Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 917
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0526
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
917

De vsu,& habitatione.

918

non quairitut vsuatio, vt hic. 1. Item secundo , operando in r<
ysuarij:puta inagro:&hoc sic:& hocdicit iex contraria.3. Ter-
eio , tc ii stip-lerur , ve! alio modo extrinsecits velit ex opera
qua:rere.& hoc oon porest: vt bic. Item videtur eciam hoc casu
vlrimoacquiri vsuario : vclnsi.per quas perso.nob.acqui.§.j. t^ax
est contra. Sol. ibi non
debet esse in Jitera , vel carere ^ eius p0{rumUs:seci
vsurmscdtatumdevsu- r r .- • r
n ex re mea,diximus ieruum
vsil;

iru-tu loquitur : ve &
ibi diximus.vcl It habes
ibi, vei vsum,dic prouc
modo di.imus. Accvr.
a s Cttm. idestquan-
do.s Et sic not.hoc ca-
su mihi acquiri: nisi &:

stipulantem, vel per
traditionem accipientem, mihi
adquirere:cum a hac opera eius
vtar.

sijigulosannos
viufrusiu le-
gato lunilitu-

;i;t- Non ideil!
ejuoque tn ge-

species.
i Vsussrutliis
inest sru&ui,
lanquam pars
soblt.cialis &
Juafruausef-
: non poreft.
" ln vulg. cji
lix. Sed ii dc
fru3u,siue vlu
adimendosen-

0«* legat fmbium , videtur U-
casu proprietano ^—r °~ -L . - , .
stipularetur.nam tuc ci Sare tf*tosi*8*m : quta vsmsrm-
quereret:sedpercondi- tioni iness ex ntce/sitate; (srsitessa-
ctionem sine causa rcd- tor legat vsimsr.fine vsu, tta qttod
i7% 7 en' & ^'^ in Ugand<) ^™** tfUm' 1™ $ de
b s AnfriiBus.enm a sibslantia kgata}notenet legatum:
dico annuos sru&us:vel sicitssi poss legatum aditnat: quia

per iingulos annos:
devsitfrnJ.si qtiis. Ace.
csPw._2.reipsa.namt>
qui sruirur,& vtititt:sed
non conuetticut. Ioan,
seroitus tamen vna po-
tcst esse iine alia: vc J.
ex.L§.poterit. & J, tit.j,
l.buie.§.si.A. cc v R S.
k s Deniquesitibifru-
Bus. Opponitur I.5. J.
tie.prox. videaotataad
d s Inutile.qmi vrili-
tas vsus cin sru&ucon-
tinecutmifi dixisset co-
nullum

non tenet a
Bald.

•tio. h. d. subtiliter.

1. s Vsusfruaus3ansruOusb
legetur, nihil interest. nam s
fru&ui &. vsus inest : vshLJlH-
cliis-Hjcest. Et smt^ijs qni^P1
mi,e_yiu--ede-fidft-^otest: jvJms
sinss sruistu potcst e. JUenigne
si.tihliaittjis a. tei\ustn.yriL.U--
'gatus (JLj iniixilaieileiegatiim

Pomponius libro quinto ad Sa-
binum scribit: & si forre c vsu-
srucl:u legato sruilus adimatur,
trasquia tuncnuHum 9, . , c/* .
eltivchscvndequisru- totum viden adeinptura * scn-
aum <i habet vfum ha- bit. S e d sl sruitus * S sine vsu,
berc vidctur quoad co- videri conititutum b , qui & ab
moditarern:vt&^. initio constitui potest. Sed 6.
klij, ratienc autem fet- sru^" t ^gato vsus adimatur,
" e quado Aristo {cribu nullam elie adem-

■ diuersa: persoua: lega- ptionem. Qua: sententia bi

eftinfriistu.
i sruaum ha-
bcns,vsu ouod

gniorest. 2. s Vsu legato, (i ei-
dem sructus legetnr, Pompo-
nius ait cosundi' eum cum vfu.
Idem ait & ii tibi vfus, mihi
srudtus legetur,concurrereknos
in vsii, me Ibluin siucTium habi-

