Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 517
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0261
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
■■■■I

i
? J % £_*

** iutirc

tiis,

lCo«si!»'hcc

'Ics vlli.

ide()

lcitesr^Pioiic,

■eciis s

r->»iM

ainusvsi

Accv_ ^
C iIlla s**
Possideat clinuacai
i J8sfaJcMp4
lcdhoccalusic&to.
i «mmodolblucinss,
I I,tcm e{t contni/ta
« si»t.km.l^-a
vt*roj.pmem,kiU
erat iam prargnansl 'H
! cum erat su»Kpta:vii. I1
de non vsucapiturpar-:;'.
| tus, ltcmfackc«/iFK
i matrem.lKmiiku-:
! tiationcmdfaci[;
de Hber,apoJ.\.].:
maritut.fy[upr»ki.Lim
item ijumtur. \,tw-M
■ citu.
■ u s Vro stto.\id,h- f
' na & mala fide,ciini(:
' iint opposita. Vclpro-'1
• sto:idelt.tit.qiik
; adtmet, & pa '■
vsucapitar, & clim.,.,.
•j" Itemnot.coniiisfi-i*
; ciinitium.gliera.
tiassifesup«uenicnteni!,
nocere. In quo est;
,omUuhioSdkimm
titur4.deik.fyl.nW
tstitutis. , . „."
- £Iium:cum'non;.r

trem &
ccvk

nentur stare
s Au
tmperfeclo-&

OK
sisolcniii-g

&Authm.^f

:X

I
nproluo. i" J(.|i
:qpuodhic r«H^y
' x • sucapiat-

uod hic
Irede vi^j->

*»C*!%0W

■credid««de CCV

atcr

A i I.. n. t C'"l ... _

:em
indurn

l obtinet

csolui^r

coH' fj*'indufi^

5*7
a C @«.„.«_.»*l<:_atume-" Titio.duo erant Tit.jiheres sol-
uii: ei dc quo ccsta&r non scnscrar.vsucapit.
b C .N-» /js.i" vcriute. . !.-_■/* • /•
c C P^^w.propter crrorem nominis: & dic iiue cxtrane . fiue
etiam tcstarori- erat rftSiVt not/«/>r„ pn legato.Uv.
_ C Pojstdet. si habet ,
r. s QuodIegatumanonsitb,
ab herede tamen perperam c tra-
VvSpio nda so-" ditura & > Piacec a legatario vsu-
capKcjuia pro suo possldet d.

De re iudicata.

5i8

veram eausam opinan
„i sibi iegatum. A c c.
rSucapio. ]Casvs.
Vsucapio non so-
lum ex praedi<ftis' cau-
sis , smc titulis, scd ctia
cxaliis causis concessa,

Exceptio vfucapionispel prdfcri-
jdco cst inducla, vt sit ptionis, esi exceptio litis sinit&: ideo
finis litmm. Secundo poteft Opponi ad impediendam litis
conteflationem,ficut exceptio rei iudi-
eat<e}& tranfallionis. Pavi.
v. Nerativs libro quinto
Membranitrum.

tiicitxuenit aliquando
quod rem cjuam crcdo
mea, & non cst, vsuca-
pio : vt quia crcdo
cjuod seruus meus
cmerit, cui mandauera

C-g^ Ks iudicatq.]CA.irs.'Ego Franciscuspono casum vt in Iitera
PJK^ iaccti& intelligecam vt in glossisnotatur. F r. Accvrs.
o C ^«^if.scntentia accipit finem controucrlia^^quia a in * Sentetl»im«
cafinisest. Etdicuntquidamhoc vcrum. s. rcm b iudicatam dici, Pon'c fincm
quandoiam appcllarmon potcst , arg.s.de cond.inde.l.eleganter.§Ji cn"trouersi£-
qnispost. Nos contra. dlciturUcdam
existimanres possidercmus, con- aamctiam int^uB du intndccedia
n. ,, *,. ■ i- • r ■ n- potelt appellan,elt se- quibns pocclt
stKUta est, Vt aliqUlS htlUm filllS S \zm^,\lperMmdemL appellan:o.oi
qy C.ae ap. L. Litigatorw.

essct.

