Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1975
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1059
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1975 DigestorumLiberXXI.Tit.j. 1976

drtpio. sc.deeem milibus vendicus est. totum ergo pretiiim cm-
ptoti redhibendum cst: & in peculio else videtur, quancum ve-
re valer seiuus. A c c v r i.
a s Ademptum.Cm^iolo :vcX.^uandoacJ.depecu.tflan.l.j.&
b { Prittet. sc.emptor
redhibendo: & sibi im- j;bus so . ha;c quoque jn peca.
putet quatcnon tcnce .. ,r ,. U ■ r :
Imod hlbet. A c c v k s. ho elIi <*icemus. Hoc ita, si m-
c s EtTiihUcnnsequtt- hil domino dcbeat, aut adem-
tnr, cum oihil sit in pe- ptum a peculium non est.Qupd
cuho. A cc vrs. £ p[us (Jomino debeat, eueniet
\ )r*rt"r *cL'' vchominem prsestetb, Scnihil
V_^tmi icruum Stt- c
churmqui a mc fugic.Sc COnlequat-Ur e.
mihir«quasd,m*sub- j WW9«/fl«
rraxit.pc-stearrfu. siae ReBonfirum.
rcbus:cgi redhibitoria. * J
+ emm*te r.*. dicir <iu0[1 aoa a'ias /"\ Vxro f, an si seruus apud
detrtiaws. reddam.Iieet prctium V^emptorem d fugk , & 111
.....'."tlim'"1 L causa redhibirionis esse pronu-
& terum mihi ablata- _ .v>*
f R.edhibico- runi ^stimatio reftima- ««us fueritrnon +■ pnus vendl-
m aaioncie- tur>p0Ccstcaraen vendi- tori restituie * debeac,quam re-
db cogitur re-cor *:ura Pro noxa m'^' tum ablatarum a a seruo ziii-
stitutrc pre- dimsttere, scihcet pro niatioliemprestirerit.Paulus rc-
tmm cmpron: 2ltitnacioiicrcriim.se- -. *,.*
std & eidcmcundo ponequodemic «pondlt, vedltorem cogendum,
omma, qa* pamphilum asctuo tuo rton tantum pretium scrui 5re-
dkuj abstulit: StIcbo Pto *• &ptomi- stjtuere;sed etiam rerum abla-
n,r!.m»iitr«-sitrnihiStichUSrcddc- tarum ^stimarionem : nisi pro
uum nro iidii redupiamdiai pretu,u , . c ,. r l
■irinr.Mi'nr«-niariir hir nis paracus tic leruutn noxa;

reliiiquerc. vttiosus
* Pamphil

ir hic nis pataci
...- fugit nomine relinquere. i. $ Irem
rc"patti.e "n,'CUfnre!,115mc's'lll'''u':" quajroS, iinolicssistimationem,
ibi suit indu- dam. dominus vendcii- & pre[ia rer[lm rcstituere an
iia, tclte Anr. tis lerui nonvult relti- r l . 1 ' u r o i j
Aug.Ub...,.,. tuC£emihi agetircdhi- «rausrecincndus sic, &danda
bitoria duplam: neque »t acT:io de peculio ',vel de prc-
rcrumseItimationem:iSc tio redhibiti serui ex dupls k
tamen vult (ibi testitui stjpUiatione1.Paulusrespondit,
ictuum. ssc dicit quod 1 - - r ■ 1
au-ain ad dupkm vt °e Pccno *eml ICpecendo com-
promiiia est piopter vi- petere aistionem eciam exdupla;
tiadererumeltimaiio- stipulationc. De rebus per fur-
nc,dic qudd vcl cam rc- tum at,iatis iam resposum est m.
ira 2.s Seruumduplanemi,quire-

relinquet mifai pro n

bus ablatis fugit.moxinuencus,

_ea, scu dafeit:vt in pnn.
Ldiii.v i v 1 a n. pr^ientibus honestis viris y in
d T Ewtorem. id cst terrogatus.an & in domum ve
dnm elTct apud eum, ^. ; farAskt^K^dk fugis-
6:c. & res cmasdam » „ „ =>
emptnii sufai

se,qucro,an standum sit respon-
so Cemi. Paulus rcfpondir: si &c
■ ^ R*iW/i«fc_ rcueisus alia indicia f prioris fnga: 11011

iCSseffio fa-
lextraiudi-
einm praiudi- seiTapprehensus, &e. r r .
j^-. i! ci.r.un- a r i>e,„m abUtarum 'p01"0 J.credendum elt P.
^.^"'-■■C-^-Paulus^/,»- LIX. Vvlpun-s lihtsipuo
;tw, & GlolT. tent.tit.i-j.C v 1 i c. gtnsiimquart» ad Edicium.
U »?«<<,«*,. »_ T Nta Mwiiw f«- ^ ym jn ea causa est vend-

j. di "*£<"*)'■ tiumsirui. Vide secipta |
sio^iVextraiif: ld tic' C * ^'"&- *»• ^
dicialis', vidi