:, dicituresse
aUsssnevsu:vr;*js».
buiusL&~). deaccept.l.
tjr per iusiurA>ldnrH,§. si
ijttis ■vfnmfrttctU^z dfii
t prox. §. s Et rtot. hsc
, mirabileatg.'pro con-
- uerlis. si enim in ipsa
conuerfione dicat, s3- turum. j. s Potent^aurem apud
' ciome conuetsura:his alium elievsus,apud aliumsru-
tamen mihi retentis: £tussine vfu, apudalium01 pro-
' nullaeftconuersio:vt prietas : veluti fi quihabet sun-
rmllumlcaacnrmYtfcze, * . . *. r
& infr.de usi.tut.Lcer- dum,legauent Tino vsum:mox
tarum.. Si autem ptius heres eius tibi sru£tum legaue-
iiat conuerfio,vel lege- rit,vel aljo modo conftituerit.
tut vsussiuftus: Sc po-
stea iret, vcl vsus adi- xv.Pivt.vs libre tcrtia ad
mattirjvel quid fitu co- Sabinum.
uerfus referuet: nihil
valct ademptio, vel rc-

n vlt. T-

FVndi vsu legato licebit vfua-
rio & ex penu , quod sn an-

num duntaxat suihciar, capi
licet mediocris prardij eo modo
94-si srudus consumantur n: quia &
domo, & feruo ita vtererur

cocra eius na-
tura, sb initio
ipso conna&u
vitint: expoft
ftLto,vitia;ur,
g Vcrba mal^
lepugnatiam,
latS essiciant,
Jegatu vitiat.
b Replignans
iptcrpretauo

huitts §,&"j.defis. l.p;
parte. §.proparte. &\
sivs„sfrpetJ:,.§.j.&-)
de adi.leg,l.j.& l.
hci. posset tamen pri-
mum dittum fic expo;-
ni.inutileeftlcgatufd- mtilalij fruduum nomine fu-
iicer ficuc adiccit tefta-
tor f: quia non valuit adieftio: eft tamcn vttle perindc, ac (i
nihil fit adieiturrt. fetf priraa fentecia veiiot c(t:quia vbi verbag
male ordinantur in legato, ica quod repugnantiam h faciant,
vel perplexitatcnl, non valet:vt ~j.de cond.inst.l.fiTitius. & infr.
de Ttg.iur.l.vbircpugnantia.&irtsr.eiid.l.vsits.fy'}. defer.t.vU.
Aobitio. Dicquodafiquando inutiieadiicicut vcili:&cunc
non vitiat: aliquando vtile,&inutile firnul profeiuntut:& tunc
conftituunt vnum totum,&ides totum Titiacur, secundum
I.uor,. BART.& BA1D.
e f S^r/J.aliaieiclex.AccyRsivs.

s ^ TotUt» videri ademptum.<]ui* sub CO eft.
g s Se^jJ,/rKtJ«i.aliashicincipitl«:aliasS.AecvRS.
h j Cos/^ww/ws.scilicetteniaiicre.AccvR s.
i s Ctasundi.Qv}i. vnatn setuitutcm habcbit sructuaiius.
k 5" Concurrere.c^uia <^ui siustum habct,& vsum propter causam
sruendi: vnde * id tan- < Frusiaaiso,
perelTet. r. s Sicuris cui vsus ««ncMfcqiutur^uod sjsu™j*
h- j- 1 a. ■ ■ vsuano supeseft: vt s. "m ?_an.dcm
sundl legatus eft , quo minus de vsufrultuJ.fi asij. S^%
dominUS agri colendicausaibi I ^ iottrit. Conttas. tanLumeonfc-
verietur,prohiberenonpoteit°: l.prax.§.vfitsfrua. SoL suecur> 9U°1'
(alioquin & srui dominum pro- *E J6 * csv *5- „ )^° r"pe'
]_., ?, ; . , _ r. m s Apudaltum.Uec mvu
hibebitjiranec heres P quic- c[iinK/kgiUarios ius
quasaceredeber, quominus is, accrcscendi i ciim b di- <> lus adcre-
cui vsus legatus eir, vtatur, vt ueifistcftamcntislega- Jj"^.^"™
bonus patersamilias vtidebet. M P«eipianc :>«M Kreos,quici
E ' qutb. tnod. vfusfruSt. diUCIsis tcsta_
xvi. Pomponivs libro quinto amitt.l.fisub conditto- mentis. Ugata
adSabinum, w_Accv*s. . pwc.ptunt.
T7«rt..]C*«vi.Si
Slita legatus esiet vsus sun- J^Iegas mihi vsura
di, vt instru£tus elset:earuni siwdi.possum ego vsua-
rerura,qu_e*inftruinentosun- "" vfum '.veIPenQ™ •*«*
,. ,r * . , , , . habeic, etiamii mbil
di elient,perinde ad legatanum _iiud remanetet: sicut
vsiispertinet ^,ac si nomina- vsuaiiusnondebetpio-
tim ei earum rerum vsus lega- oibere dominum pio-
tussuirrer. 1. s Dominuspro- s"eca"s voIcniem c°-
J . . r*- lete : & econtra pro-
pnecatis enam niuito vsusru- priecarius vfuatiu im-
iSuario, vel vsuario sundum, pedire non debet. Vi-
vel sdes per sitltuarium r;vel vianvs.
insulariiimcuftodirepoteft.in- S1^ «/«^/«-.Quiae t Vs^verbo
„ . . . c c ,ca paucos rruttus red- coptineturin-
tereft emm eius.sines f pr_s- deba[pcopterfua Pat- «rd">&f'u:
dij tueri. eaqueomnia dicenda uicatcm, vel mediocri- &^ap&
sunt, quolibet modo conftitu- tacem, quod ctiam foli «_jj vfus rcli-
tusvsussrudus,velvsussuerit. jsuwiononfussicercnc. ^j^vt
1. s Seruo c,cuius vsura dumta- 0 ^s^L^ vtsit- ftpew"» ?°<-
xat, non etiam sructum habc- prheod.l.sibabitatio.§. sit'
mus,poteft&anobisquid do- sin. & quod subiicit,