bed id quod quis cnm leA poltca tacta appcl- cet . Ucet ap.
stiu esse existimaretpoilcderit h, |atIonc -ngital-tf ncc peiiatio^esub-
r „.vk „.• r c \r c ■ ■ imUcatum:vt "i.adTur- secuta firigar
vlucapiet etiam h ralsafuent eius pUl ■_ § ^ &Jmigitlli: turnon fu.sse
existimatio.quodtamenitainter- nec prbuocatum" ap- i';<Ucai:."rn-.
i n iii- ii • n- c Fingltur m-
pretandum eit,vtprobabihserror pcllanone omiila .• vt Kr_um ncqlie
"** ' ' " C.detemp.appel. l.si.§.si. fuisse iudicatu

vtcmeret: aucillc cui -%- TSucapio a. rerum etiam ex

- V;

na

alns c caulis concelia , m-

L I B E R

D E

■} Posscssio im-

successl. na in istis cau
sis itiste potui ignora- „ ^^^^^^^^
ic, cum m alieni fadti te.tim f propter ea quaj nostra
jgnorantia tolerabilis
sit error- Fr.
« C Vsucapio. Hxc L
coniung. estcum/.j/. s.
de iur. &fac.ignor.V'ulc
scripta ad l. v.stipra illo
tit. Cviac
c- C F,x aiiis. non (blsi
in prtedi(ftis tit.s. spc-
cialitcr cxpositis a tit.
de vsuc.vsquc huc, sed
ctia cxaliis pro.quibus
spccialirer habct locu
tiic tit.vt dixi excpla s.
eo. I.). in princ. Vcldic
non solum omuibus
prxdiclis : vt etia hunc
comprehendat:scd etia
in aliis Ci qui reperiau-

possidentis vsucapioni non ob-
Itet ':veluti /i obid aliquid possi-
deara,quod seruum k meum , aut
eius cuius in locum hereditario
iure successi l, emisse m id falso
existimem : quia in alieni facfti
ignorantia tolerabilis n error est.X L I I.

R E
F P E C

IVQICATA
TV SENTENT
& de interlocutionibus.

I A

ET
K V m:

D E

T I T V L ■ V S

propna
siiiliione

pro

tur. Vcl dic econtra,
non soium hoc tit. pro

Mijsionim inpossejsione S^Mutius pone-
bat intergenera posisejsionum. I. 3 .§ vlt. dc
adqui. pos ac sanepojseffio jftpe appel.la-
turin his librtssed distat tamen abea plu-
poiressionem. suo, sed ctiam exaliis rimtm.nec* enimomnisqui est inpojsef-
* Polsessorem superionbus spcciali- sione.etiampoJseJsorest.Veriimfuperiontra-
esfe & in pos- _us est ha;c ratio. Acc. ftatu depojsejsionc, qma adsinis liuic est de
sellionc difte- c ^ interim.ii est,sta- tnijsione in pojsejstonem ,de hac etiamtra-
tutotempore:vcl idest ftare paratpriusquamperueniatadinter-
aliquando. dicia qus. ex vtraquecetusa competunt,siue
o- . Fiws.Not.ratione pojsideat quistyue sit in pojsejpone, fr rur-
«Vsucapiones quare » vsucapto cst /«*quianonestcurdicatsjecialiter.demis
introdusi- vt indufta./c C.de iudic.l. sione inpojsejjionemlegatorumautventrts
alignjsfinis li- apertijftmi.Mm cstilla, nomine,autdamni infetti^quasmissionum
tiuesset, & ne n£ c]om;nja rCrum,&c. caufas e re nata explicuit ante, h'u omijsis
domihiainin- __. ^_ ^ ^sucap. in persequitur eas hoc libro tantum qiu re-
s Titulus dc princ. Accvits. stant, ac prtmum f eam qust sit tudtcan
re iudicata h s Pojsedetit.creics rx seruandi caufa.ad quamrejsiicit hictit.de
iusta causa sc habuiiTe, re iudicata & ejsectu sententiarum & de
vt subiicit: secus si so- interlocutiombm. Res * iudicata lis est de
lum credebat suum. .«* iudex fententiam dixit, <vel lissinita
i C ATc» obftet. mio fententia iudicts competentis. Et fententia
prosit.A-o.secussinon t de re siue lite iudicis vltima desinitio
probabilis sit: vt C. pro comprobationtprtnciptsnon indigens. Iudi-
donato.l.irritam. cis * ad disserentiam arbitri compromijsarij,
k C Seruum. cuiman-> cuius sententianoneft per omnia fenten-
daui rcm cmendanrvt ^.l.j.$.cxcompromiiso.nchisquinot.
misJfarij diffe- s.pro empt.l.quod vulge. mfa. Definitio, ad disserentiam^ iujsi vel
rentia. j ^ Succesi. dcj.dere. interlocutionts,qus, rem non desinit ,-qust,
lu&iaus"0"'! '*"■' '• °iui tn *lterias- & ett*m mutart potest, nonfententta. & ap-
iussu, interlo- suPr<* ati &&• l-simulier. pellari afententia, non ab interlocutione,
eutioBe,&opi- m C Emijse. crim vcre comprobatione non indigente, ad dtjseren-
nione eiuide traditafucrir: slias n6. tiaus opinionts.1.6 deintcrd.&rele-Et in-
dilrereiitia. n ^ Tolerabilis. non b terlocutio tamen fo opinio mproprie dici-
sui fisaui.'./! in su0:vt S.«fciur.&sac. tlir' aliquando fententia. Interlocutio * eft
tokrabilis, igno.l.plurimum.&s.de sententia qu&neque condemnationemcon-
* lntcrlocutio adqui. hered. l.cttm sai- tinet,neque abfoluttonem. Vel sententia de
quid- sum. A c c v r s. articulo causs. quodam, non de fumma rei.
ffSfl-ntent'arU--------------------------------- P-JseBum \ autetn fententiarum . vocat
«arumtimoUi- "** ^' ^ ^ ^ V ^ *~ emdumentum _r executionem.de cuim or-
mcnto& cxe- caa > &c- ^tne traclatur hoc tit. &post tempora (a-
cutione. Dtxit qualtter res per ciendi iudicati iegtbm aut constitutiomt/us
prsscriptionem qus.- humanitatis gratia concejsa. maxime iudi-
rantur. nunc qualiter cits perfonaiibus, constat iudicati aciionem
'Scntentiares per c fententiamtu- ejse.tn quahoctantum summatim quvritur
a-atiirimHs. dicis. Accvrs, an iudisatum fit. I.41. dc' miaox.sicut in
ir.Nouum.

cra&at de 111 i s-
iione in pos-
sessiouem iu-
■dicati seruan-
di causa.
* Res ludica-
taijiud.
f Scntentia
quiJ.
*Iudicis& ar-
bitri compro-

Sm autcm pronuntier nequc appel-
iudcxappellationis ,& ^^9' . 'll"e
rmct prima len- _ ', , ,",- _,
tcntiam condcmnato- __ s,issq^i na~
riamjex^qua sentcntia tantur..
detur adio:dic vt s. de d V.in Uvm lt-
insamibus.Lsurti. A c c. "'» ^ss'-'»
r ,1 r , ■ a \ ■ pr. luvirbtj vsl
p s Abfoltitione.Sc ius ^_,m, ims
vcrbis tantum sccun- deapftlUittm-
dumquosdaivt ifyC.de bus.vii dixu
fenten.iQ> inter. om.iud.
l.prsfes. nonectiam pcr e Sentetia1 ver-
a:q%iipollenriam : vr J. ba tormaiia,
eod.l.in fumma & s-de »bsoluo' c,on-
arbtt. i.qutd tamen..§.si milja_^ fc
arbiter. ty de compenfa. __j_,v(.
I. quod in diem.§.\.$cd f f F.GiijJ.t.^.
lUiiex appcllationis vri^nantuit..
sumcitsi dicatiustam, "">'"''•
vcl iniustam : vt C. ^e
appel.l.eos.circa princ.
QVi pro tri unali. ]
Casvs. Iudex or- » Pro tribima-
dinarius.qui excqnitur li cognoscunt
scnrcntiam aliquando ^''dinanj
exceptione rei tudi.X.i.§.pari.de Jib.exhi. seruat tempus statutii J Il.ldc^ ou''*
qyftattm res tudicata ajisinem perducttur antcquam cxcquatur: delesjati knte-
captts _r diftraiits fignoribus auctoritate aliquando prorogat: tja exeqnitur.
magistratus,veletiam si iudicatusnon de- aliquando arftac : & * Scntencia;
sendaiur mtsso creditore in possesstonem bo- ponit cxcmpia : £c dic executio nnxti
norum omnium iudicati seruandicaufaA. eavtingla. 5, , llr|pcnj,
-. . . . J , . __ J r __ ~? ., ,. ideoq; dclc_2a-
x.& j.C.quipotio.inpigno.hab.CviAC. q . §iu pro trtbunah gari,,5 potdl.
«^«oj^it.qualisgest or- \ Mixti impe-
Res indicata dicitur caupt per dinarias, qui!l & sen- tij caufe non
sententiam iudicis terminata , conti- tentiam suam & delc- s '-^4"-
3 , ■ , ,r, £_atisuicxcquitur:vt 1. . "-°~noic_"
nentem condcmnationem vel abfolu- b, , v ,._ Jj_,____f q«i exiequi-

