Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1411
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0712
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

V,

, «>i„.J'co.i,,"' !&&

ei ;:sat*3:
ln Wi**ti
a- «.sotW
Jl«tvM«t„rjCt;,6
tJOK!a»iB,.io&:;,'
1P lb;rM,t .»»»*„
C P**Jci__tt
;e accusari: n m
raemmlj/itcM
adulrcriumiiotis.n
Ciecdiiimilm^
ditkldtjiimik
i" &a]ia>Ytnoi.siii
n j» net.kfimltk
]m Mis.
rsi»/ffli(.miiltoi».
'" gistrgoaliiisJi
'- calum.quaipwh'
i.Uthlttiu:$$M
{ \Ca(m.p
js\.«s«/*'i*).
deMctistsiwwtl
ratioc,s--
l eshvtjlfw1
r famesnoBffl
yietcds1
» * £ />f i:
Aca*S-'
.luirnraccasi*'1

s

rn ««"* 1:«^
10I6<"11'' ,
vin.i^c,1P
it*!P* a

1599 De recepta.De furib.De effradt 1400

:st. &

J- Phocilides.
yiatJi.ii.leg.

DE RECEPTATORIBVS. _
PEssiMvm.JCavs. Crimcn rcccptatorum pcssnnum c
rcddit ratioiiem , & iubct eos puniri vt latrones.Jidem in cis
qui potscrant capere latrcuicm,& pccunia accepta vel partc rcrum
subtracjarumjcunsnonccpcrunt. Fr. Accvrs.
a s Latrones. Imo x.
annis a sua terra dcbct-------------------------------:------------:--------------
cxularcjicetrcccptus DE ^ RECEPTATORIBVS.
aljter crat punicndus:

vt ~i.de abig. l.si.§.si Sol
ibispccialc inrccipiete
abigeum:hic alium fu-
rem.i. Vel dicpcrinde
punitur , non pamcn
limili pocna:sic ~s.de pe-
ri.&commo, reivend. I.
custodia. & sac. "s". quod
met.ctm. l.nec timore. &

TITVLVS XVI.
Latronum occultator & receptator extra
ardincm coercetur.Scd & priuata aciione ex
tit.De incendio,ruina tfj> n*ufragio,t& rece-
ptator feruoriisugittuorum ex tit. Deferuo
corrupto sy de sugitiuu. & ex Constitutio-
nibm porrigitur etiam pcena extraordina-
ria ad eos, qui aliorum cnminum reos reci-

de ossi.pmsi.Lcongruit.& P'm Mo mal°- C v j A c.

g prfcsiimitur _
sgnoratia, nisi
]ii notoriis.
b Notoriii tol-
lit ignorantijs
prssuptionem,
<]uae aliaspra:-
sumerctur. A-
Ux.inUlitulor.
C. de peri. <».'»
Bnrl.
riSanguinisra-
tione aliqutd
conceditur.
\ Vide Aritto.
in pro.par. 18.
de his qua; ad
morcs & ius
ciuilepertinet.
& Viftorium
Variarunvlest.
Iib.7,c»i7.

dc incen. rui. nau.l.iij.^.
non tantii.iy ad SiU.iif.
§si quifqtta, sy C. de bts
qui latro.l.ij.fy* C.desa-
iri.f.iij.& s.depce.l.Me-
trodoru. & 'i.desur.l.qui
l)as.§.quisurem.& C.de
hstre.auth. credentes. &
omncsintcliigc cjuado
fuit scicns.Et ignoran-
tia a pra:sumitur:vt

M.AR.CI anvs. libro fecundo pu-
bliccrum iudiciorum.


