Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1979
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1061
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1979 DigestorumLiberXXI.Tit.ij. 1980

«Uuisb.
si pro indiuiso
zltima
1 debet totus
sundus
fcpion.edieta-
CCIOtlU
sageturdecuic.
neque
coniiderabitur

Vivian. Veldic
sumaliter:& meliiis vc

Supra dicium estde vitijs, yti&saciunt rem tjttasi euinct: nunc
de vera ettUiione.
jgsKjljrs gcnerale,dicci)S qudd cjualitercunque res fuertt euista,
|-[j£rS» smc in pacte , liuc in toto: semper tenetur vendiror.
veiuuiamen si pto par-
ftipaiatm es de dttpla nomine eui-
• iitenu: auod sinoti ejses sttpuiattu,
tmc ageres aclione ex empto de eut-
clione. modo ettincimr pansundi.
amruntttr dtto. Primb.an possit ha-
beri regrejstts de euiciione.Ressondt-
parcis,qu.im alterius. li turqubdfic. Secundo atmritur, ad
pto diuiib,pto pattc auidhabeattirregresstttftsorteeutn-
:ui&adceui&. ageiur, catur hac dtmidta >au<z vakt plm,
in pecta. ^u^m asoa^ ^efpondet iurtsconsul-
iodsi eiuncitur pars dtmidia
fro indimso: tunc babebtiur ratio
pretij conucntt.h.d. Bar i.Fel hoc
modo potest summari: Si res empta
ncS paiscr.ntineatiu- *& totumjyei ln parte euincattir, dt-
vt insr.de verb.signisic.l. bctttr euiclio.& fi tuincatnrpars pro
ap_i.-ilirioxerci.Se.Acon- mdunso Jit astbnatioioci.h.d.B ald.
tra m6.tedi.si diclumA.
insitifulatione. cpWst >• VlIUHTi fflwiUi*»»
ss" Iuetorareseuin-
catur,iiue pars*a,
habet regrelsmn
emptoE b in vcn-
ditore. Sed cum
ncatur : (1 quidem pro
■srressum
□uis,m cstcnsinaiui- «i . °. n ,
:■.... ?. -..,..-..:. ■■ j0 nabet pro qnamnate emcta; c
thicfe arg.s.de *dd. partis. Qiiod ii certus locns iic
tiBJ,iiifi:jjh?>e. i. Yel euichis, ROn pro indiuiso por-
- hominc, tio d rnndirpro bonitate loci
Vodi^na- er'c rcgL'eur"Lls '■ Quid enim si
quod fuit in agro pretiosiiTi-
nmmjioceuictumeitjanc quod
fuit in ngro viijssimum? ^sti-
mabiturflociqualitas.i5i: iiccrit
regressus.

duo vemunt in aerior.cex stipulatu :sedm actione ev empto Sc
posterius augmentum :nisi iit,qnod irnputetur ei -.vts.deaSio.
emsj.idemque.circaprin * Scdquid si phis ptctioiius eracquam
expenditJResp.quia tibi non pocelt consuli contta vindicantcm,
consuleiut contra vcnduoiem:cum in actione cx empto venianc
oninia commoda: vt j.
StmtttiodttpU omtttatw.potefc V"*'1'™*?.'""''
' . - , 1 .J. f C Jkttaxxbitur. con-
pett vt caueatur, cjrst.vendttorsutt j dic sti &

Sv


parse
iudiuiso cuincatur

cjiiodin c.

:, sccandum
iaffl cjuajlibtt
fundus cstj

5cd ho.

qus lubcatur. di

u.
nec toci.nec pats cstediifta; scd t.tbula. & sicdicitutpars sundi
sundus. sed tabula non est nauis. & sic prima placet. A c c v r s.
b $ TZmptor. ignoraus.alias sccus.niii Itipulatus eisct: vt Cead.
l.fifitndum mihi.a- C.commuma de Uga.LsiJn st.
c ^" "Euitit. qu.iliiate noQinspcct3,qua:inspici non poccst pro-
ptcr loci incettudinem:incasutamcn &: hic potest habcri raiio
bonitatis: vt (i ccrti paitis pto diuiso,i]uam assignar pctitor in
sundopro indiniso , pctat quotam partempto indiiiisoisecus si
piodiuiso. Accvks,
d s Port/o.sciliccceuiita.St responsioincipit,^ri> iw/Ws.&c.
c ^" Regrcjsu-t. sic&: in r.Ciione ei empto rc non tradita : vts.de
0- ttiJ.emp.l.sisiruo rr.ihi.§.fi, s Noia ergo rationer
" in astionc ex stipuiacu, & ex empto, qua: dati
5 habeti. Et sic est contra j.ee.Lex mi!U.§ sivbl di
6 habendainaslionecxstipuIacuSoi.bonitai'

