Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 921
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0528
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
92i Vsufru&uarius quemadm.caueat. 92.2

1 Donationis. a ^" Legaterum. qoibns a per omniascreconnumerantur.ijnod
nortis eaula, dic vt Insi.de dona.§M.A c cr R s.
H ^pj"11"" b T ConiiiiutU4.il incer viuos. A
c ^ /jj re _/««/<¥ cem.diligens patcrsam. & ob id solirm videtur
V&istuaua- caucio I> nccessaiia: quod dic:vt ~~.ds vsusrJ.sieuitts. §.dimque.
n cantio cur d ^ F^V.consiHu est.

ste j. dereh.l. at siqu
&siatim dices.Acc\RS.
i Telhtionei e J In teftatum.iA « cst
reimfuiurum in testacionem scriptis
*2?£*L- Weaam^stimaodo

eum quantum

fruclus constit uatur, exemplo
legatorum a debebit htcc cautio
prastari. Sed & ii ex alia qua-
cunque causa constitutus b fue-
rit vsusfru&us, ideni dicendum
est, j. J Cauere autem deber

"1"

' Am srultuarius cusiodiam.C.omnem »

vr^/«

* CBstodiain
sifiu-

tti.tsttihiit- fih

& j. de ope.
■ '"' f S Ftittui.quim non.

sumfruccum : hoc est non de-
teriorem se causam vsusfru&us
?y£^SiSTicfS kaurum:c*teraque fasturum,
vtile. 9L1SB 'a re sua faceret c. 4. J Re-
g J Arbitrxtu. Quod <9:e aurem facient d & heres, Sc
£ Arbitratu duo u contincc, vt non legatariiis, aualis res sit , c
joni viri duo omittatfacienda: & vt c ■ - ■ - i ■ r •
«*« nonsacie-danonfaciat: fruimcipitlegatanus.siin
" vt s.ea.l.§.euucre. itatum e redcgermt; vr mde
*T §u*rum prior.vi- posslt apparere an , Sc quate-
de scripta adl.1j3.sis nusrem peiorem legararius fe-
verbobligat. C v 1A c. ^ , y^y ? ;
hs Ss.piuscommittetur. ,- X ~i . . . .

facicnda,
sacietida

id estepoiest commicti:
Vt).deverb.obliJ.scire.
§.siasure. & hoc ideo:
quiacocinccinierdTei:
iicut quailibecprtjcoria.
qtiod interelt. ■* " , ' '*
1 procurator. gy rera _e«f.
tCuiac. /;&,9. fal.so.l. nonquafi. §.si

/ Vsufructu».

sfeCy?.

quu.& "j.de v
l.sisicsiipulat

sum est stipulatione dc hoc ca-
ueri: vt iiquis nonviri boniar-
bitratu 8 vtatur, commirtamr
stipulatio statim : nec expccta-
bimus vt amittatur vsusfruttus.
6. 5 Habet autem stipulatio ista
duas f causas: vnam , si aliter

tsimb

si.qax cst cotri.AccvR.
j ^" Sed quoddiximteiji,
in principio.
k s Rem. s. sibidari.
illudt '

""'&' quis vtatur, quam vir bonus ar-
bitrabitur: alia de vsufrus5tu re-
stituendo. Quarum prior a. sta-
tim commitretur,quam aliter
fuerit vsus : 8c sapius commic-
tetur h : sequens committetur
finitovsiifrudu. 7. ^ Sed quod

&l.

t ViLicipio,
yro pralcr/

J. deverb. eblig. l.icire diximus l, id , quod inde ex-
tabir, reftitutuiri : non ipsam
rem k stipwlatur proprictarius
( inuriliter enimremsuam sti-
pulari videretur } scd stipula-
tur restitutuiri,qiiod inde ex-
tabit. Incerdum autem inerit l
propiieratis astimatio, si forte

«*.§.sias«
nemo.inprine.h c c v 1
1 s mterdum ttutem b.
erit.ii cst inesse vidcb:

