Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1977
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1060
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1977

De euicliionibus, &c.

1978

Doli cwtio- a s oW/s««. »1
ni,jbrtiKil». fuifTc indolo. A
a3m> ««!- q^.tsi^^.quiaastd^.,^
,..(. i„ jsiiosiu res -li.p.uu^ric vitio'a:vt C.rfi
inilitiiedaruin ^. j\ jso. { Scd nun-

promitto indemnitatem, (I apparuerit me
pocestagicx bquosolet:vc s. W./.
■el si non fiat,agi potest de dolo, cum

■ Ae 1

. habet causam

«1 quafc
Mts aduersus K_esp0n. non: vc C. rfe
^™?^ »«'&•*%■&)-fisitmfi'r-
isonj» si.die.l.qttoticns. %.pia-
Sc £»' •»■*$• /»' «» *|'«;
dtdoto tenc-gdtt. scd si iiicepilscc a
lur^vtlnisiJo- pactioue, sic : Vt OrMe
Mtiortepii ~ iur_do_iy

obligare a se&debet, &soIet:
ne quod benigne *> conrulerit
fraudis coniiiio reuocet.

s«t«.l.sisirum<§.Jipl*r
: Vide scripta ad princii

ijncs solas c hpc cdictum per-
tinete, non tantum mancipio-
■ QCiendum. 2 So- nmi '■ vcrura ca;terarum quoque
[j/at. Subaudi, rerum.Cur autem de locaiioni-
bus nihil cdicatiir,mirum vide-
batur.hjEc tamen ratio redditur,
vcl quia nunquam istorum de
hac re fuerat iurisdi&io , Sc vel
quianoniiinilireriocatioiieSjVi
venditioncs fiuiu'1.
1 tibrosipti-

'ZvAV<-^r'-
vel^snnilcscontrastus,
md donata
vr ad pcrmutationem:

vc 3. eod.l. sciendum.%.
Hehidt.

d s Wiuni.ooit cenim
^■»■■,4
io locatione incendir
,i Am similis

■■.*;,:!'■ legiti
in cmptionc; vt susrk
t^.l.nonsiUt
1 Jji location
rajlarster m
e s T Abeo scribit.W
]_Casvs ta-
miniuni.
lis elt. Vendidi duos

seruos pretio conshtu-
tVulg.iri-Hi
to in vnmersitate.iepe;-
•us^
rit cmptor vnum esse
•1. ■><■]•" fi»'i
fugitiuum.vel alias vi-
tiosum, vtl morbosuiTi,
tW.
proponit pro co solo,

qui yitiosuselt.redhi-
•iW.nrthe-
bicoriam , cum posset

proponerepro vtruquc:
!"','.:■" *£'■'
yt s.eod.t.cum eiitsdem.
■ta/rf*^
nitf posscc , assenciwr

rcdhibitione scrui fa-

1 pretio

modecim ~Epinnia.ru
LAbeoscribii
plnres seruos emisti, & de
vno sagerevelis f : jnteradti-
mationem seruorum pioinde
fieri debere,atque vt fierer in
ajstimatione bonitatis agri,cum
ob euisStam paiteni fundi aga-
posset tur S *. i. % Idem ait, si vno
pretio plures seruos vendidisti,
'" sanosqueellepromiiiiti, & pats
dimtaxateorum minus sanaiit:
deomnibus h aduersus dictum,
cum prctium promissumvca retSteagi. i,*JIde
restitaatui, ajtj errarej & fLigCre iumentum
bretium sio- P°'^e: ncc tamen erronem, aut
constitutnnv fugjtiuumesIe,agipoire'.

iusdem. ty l,siflurx.& sufrk Ji
s s Aduersu* dit~tum,promissM
7.W.& not.ad l.quod ■venditor.l
T -sgipossi- rediiibicoria, proponendo iunic
em,aucfugitiuum.

potest. sed veteratorem jS non *
spatio ° seruiendi, ied genere P,
& catiia atstimandum Cxlins

