Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 919
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0527
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
919 DigestorumLiberseptimus.Tit.ix. 910

a s Niw/WjS&.qHodest in tribus casibus,vt diees iam in Ldiuus.
§-j-in vsiisructuario aaccm quando rcficiat.dic vt no.s. de vsu-
sruct.t.sicttim.^.sru&uaritti.
h T T7,'*f»i' vt lcgo ribi ex hoc pra;dio tertiam parteni
V vsus, & duas partcs alij. ;.. VeS dic sic ; Lego tertiam
partem vsus necessarij
1 'e.\ ocPl5 lo«ira perciperc non possic a,lceaca-
prajdiu latu (tt.na rteu- r rJ r , n
, VsiuFruflut rro casu vakr: sed-ia nns rehcere cogendus est: qux
jropatcecon- vsufi. secus:vt subiicit. distin<5tio rationem habec.
5iSr;-T^ww'VMstsi!* Seruitusvsm,esiessentialiterin-
iKaa4i.nitf.Aw*. dtuidua : seruitiu vsmsruilHs, esi

c s Froparte, s.tali.vt
modo diximus,cu enim
vsuarius ad suum vsum
habere debcat:quando-
quc minus, quandoque
pius accipict: vt in se-
cuado. idem in duobi
Tliiariis. na
- plos mihi r
quam cibi:velei____
h Vsw «juare- ^ Nec °*>Q si dicas.po-
nus jtb est, ae -d duo habcn
pocefcqure- vsum' luorli «w»II»/ru-
niis vcro «i c™*5 iurncerent: tioiine
patsest & ex pro partecercadiuiduc,
re, scu sundo j.p[0 dimidia : vt eue-
amphirtmo njt_ ^eB_LsHndi_^, le0
*™*™gl Uium, &S. devslsr*.
fiitui.ttasmit- *ar, rt. qui vsu consu.l.
ti potest , vr qusniam. J.j. Resp. hoc
hanc lege in- occasjone ' potiu5,qua
terpietatur ratione continrnt. «r.T.
«nHTiiU- * r>u~.Uabeo. 11tem
hiricum hic,i quidsi dicar , lcgotibt
CaShcns. rertiam partem vsus ri-

dinidua. Bald.
XIX. I o e m lihro tertio ad
ViteUium.
Sus pacs b a. legari non po-
test. nam frui quidem pco
:" parcepoiTumus, viiproparce c
iie cst non Poruirrius'
cessariura, « MiieuiYsill»4k£m-

V?,

3uadam a
untaSoi
astu ipsurr

tVsuarius

«bir

cessarijmoadieita xx

SEruus,cuius mim vsus lega-
cus est, adcjuiric mihi, si in-
stitoc erit,& operis eius vcar
in raberna. nam mercibus ven-
dundis , emendiique adquirir
mihi:ied & si iusTu meo per cra-
dicionem accipiac d.
xxi. Modestinvslibrosscundo
Regulartim.
VSus aqua*, perlonalis cst:
& ideo ead heredemvsua-
rij cransmitri non potest.

. POM

v s libro t

n qua habeat serni-
lx ruccm} Resp. runc pars
16 rcrum corporalium ad
sui sustcntacioncm nc
CclTaciariJ, non scruitus
cst Icgaca. Icem pcse-
dio adiectorvt !ego tibi
i- terriam parrem vsus in
dere potest hoc prcdio:ic! est.vraris
hoc prxdi

^1^"1' hoc pra:dio pro tcrria
ouo5 pctcepe- ■ . ,. .- ,
ricsibiadvsu: Parcc Pro «Jdnitlo ad
vt nont lacii. tui sulreittacionemmou
■ •Xmcniaarg.l. valec:vtinpratdialiser-
"""'^"-'""^^quia&ipsanon
&"■■»/'■*<&-;eci„it djuis1Dn,

ad QjAucium,
Dlmis Hadrianus cum qui-
busdamvsussylua s lega-
tus eiiec, statuic frucStu quoque
eis legatum videri; quia nill li-
ceret legatariis csdere syluam,
& vendere f, quemadmodum S
vsufru&uariis licec, nihil habi-
turielicncexeo Icgaco.