B.h0C

1 % Vsitcapio
le imputatur marito
t ~y.de sund.do.l.sisun-
dum.Sc quod dicit,vsu-
' capionem S 1 pto prx-
scriptione accipe.ysucapionenim triennij non intetpellatur lit.
h VJiicapio concest.vt J.preemp.l.ij.inft. ^ Itemtjuoddicir5interpellarc ',
trienni; non s.cttiilitct,vei natutalitct, sccundum lo. Imo secundum Azo.de
incerpellatijr „arurai; inteituptionc non videtur poste locjui: tjuia aur dices
tione0"1' B" ftu^uari11111 dcietT:um,aucproprietatium:autimputarifrudua-
i Interpcllarc tio , quod alium polsidentem non deiiciat. sic k cnim fit natu-
«juid. ralis-tncertuptio:vt ~\.de vsucapj.naturaliter. tt etnrn ponas fru-
K interpella- ctuatium dcicctum csse , vetum estquod in ccmtincnti l suam
talempotcst rccupctarc poiTcssjonem^vt quilibet alius:vt j.
deacqa.poJsl.naturalittr.&'i-dev'>&'u'arma-iJ's-§- eumigttur,
ti.& §.vnde vi interdiffum.iioc autem domino pro-
sn5 possessio- ptictatis m ciuiii quarstione non ptodest, nec nocet: cjuia dcic-
nem,fruflua- fto m frutSuarionon idco dcsinir dominus possidere, cum pcr
rius recupcra- eum nQn „ p0lCdear^licic ° sccus sit in colonis, & inquilinis:vt
qm|b« ?rZl )'-de "cqu?posl.peregre.§.auibui expIidtv.Cum igitur 4omino id
m PoIIidere nec prodessct, aecnocetet ,frucr,uario nihil potest imputari a
nodelinitpro- doinino,muko miniis imputabitur si dicasdominum deiedum.
P""a'ills dc~ "unc enim fruetuarius cum vei deiectus noesset,vel aliquid non
iiaddct}~ :tln^'^it>M conttncnti, vel cx jnteruallo alium deiicece dc iure
w l.sis»R»'i$'. aoa polsct.vndeniliil potest ei imputari: vr C.deinsiit. & sub-
JM vsucapien. siit.l.reprehendetida. Eadem ratione nec ci impurabitur,si alium
ji Imo polii- bonafidcpoilidentcrrj non daiecit, 1. Item de ciuilinon vidc-
stec, GU.fiho- [urjquodpossicloqui .quiaillaP fit pcr lit.contcstat: vt C.de
Z&T' Pr*siript.xxx.*n».l.ci>m notijftmi.-.reipo*.& §.imo.& §.iHud.hoc
* Coloni, Sc autem facere non potest ftucraarius cum actionem non habcat:
inqmlini a vtsupra de ncg.gest.l.Ji puptUi.§.fin.Kc(poa.de ciuili intelligitur:
stuauartodis- sc ideo ei imputabitur: quia sibi mandasse viden

serem

InterpcUa-

custodiam : vtinfix Lprox. Vel erat procurator
noram , vel specialis ia hoc! Vel erat ci his,qui sine mandato
agunt: vts.deneg.gesi.l.sin.§,sin*utem issuit, &s,de prt>eur.t±\
sed&.hs..].rt$.