u, vel etiam ex pecunia no
stra negotiatum eile *: vt quid-

alioquin ,&c. eft inter-

■ 1 ° 1 1 ■/- -* P T H>'«.i.dominus. t,,„;n„„
quid eo modo adquinent, ln g ^ QHtaUgatus.]*
pecillio noftro sit. ^Fertinet. vt g^>
infr.desund.insirJ.si cui
xvn. Apricanvs libro quintQ sundumjnfin. Sed coo-
gutsliasttm. „£ ;„je,i wa?. ^ 3«a,
Flliosamilias, vel seruo adiu ^S-T^ W»^«s-
r , „ .. „, vbi dicit, non eonti-
viu Iegato,& vtilexlegatum neti inftrumc-cum agri
efte existimo, & eodem modo boc legato : fundum,
periecutionem cius competitu- " inftrudtus eft, lego:
ram,quO competeret. fi sru- s<^i subaudi,tancum:
__.•■■ 1 l cc t tmati dicat non tan-
clrusquoquelegatuselset. Ita- ^m ag.i:fcd & is_
que non minus abiente, quam sam.inftrumentum.
pra;iente filio, seruove,pater, 1 s Perfaln
dominusve in his asdibus ha-
bitabit.

11. P avlts libro n
ad Plautium.
"'Idomus vsus legatus fitsine

hinc irahunt Bononie-
ses,vulgare.A c c v b. s.
ss Finei.i.ipfum pra:-
dium , quod consinia
habet: fic Cod.deaaut-
duff.t,),
s Seruo. lic : vt s. rfe

d SjltuatJtiV
dicitut faltuu
cufloJ. Eft au-
tcni !_;tus,[yl-
ua baud taci!_
pciuia.infula-
fuis cuftos di-

SI UUIMU» UU» .-g*lU5 IILIIUC - T"------"^ .;.»-. « , ^.^
srti£tu , commuriis refeclio vJuF-l-ex re- . vsuftuaua-
u s Donart.yt nostto: tiui tctietur
non vt alieno. adwpeT.smi-
1 f T^Iliofamilias 1 nimas, eolle-
hSvrl? ««Aadiefc-
domus. e ] Ca- in vsuario:di-
Habeo vfum ftingucndum,
domus,qua;indisette- Nsiproprie-
sectione. quis tefieete S_lffiS
. _■_•»•_; «i^ i_ t doinusvluarie:
tenctui, qua;ntur. Et pnma racic dicitur, quod tam heredes, 0ccupat,is so-
quamvfuarij. Pofteaadnibecdiftinccionem :&fi talis eft do1 lusad cxpen-
quapofli:

cst rei in fartis teclis tam here-
dis, quam viuarij. Videamus ta-
men ne R ftuclium heres acci-
piar, iple reficere Y debcat. Si
vero talis sit res, ciiius vfus re-
legatus * eft, vt heres fruftum

s:;habere vfum & heies,& legararius
fe-lio perrinet ad vccumque. fi eft talis, qus non fumciac, pei-
tinctadvsuatiumtantum.Vivun. - tur.foius.vsua-
y f Ipfi reficere. tunc demum, Hcet non solus: vt quia ceftator cjuJ __ fupri-
voluic hcredcm Gmul cum vfuatio habitare : vt infra tit.yl.vfu dissa tenetus,
quoj«e.alias non pofsct: vz'j.eodJ.diuuf.§.'j.&c hoc subiicit.item v.ittn>*"Zj">~
noohabec hic heicdem pto smctuatio : alias contra s,eod, l.per S™"*I4?"
siruum.§.pen. • ■
s Nm
loading ...