"•cnus
o

11. Pavlvs librofmgulari de
poznn paganorum.

Essimvm
ert reccptatoium,
sine cjuibus nemo
latere diu poteil::&
precipitur vt perin-
de puniantur,atque latrones a.In
______ pari causli habendi iunt, cpii cum
de proba.l.-verius.msi sic deprehcndere latrones polsent,
notorium^ivtC.^ey pecunia accepta b vel subrepto-
aduer.auosJ.i. r i* ■ r,
u r a J v a r. rum partec dimiierunt.
b r Acc.fta. almd ii r ...
gtatis.
c s Parte. accepta.
Os. ] C a s v s Qui ~C °s aPuci quos adhnis vel co-
,cognatum suum JLgnatus latro conseruatus eil,
vcl adfinem furcm neque absoluendos, neque seuere
conseruauit : minus j j j <t
v r ■ admodum pnniendos. Non cnim
pumturcjuamhcxtra- r
neumconseruaiTct.FR. P^r est eorum deliclrum, & eorum
d r n*«/)i«»r.Not.alU qui nihil ad se pertinentes latro-
quideficri ratione san-
guinis, qu6d alias non
iierct: & sicC.de codi.l.
si.§.pe.&de adul.l.qud-
UK. & j. adl. lul. re.l.j.
& de re mi.l,iv.§fi.& l.
milites prohibentur. in
pr.iy l.milites agru.^.pe.

E

ncs recipiunt

DE FVRIBVS BALNEARIIS f.
TITVLVS XVII.
Quoddixit tit.\.i.\ 1.11.surtum coerce-
ri extra ordinemjooc hic tit.verijstmum essc
comprobat, qui & si conceptus sit de suribut
iy S.de iniuJ.lex Cor. in balneariisddem tamen cenfet desuribm no-
frin. & de iurif.om. iud. ftHmis , qUi dormitores sunt Comico.diumi
l. qui iurisdittioni. Acc. scMcet, Diurni igitur vel interdiarij sures
extra ordinem coercentur , fedpriuato , fo-
rensi, ordinario iudicioin duplum vel qua-
druplum. At memtnisse oportet paulatim
Omnia iudicia satla suisse extraordinaria.
.^^^ - & cumprimumcospit esse extraordinarium
SjVres.J Casvs. insures balnearios aut noclurnos , nondum
\ QuEltiones dc hi- cratetiamextraordinariumininterdiarios:
Sed postea placuit de omni surto agi cum
infcriptione extra ordinem. Verum enim ie-
nius coercebantur semper interdiarq quam

DE FVRIBVS
balneariis.
Facit s.deosjlf.pr&seei.
'vrbu.l.pen.
'V res. ] C a s vs.
Quarlliones dc fa-
ribus nofturms extra
ordinc cognoscuntur:
& puniuutur no vlcra

cpus publicum vsq; ad bdnem^ Mt nociumL tialnearq sunt vcstt
tepus.Idemclt teiuan- „,„„,„,,„.„ c..„„. j^. :„j.:;;.. t^.-..

du in furibus balnea-
riis. scd si furcssc telo
dcfendat vel cfFrado-
res,yel his similes, non
tamen percusscriit ali-
quem,in metallum da-
natur: honestiorcs au-
tem rclcgantur. fures
aute diurni conueniu-
tur ciuilicer. & dic de
hoc vt in Gl. Vltimo
dicit milesqui furtum
in balneo (iue badftube
fccit,puta vestitum al-
terius subripuit,rcmit-

mentorumsures, & inde ille Diogenis iocus
insurem balnearium.i'^^/^'"''* * *OT' ^"
i^-ni^.inde etidvfus capsariorum aduersus
sHresbalnearios.l.]4.vlt.de ojs.pr&s.vig.Cv.
I. Vlpianvs libro oclauo de
. ossicioproconfulis.
^sPV^.Jt^g; V R e s nocturni ex«
tra ordinem audien-
di sunt e,cS>: causa co-
gnita puniendi: du-
modo sciamus , in
pcena eorum operis publici tern-
porarij modiun non egrediendii.
Idem & inbalnearis furibus. Sed


0s>

titur a muttia cuigno ,^^^^^^^^^^^^^^^^
minia. ck hoc dicit ha:- si telo se fures defendunt, vel ef-
kx cum duab.scq. F r. fraclores , vel cxteri his hmiles,
e ^Audiendisunt.^ „ quemqu;im percuiserunt,me-
audtendi:oL tunc dic.i. ...1 L .. r '
dc eis. Vcl i.si volebant taUl poena,vel honestiores relega-
faccie ahquam defen- tion.is f adiicicndicrant^
ft". Mouum.