dupta. ]Ca
ViJdicor de cuictic

vt de dupla

-Cetiainacti

u h ■:-;

stiput
\.l.pe.§ siCnA bonitatis c

pore

_ v.U>emtiuu?.&
tabctm ratio ina
pnlatmvt in I.contratia:vt "j.eeJ.-veditor ht>minit.fy l.si cttm ven-
diter.^sits- 1Ae aei.empt.1. TithesMtCi specialitet pro scqucnciin-
cremenrofuciicptomiirum:vtj.so./.yc^c?ys quidjaprin. s VI-
1- timo not. s]u6d tccumdali^sunt vniucrsitatis iuris, dequibns
dic,vt ).eoa.lsirui.a\ix corporum ; vtdomus,& grcx:& tunc ex
empto, nondcduplasingulatireeuiita: vx.intr.eod.i.nane.&L sic
etiaoij.efe"-■.■';(.-«./.:;«,«7£i;ir'.alias vno spiricmvt/iJ/-.Icem euinci-
tur aut personalis, aut tealis seiuitus. dc prima dic vt insr.eod.l.
■.^ys?«/!/.J.j.quiaparsreicst:vt "ydelcg.ij.l.citmsiiias.§.emnes.
Inalus frtuitutibas <!ic,vt insi.eod.l.quod ad siruitutes.in corpo-
rali singularidic,vtiV;/i-.M{/./.ssnW;w.|j{n.
s s Msiimabitur. Dicunt quidam in actione ex stipulatu non
ii?L-i a.-itim.itioucm,scd pro quantitate cuida: partis:vc J.eod.l.cx
mille.CcA hic inacrionecx cmpto dicit:quod non placet.imo etia
in aclione ex stipulacu in hunc modum : emisli funduni dccem
cjui valct quindccim,&sicrertiaparteminus,qi!.-im valetet. po-
ne tamen euidrum.quod cst ccrciajtiua: cantiim valct vj.quatuor
crgo intesUgitu) emiuc:& sicin quatuot-agtt-ex (tipulatu,sisuie
p-.omissum. idcm si valcbat cria: quiamaiorcsi iila tertia. nam

