Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1409
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0711
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
m?

Digestorum Lib. xlvij. Tit.

xv.

»398

idc

* s .Quid sicpr*uaricari,c]uispratuaricator,& vnde didtus
scripja ad /. 11 .C.de accusat. C v 1 a c.
0 5 Pr&uaricator ess.Cou.i.iv. §.calumniatorsupra de hts qui notan-
tur insam. Cviac. „ .
a s Ex #Wrf.s.potius:quia prseualet animustvt hic,& s.de hts qai
not. insa. i.athletas.§.pe.

catons.
■f sidt i» hunc
locura t\ill.im
1.6. cUgmt.cip.
50."

esnsisiit.


P!

qjy> arg.) de capt. l.nthil.
* In indice ti. b s Accufauerit. fieti-
De prmarica- tie a admittcndo falsas
tione. In vulg. clcfensiones , & bonas
edi.Deprsna- probationcs dissirrm-
ricaroribus, 1 , - ,_ .,,,
ik&in manu- iando:vt j.adTurpd.l.].
scr. I. 4. supra §.pr&uaricatorem.
de his qui no. c s Pr&uaricator. pro
infam. prie: scd improprie b
« Preuancntor fc abuuaa#sic c.^ ^-
m publico iu- ,. .,,.»-
ciicioquatenus uo-diuer.tud.L). & c pu-
quiTque dica- nitur extraordinane:
«t> sicut & il-lc qui accu-
b PiEuaricari sans ^c publico crimi-
«duocatusim- nc pt<ea„iesttutryt htC
propne ^- ^[clu&diaaLc.&
c Pcena aduo- J.LproX.
cati prseiiari p-1 s AduocatUs non
proprie prmaricatur.
Quja non accufat. /.14.
§. pen. s. de bonts liber.
C V 1 A C.
d s Prodiderit causam.
in qua parrocinatur,
ctiam si causacrarpu-
blica: vt J.l.pr&uarica-
tion'u.§.quodsi adttoc.
c C" Ciendum.] Pr&ua-
\Jricati sunt. pro-
rfPwuarieatio pria d vcl abusiua pra:-
alia propria.a- uaricatione: vt no. s./.
««•™p»pri». froxMsin.
£ s Extraordinaria. &
in fam ia: v t J.eo.t.si is.
R&uaricationts. ]
C a s v s. Iudicium
prrjeuancationis cft pu-
blieum qiuudoq,e:vt
si abfolutum deal;quo
delicto voio cum ad-
hucaccusarc,& illcdi-
cat fe abfolutii : & ego
rcpliceni, Scdicampri-
mumaccusantem pra:-
uaricaturri suiffe. hoc
Siiim iudicium publi-
cum est. Itcmquando-
queest monbusinrro-
duiftum, i. priuatum,fi
aduocatus depraenati-
catione accusetur, siue
in caufa priuata, siuc
crhiiinali fucrit prte-
uar-icarus. Vlttmo di-
cit.-quidam accusauit
qucndam de aliquo
deliito .• & deftitit.11011
cst publica accufatio
contraeumindua.i,fedv.lib.anripuniturpcrTurpilliaiuim. Fr.
g f Mori-'U4.q\ioA c eftpriuatttm.
is iudicifi h s Conftiterit. vel nifi fuam vclsuorum iniuriam profcquatur:
ibus iiidu- ■vtj.deaccufl.ficui§.eifdem. Item quid (i iuramenro sepurgauit?
eftJ&^puWi- RcsP'.Vt lbid,:m not' & facit fup.deiureiur.l.eumqui. §.in pofulari-
co difFere. ^ws. & C.de accu. t.fi quis homicidij. & ftip.de lib.ho.exhib. l.quod &
lex.§.si tamen plures.versi.fi tamen poftea.
i s Pronuntiatio. Hoc cst fpeciale.vt de incidcnti quxstione pro-
nuntietur:ca rationc, quia per eam fententiam praciudicatur om-
nibus omnino ,cum nullus poftea poffit admitti fi ptonuntictur
11011 pra:uaricatum.'quod non fieretin aiiis exccpt.i. Vel dicnori
fpeciale.quiahic principalitcr lecundusaccusator obiecta except.
cft rcpeliendus propter abfolutionem : &quia dicebatur,non cft
illcpraeuaiicatus,qui primo accufauir. Sectindus veio aic:&cgo
accufo cum de praeuaricatJQnc: & fic sccit. vndc disFertur accusa-
tio donecpronunrietunvr & aliasj. de adulte.l.denuntiafse.§.qu&-
rilitr Kzo.Sc addehic qux nor.s.deiudi.l.de quare.
/ PrScuar:ca. k s Publiciiudicij.lmb f nonpublici :vt fup.dertt. nupt.l.pa!am.§.
tionis iudiciu fnatws 'versi.fi quacalumnu.qux cft contra.Sol.vt ibi.
an&quatenus j j- DicatUK(.aduocatus.sacit s.L\.infin.?y quodibinot.
ms Deftituijfc.i.nbn infbtuisie.nam fi inftitutum dcfcruisTetjnon
vidco quomoilo Turpil.cuitaret: vt ~j.de decu. l.Jpurij. §.qui iudicij.
r. Vcldicquod aliusomnino cft fenfus liuius §. f. quod accufatio
Turpil.noneft publica accufatio :fed bcne habct locum Turpil.

