§tinlmi§tir. A§agi Embolos’un kuzeyi i?in daha sonra Kuretler Holü’nün bulundugu
alanda kenar duvarlarmdan olu§an, oryantasyonu en azmdan MÖ. 3. yüzyildan 1. yüzyilma kadar
Embolos’un yönünü belirleyen üq evreli smirlandirma bulunabilmi§tir. Hellenistik Döneme ait
bulgulan ve buluntu kontekslerinin degerlendirmesi ve yorumlandinlmasma göre bu alanda MÖ.
1. yüzyilmm ilk yansmda keskin agih yol güzergahi rekonstüre edilebilir. Bu yol güzergahi,
Kuretler Caddesi’nin tespit edilebilen son oryantasyonundan, ama aym zamanda güneyde daha
 
Annotationen