I.

co. l.a diuo. dclegatus tur_ q
autcm nonicuin exc- m Tempusiu-
cutio ' sit mixti impc- dicati' hcniie
ril: & k sic non potest est . quatjiot
_clcg.ari:vts.^W^. mcs,um- .
°. . . , J » lcmpus ni-
omn.tud. 1. tubere, co- dicali _-aC,endi
gnoscit 1 ergo hic exe- iudex proro-
quendo. gare potest
r C Tempus iudicati. q> Ciu^ cognita.
,„ I- 1 Imo & non
m crat ohm duorum ,_. ,.* __ .
r. , ,. cognita: v/ 6 r.
meinliurhodicquatuor: q^,^ templis
vts.eo. I. debitorib.ify C. decenij adap-
_« "jsti.rei iud. i.ij. & iij- pellaudu con-
s C _srt„f..alias coar- |^U^.C.fn"
ludex potess in fententia caufa S^.&diccausacogni- ^,.^„^^,8
ta : vt subiicit.alias 116: pocett.Dositiiw

tionem,vel aliud<£<jitipolUns.VAVL.
D E C A S T R.
1. Modestinvs librofeptimo
Pandeciarutn.
Es iudicata dicitur,quai
finem controuersiarum
pronuntiatione iudicis
accipic c. quod vel condemnatio-
ne,velabsolutione P contingit.


cogmta tempus executtontsproroga-
re ,vel minuere. idemfiin sententia
nihil esi diElurn, ittdex enim ejm de
cxecutione cognofcet, sacere poteft.
B A R T.

II. Vlpianvs libro fexto
ad Edicium.

Vt"]. cod. l.sife.§.si quis. «'»authin.btilie.
qua: est contra. Sed C. de tppi'Ut.
prGioeat " ctiam sinc -*«<b™.li qui.
t Jte -i ■ 1 » C. ae temner.
causa : yt ibidcm, cum Uu ^
pioniores simus in h- tempus anna-
bcrando, &c. vt ~j.de le proscquen-
ai.iio.fy oblig.LArianus. d^ appellatio-
nis? prorogari

Dtcit tiaidu

t _[ &uaiitate.\'t in rei
vin-i. vbi arctatur & ^" ^,/h/.
prorogarur : vr 7»/?. „e Corsetui fiugn-
cjji.iudi.§.).fy § seq. Uri ^ijiycli.uir,
u C Quantitate. vt si «'«■/«xi.Quid
_______________________________________ est quantitas parua, tcm>'"s !nf"
_ ...-• rr n ■ r , - tlC pil ncipallS?
crat s,nonnunquam prorogar pro possit arctan : si multu n| p0testrpro.

QVi pro tribunali cognoscit
non semper tempus iud
catir seruat,sed nonnunquam ar-

cavSx qualjtate u
vcl personarum

& quannrate
obsequio x

magna.prorogari. arg. rogari.v. _/._?■
j. de iure sisc.i.in sraude. qu_ ibid. dixi

§.siscalibus. A c 1

in l. properandu

velcontumacia. Sed perraro in- l'£_obfequh{onicm- ^fYtdl
tra statutum teir.pus seutenti^e nato obcdicnti iu-ici "^/s '
11 _ p ! e

sCs"
loading ...