Facultas alictti competens, non
esi angitHanda.seH arUanda: quia
ttiam mavnum ius tn habilitate>&
llUlllUlltill . n. . p -.
.defer.l.i].&l, poteitttahtateconsisitt, &magnum
froparte. Vel crgo toni interejseverpttur.
Pra:diuma€c,aturser- ss Lkct tam angustus estle-
uitute.veltnnihilum, J . . . b r .
gatarms, cui domus vius lega-
tus eit, vc non possit occupare
totius domus vmm:tameeis h,
qua; vacabunt , proprietarius
non vtetut;quia licebir viuario

n debet haberc p!u:

arg.^.de like.cau.1. duo-
bm. Vel,vc dicanc qui-
dam, eria in parre cer-
ra prasdij non potcst ie-
Sari vsus:quia cu quan-
oque miniiSj quando-
que plus cst ei necclsa-
rium, quam pcicipiat dc pra;di
quam (it ei necelsarium : ergo
prxdij non legatur: sic hic intclligunt. quod non placer: quia
cadem iatione nec in roto prsedio poLTet Icgaii. In vsufr.autem
cst aliud:quiadiuiiionem rccipic: vc htc&yad leg.F*U.'y§.fi
d VsLLsfructui v/«s/r Est enim d diuiduusracione iuris-.quia iushoci singulis
diuiduus est pto panc pccicunsscquiapro parrediuisa,&: indiuisacostiruirur:
ratione luris: Ts ~jg vsufrJiVMI.c inspicjrur quid egeam,vel non egeam,quia
t Seruitutet tomra habeo:scd omnes e aliar seruiturcs,& rarione iuris,& ra-
omnes (eisce- tione rei,in qua cousticttuntur, sunc indiuidua:, secundum Azo.
pto vliirru- Irem ci, quod dicit, vtipro farte non pojsumus, eHcoauiinsr.
jftii,) & rarfo- rtOTCT(t,/,js w cn-ro.S.jtn.Sbl.vt ibi.
' d 5" C^Zruttt.^Aceipiat.iniiiiqaxm.AccvRS.
TSm aqut. ] C a s v s. Titius legauit mirhi vsum aqua;: vt
ego biberem, & haberem quancum necelse habercm, eriam
indomoracasicnecelTelauari. dicitquod ista seruitus non
transit ad heredes.quiapersonalisest,
c ^ Mtideo.boa&raiio:vcins.de reg,iur,l.priuilegia.&i.t»om-
ttibut. Accvrsivs.
Dluui, ] C a s v s. Titius legauit mihi vsum syluat remota;,
tanrum haheo, quanturo si mihi vsumf.reliquiiTer, vt pos-
sim vcodere. s Iicet. ] Hab*o vsum alicuius domus: licct vna

itidimduat iQt.

VSl

«amera susficiat: tamcn aliis parcibus propriecarius non vtecur:
quia aliis vtar forre aliis temporibus,vc faciuot domini a;dium,
qui sccundum diuersicacem cemporum diuersis partibus vtutur.
[V s v.J Si ego vsuarius vtar vltra moduro , prohibcbor statum
pooendo.quia sorte iilud eiTci mihi vtilius.
s 1" Sv&m.PiocuI forte
aliis,&aliis ! temporibus toca "^-R- .
. . , * rC '^uemadmodum.vi
domo vti:cum mterdum domi- ^ ^ sKa^ *■ Et gc not_
ni quoque xdium, prout rem- casum: vbi tantum ha-
poris condirio exigit, quibusda b« vsuaiiusa,quantum
vtantur, quibusdam non vtan- ft^ritis:vt -W^sic &
-fi/. , /■ , r s. eo. I. fundi. &• s. de
tur. 2. J Vlu legaco,H pluS vluS vsitsrit.e*r. rer. qu~ vstt
iit Iegataiius,quam Oportet:of- cens.t.hocsenatufeonsul-
iicio iudicis, qui iudicac quem- ttt>r>.§.j>.& Lqtmia\%j.
h ^ Tameneit. parti-
bus.sdormis.
i s Alji, fe alui. sic
Ht.insr.deaa.empJ.Ji
ad Neratium.
NEracius : Viuariz rei spe-
ciem is,cuius propriecas
est, nullo lTiodo commntare po-
test. Paulus: deterioccm enim
causam vsuarij facere non pja-
test. Facit autem detenorera,
etiam in meliorem k itatum re

a Vsuariiisin-
terdum tantu
habct, quan-
tu vsufruaua-

admodu vracur, quid cotinecur?
alicer,quam debet,vtatus.
iibro frimo

commutaca.