DE PRyfiVARlCATlONE**.
T I T V L V S XV.
Vr&uaricatio eft coUufio accusatoris vel
nuntiateris cora reo , vt abfouatur publi-
cum crimen in accufatorem qui iudicio pu-
blico non ex animo egit , extraordtnarium
in aduocatum qui prodidit causam aduer-
sario,qu& proditio -veiut prsuiaricatio eft.fed
& in accusatorem srequentim hodie ex-
traordinatium C v 1 a c.
1. Vlpianv«s libro sexto ad
Edicium Pr&toris.
RcTuancatorestf/S
quaii vancatoi:qui
diueriam partem
adiuuat prodira
causaiua.quod no-
mcn Labeo a varia certatione tra
clum ait.nam qui pia;uaricatur,ex
vtraque parte conltitit *:quinmi6
exaltera a.
1. s Is autem prsuaricator
proprie dicitur,qui publico iudi-
cio accusaucrit b.Csterumaduo
catus non' proprie pr.xuaricator
c y dicitur. Quidergo de eo siet?
Siue priuato iudicio, (iue publico
praeuaricatus sit, hoc est prodide
rit causam d , hic extra ordiucm
solct puniri-
11. Vlpianvs libro y.deOjsicio Procons.
'Ciendum, qu6d hodic his qui
'pratuaiicati sunt', pcena in-
iungitur extraordinaria^. ,
l ir. M A c ER lib. i.publicortim iudic.
PRe/iaricationisiudiciumaliud
publicum,aiiud moribus <=■ in-
dtidtum est.
1. s Nam (i reus accusatori pu-
blico iudicio ideo pra:fcribat,
qu6d dicat fe eodem crimine ab
aho accufatum, & abfolutu:caue-
tur lege Iulia publicorum,vt non
prius accufetur , quam de prioris

1 Priuanca
tion
mon1
ftuin

pablicum.

scdsecundumhocdicas eum inccpissc, &poft dcftitisse • vt C
Turpil.lS.it. Itcm no.hu poenam a Turpil.f.v.librarum i,„; s
■ c 1 rr 1 , - ,ltlu1'. Item
intamia. Item pcena promilla pro exlnbitione, & extraoid: ■
pcena : vt C.eo.Lij. a>J.de cujio.reo.l.iv. & C.qui accu.nonpoCl^
crimcnScd videtur 111 quarta parte bonorum puniri:vtC. tntn
r . ^^■/•'j.coiurt
acculatoris prarnancatione con- c° lbl destitit tacen-
stitent h,& pronunciatum snerir. k°',& Pcrmittend0 la,
, ■ r • • bl bienntum. Inc ex
hums ergo pracuancatioms ptx>- presse.
nuntiatio' publici iudicij k intel- « f Neque hge aliqm.
lcgitur. ^ pnbhcorum iudic. &
1. s Ou6d si aduocato prxua- f^ ^V n*#•
J r^—■ . . r AepuHic. tud.l.
ricationis cnmenintcnda6ur, pu-
blicum iudicium nonctt, nec in-