lioncm quia negant *.zliaspuniendi.8c tuncplana est.
t ■ Relegatioms.fce.11a.

a Hmc colli-
S_ . ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__. gunt Rcgulain
Ed Ji-interdiu.nl est,in die. qua dicitur n6
? O^w^OT.s.vtcmilitcragaturinduplumvclquadruplu. PP.ssc ltn.uda-
yt ».depr<u.aelU.si.).rejs.S<dM1nclmd b ,„am diurnus iur poterit ^inX^A
accusaii de crimmc cx- n6 habe'
11. Marcianvs librofecundo iu-
diciorum pubticorum.

SEd ii
runt:i

erc.quo
traordmanoJccxtc lic: «es quis dicit
yi s.desur.l.si.& d.l.de sc deiensiones
7 ,• • r r 1 1 1 non naberc.v.
pnuJeli. m fi.fedtdeo.h. Cs/fsslum singw.
^.quia mitms punitur: t.,ri Desinsionr.
Vtarg. J.tit.).l.si. sic& * i. astionem
alibi cit intercos etif- ^P^ aucqua-
fercntia e .- vc s.ad leg. ***?'• Gl*ci
_^^^^^^ Aqud.l.ttaque. &].de b Fur dlurmis
Mlles qui in hirto balneario sicaJ.surem. potest ttjam
adprehensus est,ignominia x \ Mltn
mitti' dcbet.

Ed 11 interdiu s furtum fcce-
ad ius*ordinariunrernit-
tendisunt.
iii. P a v l v s libro singulari de
poenis militum.

mil.tia-

1. remitti a accusari de
^^B crimine extra-
,----------:-----1___________ordmario.
D E EFFRACT. d' Furis diur,li
& expilatoribus. ferencia.
Sjj^5 £ his.] Casys. rfv. Bellonlfa-
5*3^ Capn qui crlia num 2. prasti-
Cto osiio carceris fu- C3e criminalis,
gerur,velconsPiratin- l6- ?°.ss,um«
° ' l ., praxi tirulo de
ter se.-capite pumutur. Effractoribus
si autcm fugerut, quia carceruni 55.
no benc erat cl.iusu o- Plato in Phar-
stiucarceris.&sicculpa d°?e a,t non
custodu:lctnus pumti- sc d,s«^»-
. . ., r , dum cx carce-
tur.Ite expilatores hc iel ?_ s de
rcditatugrauiusquam orri.pra-f. vi:,
furcs puniri dcbcntj& Aug.l. 4.c.27.
impor.itur cis pcena Cri_iJ.17.c8.
arbitrio iudicis. Idem
in sacculaiiis & dirc-
ftariis : ide in cfFiafto-
ribus: licct miles qui-
da Roma. qui eirregit
ostiu,& pecunia subri-
puitjin quincHlenni.um
fuit rclcgatus.Scias la-
«ic quod hi onincs lu-
pradidi sunt puniendi
iudicis arbitnq : dsi ta-
^^^^^^^^^^ mtn plcbeius 116 con-
runt , lumendum demnetnr vltra pccni
suppliciii diui fra- operis publici, hone-
trcs ^Emilio Tironi stus aiuem vItla rclc"
rescripserunt. Saturninus etiam sf°nT" Fr'A^c-
, L . . k S EruperuntA.Qin tu.-
probat eos qui de carcere erupe- gcrmu rupt0 carccrc.
runt k,iiue cfFratStis foribus J,iiue 1 s Fc«t.i.ostiis domus
conspiratione cum cateris qui in ybl ciat in captiuiwtc.
eadem custodia erant,capite'>i- mf ^fte.adhocj de
, ... F ^ r custo.reJ.tneos.0- x.dere
mendos.quod ii perneglegetiam md,J.milues.^.ems.
custodu euaserunt,lenius punien- n s E^iteow.hcrcdi-
dos. 1. s Expilatores n , qui sunt tatum« & uleo ulcllQS
atrociores°fures(hoc enim estex- st"cC,in ck'(cCl' - .
., ,. ... .0 \ Atraaores.Qwz tu-
pilatores ) in opus pnbhcum vcl rcS-ncc Cllim propi.lc e • ErTradorss
perperuum veltemporarium dari suntfuics.vts, desur.l improprie sii-
solent: honestiores autem ordine hereditari<L.&~j.t,u)J.ij. r"^cur_;ur:&;
sed raptorcs iunc atro