ANimi. [ o^vo-
TiENS.jMorbus

soticus.soncicus est qui 1
cuicunque rci , quam ■

ajt, nam quicunque ex vxnaii-
cio 3 y nouiiiorum emptus, ali-
cui ministerio r prarpoiitus sit,
statim cum veteratorum nume-
ro csse. Nouicium autcm non
tirocinio ranimi; sed conditio-
ne ' seruituris intellegi: necad j"r'«)* spI * N* ■
rem pertiiicre, Latinc sciat,nec- eear cuicunaVe rci
ne : nam nec ob id veterato- alicni spccialiter:
■lTe, si liberalibus studiis 'od.L.obqu&.%.iUud.

visioqui.doleilui-rua, lM.~Mvcr.sg.
vel ore. & cit ncceisc Hanc phtaiim
qiiod sit pcrpetuus. hoc »«» 'i>t«Hig&
maiime contingit in Co''h Va,'a'
. . . r- ■-'.,. rvij;L:o.'. :,::■■;■(,-
his, qui ianati rccidi- rts caiumllj3_

eruditus iit.

DE EVICTIONI
& dupla: stipuktior
TITVLVS II.
fl,

vs,

mjkp,,
& cmptQi'-

itkm eft veitdhorem,
cio vindicatiariU isid
vel pessijsionem mbducere. l^uodtt».
J /J sScd

1 s Tcmpore. l.tantiim:
\c"S.ecd.l.Pcn)poniits..
m *l Piss(rf/aj-.quou%.
resfii!iacuri!!aiidcir,'
redhibeacur.i. Vcl dic,
subaudicur tanttim: nc
iit contta s. eod.l. Pom-
poniin. 3.Vcl dic,vtdi-
n s Santttisssit.z\\3S sa-
iit.& pro hoc, s.eo.

ix ex canstt regrejsus e/i emptort od-
irstts'tsuliorem ex stipuLtthne dttpU,
ti vna ejlex tditicijs stip.lv. de vcrb.
ilig. velctiamfi omissi(it, ailioneex
iptoin dupi.tmpretij,& accessienk,-vel
srmpisim & in iihquod intersst,i-imn-
ptiirir/10 xuBorem pcrUlitxri oportet:
t& tamen ittt dsmnm locum habent, si
aullorem landauerit emptcr.-vt iitisub-
'sisterct ,& icsensnmem sustiperet, au&
denunciatio pr&fenti, tfyiniure sit boc, vndc vidtbatur
jtnine non resti •
1. Resp. x
restitt

. V E N Vfacta xsti
iedhibiti;vcrar
pictium statutum, pro
rataseiui rcdhibiti, &
non rediiibiti:vt arg.J.
tit. j. '. citm stindttt. &
0 quidcm si empti stmt,
." quantum videbacut va-
letc,nonplus vel mi-
nns. planusestcasos:vt
insi. tit.j. l.j. instne. Si
autemplus, vel minus.
procede, sciamus ergo
qnantum fucrit pre-
riuni conuenium:dein-
dequanrum fucrit pre-
tium verum tcmpor-
emptio

ANimi
poris

Atthntim.

1 tibro

qtunto

potms, quam cor-
HtitSm est, veiuri (1
vlrra -ac-'JS assidue velit spectare, aur
.pro tabulas pidtas studiose intuea-
:i, & tur,iiueetiammedax, aut (imi-
libusviriisteneatur, 1, 5 Quo-
tiens k motbus f sonticus no-
minaturxum significari Cailius

aicqui nocear. nocere autem
iiueliegi,qui perpetuiis est, non
qui tcmpore - finiarur m. Sed
morbum sonticum eum videri,
qui incideritin Iiominem.post-
qtia is sanatus sit ". sontes enini
nocentes dici. 1". ^ Seruus tam
idttio- veterator, quam nouitiu.s dici
irtsrk tit.y l. bonitatis. deinde quancum fuerit prctium rei huius
rcdhibitse, vetbi grntia, empti fucrunt prox. valuemnt quindc-
cim: ergofiicrunt emptitcrciaparteniinusveri pretij.tedhibc-
tur vnus:pone valuit nouem : ergo fingitur cmptus tertia pattc
ihinus: id est Ccx rantum, sex crgo prsestabuntur emptori.cadem
computatio fiet, (i pluris cmpti fucrint, quam vaiercnr. pone,
einpcifuerunc pro nouem , valent sex. ergo fuerunt emptiplus
tercia parcc , quam valerenc: redhibecuc vnus ponc , valet tria,
ergo fingitut ernptus plus tertia parce: id est quatuor.qua; pra;-
stabuntut emptoti, & alia sibi recinebit mancipia, & similis fic
computatioinsrade teg.is.t.siqnidem. &l. qut solidum. §.j. Ac-