",,Pssiw Tur.
PUiani mt
luit.

o s Senatusconstdtum.
■Turpillianum.

tereft;, publico, an priuato ludicio PT Statmtur. s.regula.
,. * 1 riter.namfallit inm„
prxuaricatusdicatur'. ,-,. „ nnma-

ltere ac minorc; vtT,
tdTurp'' '
qilod dicatur crimen iudicij pu- tionem.

5. s Si ideo quis accuietur, udTurpil.l.\.§.

accnfa.

blici deftitiulse m,iudicium publi- C7"-].cAsvs.Ma-
/1 • 1 ,• Ljtcr 11 accusat ali-
cum non eft: quia neque lege ah- qms _ quos ^ ^
qua n de hac re caututn cftmeque pabrles de mortc fui
per senatusconsultum°cjuo peena nlli •' uc« non probet,
quinque auri librarum in dcsi- n?n so«ft dc calum-
,t n • P 1 1 llla acculart-. si tamcn
stentem statUltur P.publica accU- damnataeftdcpra-ua-
sitio inducftacft.

ncatione , infamisest:
idem in (imilibus cjui
sine metu calumnia?
accusarc poiTunt,cjtiod
SI is de ciuus q calumma agi dicvtinGJ. Fr.
prohibctur , praiuaricator in q s Siis de cuins.Ci.L
cauia publici iudicij pronuntia- qnamuis.SuntbaUtem

1 v. I d e m lib. %. publicorum iudiciorum.
I is de ctiius q calumnia agi
prohibctur, praiuaricator in

tussit.insamis r erir.

quasdam pcrfona: qux
licet videatur accufa-
v. V 1 N v l e 1 v s Saturninus libro i. tion„ calumniofasin-
pubhcorum tudmorum. ftittfere , non tamen
ACcusator in pra:uaricatione possinit de calumnia
conuicTrus , poftea ex lcge accufari : vt matet
non accufat s. T""? fili''ltcm vir
aiulterium vxons, vt
C.de calumn. l.mtuer.fy
de adttlt.l.quamttisSuM
& aliae vt not. s. dehis

l> CalnmniaBj
11011 fentperdc
calumnu ac-
ciifatiir.

vi. Pavlvs librosingulari de
iudiciis publicis.
AB Impcratore noftro & pa
tre eius rescriptum eft,vt in eui m-infam-
criminibusquaEextraodinemob- tatv'r ■ i. „.
■* . * rs lnsamts.mwomi-
nciuntur,prajuaricationes "" ea- gisergoalius deciiius
dcm pccnacadsiciantur,qua tcnc- calum.^uaeripeteft:yt
rcntur fi ipsi in leoem commisis- d.l.athktas:inp.kcz.
r . u ' • • s A Ccttfcitor. ] AT«»
lent,qua rtus u perpraruancatio- A .
nem absohitus eft.
vii. Vlpianvs libroquartode
cenfibus. ratio c ,'quia infamis
IN omnibus causis,prseterquam eit: nfj.Lprox. &J >»-
iu sanguine x,qui delatorem y sam« nonaccufant:vc
° r ■* - r ■r jr. ~~- 1 mn rt.rrulare.
corrupit, ex lenatuiconlulto pro
vido habetur z J*.