: ■V-/cummancipium,vttedhi
eium ablataium: v

lncpluraapud f s Kisipro kti. id cstprosesti
Albsricum. %ccd.l.citmautem.^IuUnntn. stccvRs.
* Cyiiftioni(. g ^ Ittmquere, redit ad casum posirumstpraeed.l.proxim.inji.
ij.jMp*M. Vbi seriius tQUS vcndidit mihi seruum viriosum: agere enim
«ontiatcposTumde peculio ad preiium, quod dcdi: & repetam
in duplurn : vis.eod.i.^aidjir>dit.$.quia astdua. nam lic ex Iti-
pulatione dupli ptoeuictionecxperior, si nolic dominusserui
vendentis.
h s Retixtndu*. scilicet venditori, si emptor eum cehabuitivel
dic emptoiijsi ad venditorem perucncrii.
i ^" Deptculio. cumemir a seruo : &dic,pro prerio.
k ^ DupU. id est sub stipulatione dupla; pro euictione.vel pro
1 ^ Stipulathns. cju.-e fucrat appositaproptcrvitia. hX\) dicunt
propter euittionem.qiiaii nunc cuincatur.
m <s Refyonsum cst. vt liccat reperi tcs , niG dare velit scruum
pro noxa. . *
n s Seruum dupU. idest, subftipuiationedupiaiprocui&ione,
V s Prdsemibutboltenuviris.yi&cCciifra.idLi.msiadeproliat.
CVIACIYS.
o s Fugijfit. scilicet antequamcsTctvcnditus.
J[ 1" SrW«jM^i)»/ss,obftarcvidctucI,7.J.;/e/i«!7.inquaqusitio-

ocuiflo. Vclibiiniu-
dicto.
q rpr»,'BM.]