OMnesautem. ]C a s v s.Titius tcgauit mihi vsumsructum siuari» sru-
subconditione, quapendente heres mihi tradidit, & sti- «"arittsdomi.
puiatus est de rcstituendo finito vsusrucru. eicicit poltea condi- "° ^SSst^*
ciojcomitcicurstipula- deoec
frucauarius^cum possit vsuca- ^03uasi ^«Uvfcsr
s. - i cuctus:qut camen non-
pionem » mterpellare, negle- ds, CoPecicrac.£Si vsvs-
xit. omnemenim reicuram sus- mvcrvs.]Titins lega-
cenjr> utt mihi vsum:& adic-
cit,vt quotiens amitte-
,., s r retur, qiiod essetmihi
11. P a v 1 v s Lhrofepmagensimo' rettitucurllS)heresdedit
qmnto ad Edtctum. ^ ^ & ^j^
N* c A n j—B est restitui. finito eo
Am fructuanus custodia » ^^ vsumfruaum.c6- . ..
prsestare debet. mictitur quidem stipu-
latio: sed cxceptio cric
111. V l p 1 a n v s libro septuagensi- m'hi nccessaria. [ sed
minono adEdicsum. fr " c^vis. ] Tcstaior
legauit mihi vsumfru-
OMnes- autcm casus comi- f "m* "" hab.«6 *
. . . . . bcroi,propnetate eiul-
nentur huic stipulauom, dcm Iei mM k?auir_
guibus vsusfrudus amittitur °. hcrcs mihi nadidic, &
1. s Desinere P pertinere vsu- stipulatus est sibi resti-
frudum aecipiemus , etiamsi ^.^^'g^ J^
nec coeperit pertinere: cjuam- v^ s0rmalisTqciia
uis legatus iit: & committetur iam habeo plena pro-
nihilo minus stipulatio , quasi priecatem.commitcitur
desinatpertinere,quodneccce- "ip"I«io ;-sed habeo
■ n *■ c- r e a. « exceptionc.rsEHEBEs.j
piri. 2. s Sivsusfruaus^re- Ti[i^s ^ mih\
petitus erit legato: cmorjens- vsumfru. &hcreamihi
que * amilsus fuetit, nisi vtili- tradidit. stipulatus est * S^tti^squt
ter ' fuerit caulum, commir- restituisibirfnitovsaf, P» W^
retur ista stipulatio : sed exce- Postea f™*&«™}* q^«,?IO
Y ■ * C J z, r PIOPrlct- Tl"° q"111" quadocunnue:
ptione opas enr. 3. s Sed Sc h lut m COmmiccacut sti- u.«..ji£U.
quis vsumftuci:um libi legaue- pdatio eo finito;Er di- &'-si_*»*».«.
rit,&subconditione,/?/^« citquodnon. namhc- &**siP'
habutris , proprietatem: amis- "d.non,velhercdihe-
r r c cl f "■' tcdis: quia non mrcr-
10 viurmctu - committetur qui- e^ xitio non:cjuia non
dem stipulatio : sed exceptio suitstipulacus. sed Ti-
locum habebit. 4. s Si heres tiusdebuic sibi stacira
aIie„aaelitprop™,ate,j,&Po- Slf^KS
stea amittatur vlusrructus , an cjc t A„at rci v;ud- Tej
stipularu agere possit, videa- nego. gcst. fiuito vsu-
mus. Et fortius dici potest e, ftuctu.V 1 v 1 a n.
ipso iure non committi stipu- ° £ f»™^- *%
,r . 1 ri- multi sunt: vt Intltt.de.
lationem : quia neque heredi, ^si^^A^
p <s Z>c_/?Jiew.quamU!S
legacus sit sub conditione, & ea pendcnte sit traditus ab hercde
ignorante condiiionem, secundum Io. Scd hoc non piacet. quia
secundiim hoc crandatnm esscc pcndencc cond. dominium vsus-
frucir.vt insra desol.l.sub conditione. &de iure dot.l.sednisi.ltem.
non potest dici legatarium non cssc capaeermquia tnnc accipe-
cet.licet non caperet: vc insra de verb. signistc.l. aliudesi. & d*
his,qu'b.vtindigl. heredem. Tamenpocestrespondcri ptaiditfta
esse veta.Sc quod dicit lex,quamuis nec cccperic: subaudi b esH- h Sic , amicti
cacitet.illud enim negaci non potest ttaditam csse posseiEoncm: non potest,
qnia cx stipulatione aliter agi non potest. ' 3™? .n"n(}ui
q s @assi»«s^jV.deiute,veldcfaao;cunitamenincipcte ^,""''1'.»,'
pocetit: alioquin quod nondum incepit, & inctpcrc non potest: vsufi'.lmii.
(vt quiaheteditasnonaditajnondesinitcsse: vt s.de eondit.fa
demJ.Tttievsutsr.&s.quib,mo.vsussr.amit.I.'.&if.^ Itcm not.
hic dcsinit = , quod non cccpit; & perditnr ^ , quod non habe- c Detinere in-
tur:vthic,& arJndccre.xxiis.j.'.§. exhis.circasi.q. &dijexii/x. terdu pocest,
quorundaai.).q.].c.siquis consugerit.& xxtiy.q.yc.audiuimu4. tfr 1uod non ca=-
v.q.vy.c.qui* iuxta.crdifi,xvij.c.concilia. Scd arg. contra. J. de f^T^fa
e»ndili.cau,daj,siextraneta.&).de reg.iur.l.nenpotestjij. i*'d?a ■oilwt'
si s Sivsi»sruaui.VilcCccipa.^l.i'i.§.Jiquis ita.J. de verb. JPerdipotest
oblig. Cviacivs. qued non hi-
s Nisivtiliter. idcst nisi exprcssum fnctit nominatim, vt hetur.
tunc dcmumstipulatio comimtteietnt, quando ita amissus sue- ' ;
rit vsusfr.vt non rcpetitus videatur. Vel dic,nisi, id est quia vti-
licetcaucum est, vc sinico vsufrucru res tcstituatur: ideo com-
mittitur quotiens amiisus fuetii:sedquiainamissione rcpetitus
est.cxeeptio obiicitut.lRN,
s s Amisso ■v/I</>.consolidacione : quia liberos habuistiivt & J.
eedj.prsx.
t *{ Dieipotesi, Cum enim atl proprietatera debei redita: ipfc
au c cm proprictatcm non habet. A c c v r s,
a s Cui
loading ...