pitmtiats

accusat. vt & j
de accuf.l.qutiudicio. &
J. ad Turptl. t. s & clt
' t 1
■, i
cufs
de acc.lquiaccufMi.
AB imperatore. ]
Casvs. Si accuso
alioue,& probationes
bonas omitto,& fiditias dico , & fc absoluitur accufatus:teneor
eadem pocna qua tcnercr fi illud crimcu comnufiuem de quo u-
lumaccufaueram. Fr. Accvrs. _ ,.
t s Eadem pcena. i. fimili, f. cxcraordi. non autcm dicas quod m
extraordi.fit certapcena. . r
u s R««*.hoccftapertumsicrimenerat ordinarium fcdetiam 1
cxtraordinarium erat.idem eft , vtfimilis pcena qus folet impon

c Pranariea-
tioni' coiito
accufator, po-
ftea acculart
nonpoteftivt
qui lir «6-
mis.
,/Accnsarei»'
sames non
polTunc.

accufato & co.nuitfto in tali crimine ,' imponatur 1

fti.fecunrlum
Azo.ad qnoc\J.adTurpil.l.& in priuatis.&lsi quis repesere. &ia«t
C de caium.t.sin.^r de accttf.l.sin. r
IN omnibus caufis. ] Casvs. Accufatus corrupit accu'a!J
tcm , lta quod non fuit probatum crimcn. dicitur qv
hic coirumpcus pro vifto habctur, & hoc eft veruni in on ^
crimine cx quo imponitur pcena minor fangume. i R A
A c c v R s. r
x f in fanguine. id eft , in quorum vind1-0

idida cst po;ua

y s Detatorem i.crimims accusatorcm.

:vtC.

z s aj^«nnifiappareatabinnocenteexortampeain'ani
deadulte.t.sertii.&s.decatum.l.fiabeo.ldcm in caula fiicaiKVt J._^
iure sist.eius qui.in princ.& t.in sisci.&c facit tnfra de bon.eo.l.\-& 1-
princ.& C.de tranfacl.t.tranfigere. ... „/y#
j[ f Pro ■victo habetur.L.yinsrade bon. eorum qui mortemjw J

C V 1 A C

Di

159'
PEssi
rcddit
ciui p°tcr:
fubtra^1
a s ^?
aunisal,
■vte d'et "f
^^ab.geum.
,,4r/dcr=m.t.V
ylatJi.i3'lcs pumtur
limili p«
fj.£l>COt»i
atftodia.
ptet.ctilt. t
de ospn
dc incen, 1
non tantit
§squsV
qtti iA»o.
bri.l.iij-6
trodorii. {
i)ai.S-qu
hs.re.itu'
omnesii
suit fcic:
,Pts>ru»itur. tiaapi''
jgnoracia , niu fa prgba.
jnnotoriis- jiotoriui
t Norori'1 toi" 1
v ■ "«nria aduer.qth
ht ignoraiJti^ j
ntisuprionem, D 3 mc
qui aliasprx- gratis.
sumerctur. J- c f fart
h.i»ltl""""f' j^Os )
C.iiym.li.i» H 'J
M s* *d Xvcogn
Bdrt. vcl aiih
t.Sanguinijra- confcrua
tione aliquid puniturc
concedirur.
tVideArifto. »™co1
inpro.par. 18. d s Rectt
dc his quiad quidcfic:
raores & ius gLliaiS) n
tiuikperanet. sicrct;&
«Victormm . .
Variarumkst. HPe;&
110.7,0.17. tlis. tfyj.
ny de re n
milites p
pr.fo l.m
(yl.deb
pnn. & 1

i

qtti titr

DE
ba
Facit s
vrbis.Ltt
TQua
nbus n
ordine 1
& punit
opuspui
tepusJd
du in fu
nis. fcd i
dcfendat
res.yelln
tJrnen p<
quem,ui
ssaturthi
tem rclc
aute dim
Wt ciuilj
lioc vt ii
««itmilc
'" balneo
tccit>puta
tcr'usfub
«orimi
minia. &
^cum,
^Audit
ftiendi.
««eis.Ve
s^c^c altc
loading ...