stirilU. % sin. Scd arg.
contrib,nsrMs„.l.fi
eui.Sed cur impedit hic
vsuarius, frui dominu:
cttm hoc non contin-
gat in praxho rustico:
yisitprk eed.t.sundi.§.s.
Respon. iadomo habct
secrera: vr nor. Cod, de
Iqcu. & conduit. Lcerti,

£ ieruicutibus
realibus r.ci
personales no
procedit hoc
casu: in illi»
cnim non cst

j\meliorem. *
vr InSlit, >i de action.§.
prtterea. &j. loca.Lite
qutritur.§.).& supra de
vsusr.t.haBenui. §.Ji.&
l.sequen. Sed arg.contra
insr.siser.vin.l.&stjor-
t'e.j.sin._______________
VSVFRVCTVA-
rius quemadmo-
dum caueat.
Ideminvsittmotvt
j.eodJ.haic. g.sed & si
vsusAccvRs. «
.]C*.
s.frudua-
lius satisdat
propriccario
dc duobus, scilicet, dc
vcendo arbitrio boni
viri. Icemquod finito
vsusruit. reititaei rem,
siuc in ie mobili, sitie
immobili sit reliftus
susfrucJtus, siuc re!i-
-----fit per fideicomm.
poni debet. x. J lllud sciendum fiue pcr docatione cau-
est, ad. fideicommiiTa " etiam samortis,siueintervi-
aprari eam debere.PIane & si ex ««-[Cavem ]Exponk
r c . - priinam claululam.qua
mortis cauia donatione vsus- caUetur de vtcndo, sci-

VSVFRVCTVARIVS
quemadmodum caucat.
TITVLVS IX.
HictitulmeBmuni4tJtvsu;,&vsiti'
sruiiui,&simii;bus,qu~ retutimus s.vt
caucar, qui htc xura habet,se vsitrum
boni viri arbitratu.fy amijso, -ueisinito
iure suo pojsessionem domtno restitutH-
rutn.Cxutiopr&toriu.Q vi*c.
I. Vlpianvs libroseptuagensi-
ad EditJum.
I cuius rei vius-
frucstus legatus
sit , arquiilimum
prstori visu estj
de vtroq; legaca-
riucauere, & vsuruscbonivi-
ri arbitracu: & cum vsusfruclius
ad eum pcrrinere desinec, resti-
tuturnm I quod inde extabit.
i, J Haic stipulatio, siue mo-
bilis

legatus Cst
vtus migni
palatij , ele-
stionc aliquot
memtroru no
■gniari 6i.
c Mutareetia

test.

jnpo.


- Deteriorem
detur interdij.

r r r t- ■ viusi±m.l
1 res iit, iiue ioli, mter- qus gt p,
_1__- *-nt..jr_:_j__ f___'t

it,quod duo

licet,arbiti
n delrruat aliquo modo:irem
destrui non permittat: nam facete debet plantationes,& sossata
& scpcs. Sccundo consulit quod tam propriecarius , quam fru-
ctuarius dcscribac qualicates rci, vc appareat si dercrioratetur:
quod per hoeapparebit,sinon vtatur aibitrio boni viri. nam
roriens dc hoc committitur itipulacio, quotiens male vtitur.
[H abet AVTEMjHarcitipulatio, quam erponit fructua-
rius.duo continet:de bene vcendo:item de restituedo sinico vsu-
fructu.Scprima commitcitar,quoticns male vcitur:secunda fini-
co vsufruitu.Sed quid resticuec:qtiia dare non posiet.id ett facc-
re rem aceipientis,cum non esscr sua 3 Restitaer igimr quicqiiid
ex eo prouentc.Tertio dicit,quod in hac secunda clausula de re-
stituendo, concinccur quasi arstimatio rei: vt si Titius qutdam-
vsucapit rem meam,Si cu potuisii impedire vsucap. & non feci-
ilittencris mihi ad ajstimationem rci,sicut resrituerc rem promi-
seras:ve! quod indc cxtabit, Quando ergo srustuarius promisit
rem restitucrc finito vsufruciu:quoeunquc modo amittatut, Ili-
1 s Rejtitutttrum. similiter cauet Icgatarius, cuiadtempus est
reliflum legatum: vt C.de lega.Lsin,
m s UobiUt.<\ao e verboeciammoucntiacontinectuj:,&:econ-
rra: vt insr.de verb.signi.Lmouentium.
n s Adfideicammisfa,Q. vsusfr.pei sidcicom.sit telittns.

i Mobiliu
appellatione
mouetia coi
loading ...