DE EFFRACTORIBVS
& expilatoribus.
TITVLVS XVIII.
Furibus adiunguntur essrattores.i.qui es-
sringunt sores carcerumvel do?norum ,vel
qui persodiunt parietes alienarum ddium
vetiicularij , & expilatdres.i.pr&dones qui
&des aut villas alienat expugnant qui atro-
ciores suressuntvel plufquamsures, vt in-
telligatur hoc etiam extra ordincm puniri.
Non ideb tamen minus fiquis malit,poterit
in eos omnes pecuniariter expeririin duplu
vel quadruplum. Sed (y iudicto publico in
expilatores (y essraciores.Verum adiungun-
tur etiam his sub hoc tit. faccularq , qui ex
facculis alienis suppdant pecuwas nescto
qua arte , similes secioribus "onariis siue
manticulariis:& dereciarij siue apertularij,
conseciores cardmii qutbus m c&nacults qu&
ingrediuntur nthtl est tam obfcratum,occlu-
sum, obsignatum quod non aperiant. Cv 1.
i. Vlpianvs libro %.de ossicio Proconfulis.
^•mSzM^SM^' E h's I111 carce-
^^^^^^^ re esfraiito euase-
sumendum


tamen *cro-
cores fures

ciss.\mi:nC.exqvi.caus. djcuntur ha-

ad tempus moueri , vel fines pa-
tria:iuberiexcedere:quibus nulla infam.irrogJsste. Acc icge,
specialis pcena rescriptis princi- p ^ Arbitrium.£3.c\t >
palibus impositaest.Idcircocausa deptsJ.hodie.&~s.dew-
cognitaliberum erit arbitrium P ndsi]^TPvZL,
n a ... • r . Mr. q 1 Saccularq Expoiw
statuendi ei qm cognoicit. i.s Sl- *, 5^ extraor.m.lsac~
mili modo & saccularij ^ & dire- cularij.inprmc.
6lanjreruntpuniendi,ite&esfra- 1 s Et dtreclartj. aYv;
n. s c j ■ r^> n . ar dietariiadq.ua: tzs.de
ctoress.SedenimD.Marcusefrra- -,r 1 -
. extraor.crt.l.facculanj.
dtorem equitem Romanuin, qui £^EssracioresxSnagi-
effracSto^perforatoquepariete pe- tur r vt subripiatur:vt:/Eflsri«gg«ai»
cuniam abstulerat, quinquennio hic & J. cfsnngitur vt cerem grauiw
ka. • nr ■ ■ &c,.iro cuadatun&tacmaiori P«ni«ir,quan»
abitmere lullit proumcia Atiica. qui tabcmam
s ■ pcyna:vt s.eo.tn prtnc. v
vndeuerat,&vrbe&Itaha.Opor- ^ Esmcl^vl#*.£%$
tebit autem ^que& lncrrractores. ftq,zhaspersorato. riper.ee
8c in c*teros suprascriptos causa n s Vnde. .u hoc c.si
^. ; .,,-^,,r gJmidiim seruttsexper.vej.si.
atm , piout acimimim j 1-. ■ ■■ j
r ° , l 1, ■ i! Sugrent.zcl quod j.
suggent x : dummodo ne quis dfpc?^L mi ^X

qualitate. Accvrs.

in plebeio T. operis publici pce
narn , vel iu h.oncstiore rclega- y s inpkbc:o. nonn-
y Y 3 mcjji
loading ...