nibu

«dir

f f De-vno, cnm poi
tancunijcum possct postularc rcdhibeii vtrumque.A c c v
BtlAg*tuwi-fr.tif).i:>
h ^ Deomnibttt. ciun nonposlent separail! vc s. tid.

ftula sot auilor sttts , & dieimr aSio in
aclerem; id est in aitftortm prtstnlem,
quam re euicttt sequitntur aHiloritatis,
siue euitJiottit acliones tx empto, vel ex
Jiipti!atu,6h!od euitsienit,v~el Gtfscd' aa-
Soritatii mttiinc wilus es.nec euim pc-
test dcsitgere atitteritetem venditor,cui
denunciatitm est vtlitisubsislerer.Tra-
itatur etiam hcc tituio de alijs /tdilicijs
stiptilationibui, vt veri po0s dicere in
continussndo, vt loquuntur, siue conne-
Bando hoc titulo cum superiori, ddilicio
edielo applicatas -diticias Jlipulationss.
C v 1 a c.
7sia kx estfubiilijjCsr bma,& le-
gkttr dmbus modis. Primh, vt lo-
quaturin aBione txstipttUtiont du-
pU. & illatangUur 1»primagl. Se-
ctmde:vt loqu.itur in aclioneex em-
pto. & isla tangitur tti magnaglos-
si.Castit in ttrminU est. Fendtdi ti-
bisnndsm valestem xx. pro x. &

dieus ptitac omnino pu-
guare cu hac icg. t.prs.-
cipitmt.s. eodemtit. sed
hlc nM,accipicdumcit
^tonosoium. Vidcscti-
ptaad I.5. Cod.decon-
diU.indek. Cviao.
o s KonsPaiio. Et cst
ratio : quia a vctcrator
seruiuit.-scdquiainali- '
<jno viii, Sc malirioso
ossicio saltcm modico
tempore sc excrcuit, 1

\. -

inrcihibii-

,<1U1

nus:vtj.^pu.Ljs». J.
qmtiens. KViisvetera-
nm; i. vctulus, propter
temporis spatium:vt ?.
l.pr&cipitirit. % Item b 6 Seruorii
no.a<,u6Jsm>sv,htc ™E««-
patet ) duo sctuotum °"'"'
nouicij.Sedcontra/wj?' tioncm,&lla-
de iureperso. $.sitt.
vna est conditio
nium. q. d. quiavnus
quim aliusisunt tamen
diucrsorum officiotum:
vtdomino corumpla-
Cvi:vt !;■!'.',gr ~S.de vsusr.
t.sed&siqnid.S.manti-

1'pctti:

. iernoriim i

p *" Genere. quia tali osficio cst pr^positc
vctetani. Item causa: quia talia facit,qual
runt facerc in suo ofrkioiquia capifer.
q ^" Exvenalicio. id est < ex loco: vbi nouicia niancipia ven-

y "^" £x venaiich. ide(t,eK magone.
Sic Ciccr.pro Coinclio; Multivsfrtli
claris Orator. Venatici/ isgim veyiait
pta ad ticC.de nundinu. G v t a c.
r ^ MlnishrioXciticct vili,vt mododixin
malitiosus.AccvRS.
.s s Tirocinio. vt quia rudis est.
t s Conditione. id cst (jualitatc seruiendi.

ralci wagjs e»e&7tssJHisei.
fe sss^sci-w.Suctoiiiusde
habent. Vidc not.S: scti-
xiraus,in quo statim fuit

DE EVICTIONIBVS ,
stipulatione.

SttprA
loading ...