Paulus«igit j hic nudam soliim intctrogationem. Veriun
ignantia: huic causam dcdit Tribonianus , qui in ea l.pro re-
^on/o,scriplit, qutftioni: vt constaces: Pauit lib.i.sititent. Ex
empto vcndito: vndcilla l.sumpta est.Vide nocat.ssi scripta ad
&A.7.mst,deprobat. Cyuc,
p «s Credendumest. vt
beri dcbeat:iniquum est vendi- **#* A^- ;;**»
torem pretium redhibendx rei sirui. i.rellen. Sed con-
COnsequi S. 1. ^Si quis duos ho- tra sitprk de intemg.
inines vno pretio r emerit,t5c "*• l- sisi»^-§.sisir-
alterineacausaestyvtrcdhibea- "*"• Sed lbl »>ai'«w»
v, . , iacto , non suo , inter-
tur,^emdepetatur precuun to- r0o-abacur: vt hic erar
tum :excepiioeritob;icienda,si i.°Vel vt ibi. ScCic ad
ramen pars pretij petatur, ma- duplum agitur_: quali
gis dicetur non nocere exce-
ptionem : nisi forcc ea sit causa,
in qua propter alterius vicium * ' V_*Ccnsiqui. ab
vtrumque maiicipium redhi- emptote qudd nondum
beildum sit. . io\*txn. Dolo * enim - Dolo fccit,
facit.qui pctit,onod ?,ul 1uoJ «-
LK. PiYirs libro sizagcnsimwono tcsticuiurus est : vt J.de '„_'["Jrus cSI>
ud EdieJum. except. doii. l.dolo. A C-
FAisraredhibicione omnia in c vJ1 s l vs- . ., „
n • r C ^"0 PrettO. id eft
mteerum«reltituuntur,per- ■' c- „ ■ h r"i \-i- „
o *r vnico. iuit tamcn m ■* 6 Imo ide c[(
iudeachnequeempcio,neque quohbctsunmpretium &siproomn.-
venditio intercessits. consticutum. bus'!n,uI (™
... a - ' T TjAaa.10mnt* ptc[ium.vidc
LXi. Vipumvs libro oSogensimo £ >" 'ntrgrum. Albcricum i,
ud EdiSum. Vidc scripta ad ini- l. citm dusdtm.
a„ . , /• ' . . tiumtit. Ced.dexdilit. T,"rf-
Vociens de leruitute agi- ^Xtiac.
tur,vic5tus r ratum debett^ s s intircesfit. vt & s.
prsstare, quanri minoris emis- 'od.Uim autem. §. ltt-
scc empcor, si scilsec hanc serui- {'""^ "*'¥ ei£°,iib«
* ,- homo vcnditus cst ad
tutem imposicam. ?retium patticip3dum, .
lxii. Morȣs
Dist»
AD f res donatas edictum rem,nonindominium t Eedhibiio.
sediliii curulium non per- vcnditoris. "omineTon
tincre dicendum est. Etenim A^].Caivs' cogitm-caucc
■j „ r ii- 1 V/fcmirundum:po- ilonator : ne-
quid « serestitucucumdonacor st^squid5 vicinus cui- £Tbc*ai»-
repromiiric x, quando nullum cirmihi seruitutem-in ne alias tcnc-
preciuminterueniat>Quidergo co fundo. ago quanto ^r]u*s fj*"]^
li res ab eo, cui donaca est, mc- rniaor's cmisscm. V1- t„MiTcti;.
lior fada v sit ? nunquid quanri t ^SsciHcet ven-
eius, qui meliore fecit, interest, ditorper aftione quan-
douatorcoueniatur?Quodmi- tominorisciuile,pra;-
nimedicendum est:ne eo casu st"""-"»".. quanrum,
ijl. 1- ■ r j &c.& hocquado ieno-
hberahtans Cux donator poe- rabat vendltor seruV
nam patiatur ^. Itaque si qua tem debeii. alioquin
rcs donctur, neceile non Crit ea tencretur ad intereffe:
repromitcere, qua: in rebus va- ^supra de a&. empt.l.
naiibus sdiles repromitti iu- s™!«-U»°d™t™
I , c ■■ 1 j 1 1,1 diamttt. & l. qutro si
.bcnt a. Sanc de dolo b donacor ^ /„w„w. ^ supT^
de contrabend. empt. I.
cum -veoderes sundum, Item & si ignorauit, & aiTeuetalset eum
optimnm,& maximum, tcaeretur ad interelsc: vt s.deali.empt.
lJuiianut.§.quid tamen. licc: quidam hanc l.intclhgant quando
ignorans aileucrauit scruitutcm impasnam: & sic ciuili cx em-
ptoagiiur.Accvns.
^ s sicluttantumdebet.OpPonitaii.penuIt.deeuiSiionic/tti.'}.
Vidc sctipta ad I.3 8. c.si quitserti.insi.de verbor.oblig. & not. ad
d.l.penult.C\i ac. ": ■ t '.-_
U »[ A Dres denatm. ] Ettnim quld. alias eo quodsi , &c.
^\id est, ea rationc allegata , quod donatot, 8cc. vude ra
videturlocum habere cdictum: sed conrra est 5»^»^ , j«o * ItTt
quia: scd nullum prctium , &c. Ec rcstirururum, id est tra-
diturum rem , quam donar: vr infia de-uerb.sign.l.-jerbum red-
dendi. Alij verd iibri habent, & mehus: qttid enim fe, tkcr & Ic- uilitet q»i^'"
getur interrogariue,&respon.q.d. nihil, nec d obligatur ciui- "^*^,,
htcrisicutinemptioncijKjinii!, proquia, ia donatione nul- ^ pnnipaii
lum, &c. nemodcbci-
jc ^ Repromittit.quod venditorfacit. /Donato." no°
y s FuSa. deinde vitiosaappatct. «o«tut de
Z <s PariVBr. hoc e"cnim elTcnon debet: vt "}.dereiudi.l.exht!- ........
redatum.insi.& Lnec cx liberalitate. AccVRS. *! Doi0 sjcii
a % lubcnt. enhibere * vt oporret,vt non csse morbosum. qui scies ai:c
b s Didelo, quemeouimiiic.il g sciens alicnum donat. num Joria;<
" s Gb!!s«
loading ...