in mora, pennde agttur, ac sisort
permtssum. hec dicit secunditm vt
ram le&nram. ut "'"j"
II. Patlvs libro quinto ttdSabinum. ._^U°d"
SI dupla non promitretur S,
& eo nomineagciur h : du-
pli ' condemnandus eit reus. g T s' d"pl* n"n Pr<>-
fttium ra vendita posi contra- ^fUtur. quod a ficri - Duli „«„„;.
a, _ f „ , debet in pretiosis re- ne>'eoiieJu-
StumsiymmumwxtrmtcaHfiim bn!.„,-J,j,„„;, ?i- ..„,,.«
,,„tt„„hj ,„U.m Vcl aliis ™S~"
III. Idem tibro dectmoadSabiHum. vbi conuenit.
CVmin veduioncserui pc- \\%Agctitr.vtcaxica.iat.
cnliiTiii semper cxceptutn ' 1"£«1e//'.id,.,csrdedu- bnttfaph„z
, tr • 11 i- - 1 pla caucat : vt nrp.s.de Muesaiquid
essi melfeg,taC l:., horaocx L.;.,»™J«,./=Iie- «•««<> 4
pcculio iiuiimarn quandam ie- cudumlK inipsumdu pUMnc """'
cum abstuleiat.Si;piopter hanc p!am.IncPcndentita- aun'|'i %
Carisam' furti ] curn emptore mcncst astio: vt tunc vccaueat:al,j
ri _. r demutn comuerat ii adcluplum; -x
actmn m Iit,non rcucrtetur em- ac"mm C V. *;c
... „. , emncacur: vt s.adleg. "•
ptoradvenditorcm cx stipula- Aquil.l.i»lege Aquiii*. jeIn^0^^
tionedllpiEn:quiafurtis,noxis- & l. si delatum. Sed in cauit &"tTn
cjue solutum este, ptKstari debet hoc vltimo potest dici sic cxccmio.-,:
venditionis tempore. h^c au- c.°n»a:quiavedicorsta- >>«• Gbss. i'„,
tein actio poltea ciie ccepit. neexcmncoadcautio- Coi,trar"J""•
QuUeneturadcaitmncmdnpla, nem pradjftamivr s. ,mf„.in'sz.it
„„ T^ . £ i ■ /r -i tt.i.l.qued/tnc!it.§.auia aS.rwci.jJque
nonteneturcumsider4ore:&eX ^. vnde prowcr P™b.'fccV
contracluiutorisr.otcjfconueniripu- cotumaciam statim est "W»*»"*»'»
/w'si*« n^ ed ctiamtfuaswn de natu- exigendus: vt arg. J.de f\x "^,,^
racontratlm.h.d. tab.exhibj.hcum4.c0n- euCt,t.im «i-
... , ,.„ demnatio. aoitur ereo etiouis: quod
IV. Vlpianvs libro $1.. ad Edttsum. ad duplum quanti em- ""nmenorjn-
ILiudqueritur.an i's,qui man- ptum cstmonquati res dumea-
cipium veudidir,debeat fide- e{t^tJ.eodJ.cumfi{n-
iuilbte ob cnictione darcmucm ^si-s^/''^-
. , _ , r . *■ aitotradito. niu attum + ..^ 1 .
vulgoauitoiem tsecundum*0 cst incontraiium:vr T. T p»*'"™
tod. l.si plus. s Sed rs vocat.™W.
cuictapostcaan itcrum ngat?Rcsp.non:vr ttrg.dj.de tab. exhib.l: 4. acvenJirot
htitm.\.couJemnatio. Irem huic l.cstcontra, J.rf* rfw/sf.sawi;*. est primussu.
^ -j.i-st-. /.^1 donante. vbi in limplum cauetnr. Scd ibi idco quia
contra voluntatcm eius, cuius fuerai rcs, rcmanebat penes pos-
scisoies; imo eiiam quod in limplum cauetut, est ibi specialc:
ciim alias in cali casu nec iu iimptum essct caucndum : vt s. dt
ret -vindj.ex dhtersi.^.petim.k c C V S. S.
CVminvtnditione ]C a s vs.Prarmiititquoddamgencrale,
scilicet qudd quoties seruus vcndiiur.sempcr venditut sinc
pccuiic: nisi cjtpreise conucniat vt cum peculio vendatur. Ponc
crgo, scruum qucndanvtibi vcndsdi: Sc quasdam rcs peculiarcj
mihi surripuerat.conuenio tefurtitan a te recoueniri posTim sti-
pularionedcdupIa,qua-titur: quia promiseram eum noxisfortc
fuisse solutum ? Rcsp.qudd nomquia cempore vendittonis debui
pratstare furcm non cssc : iste autem postea sactus est fur.VlviA.
kl ^ ineeliigiiur. vt s. de ccntrahen.emft.!. qttotiens. sed in ma-
numiilione distinguitUs : vt Cod. depec. eiuj, qui iiber. tne. l.j.
Itemin obligatioitcscrui idcm , quod hic, diczs; vt sttpra de
ptg.L) §sirue.
1 s Furti. scilicctnpjiali.
m s ^'//HOTJcilicccavcnditorc.
n C DnpU.Qiii: promiirafucrat.si funis, noxisquc solutusnon
fuissei. Acc*vRs.
ILlnd qusritar. ] C a s v s. Mancipio vcndico,an nomine eni-
flionis dandus sit sidcituTor! Et ccsp.quod noti.niil hoc aflum
fuerit. sst iMPruvFRis. ] Tucornominc pupilli rem vcndidir,
& dedupia promiiit: an pupillui finito osiicio conueniri possit
ad duplam, Sc quarenus, quairirur. Ec respon. qudd v tiiis in eum
dandaest, &quatcnuseiUocup!;tioi'. inresiduumaucem tutot
solucndo non fucrit, insolidum pu-

pillu. ..
a s SWw v.dgh auBorem sieundum.VtaaassaStoi clt venditor,
sccundusiidciusror.Hici^^T«diciturinNou.4.CviAC. ,
o s Secwidttm. vei •' etiam consirmatorcm : vt 1» autb.de 6de- d *H«01
iusi§.& nonsolitm. ssccvRS. Andor sccundus, fidciuilcr i:u, ■.■;■„.
vendicor prlmus : quia vrernuc teuecur atistoritatis r.omine. /.
vlt.insr* eod.
- s V.-bere.
loading ...