Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1407
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0710
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
>j.c

' kir%

\

«H

afti
■Vei

*-&;
«Cl,,,:,

^ fta

ac potc
^inifflus,

■Ttiki,

'*;

Dixi,

gohuh
s 10 n |.
" **
icijk
E- "«"Hmcipc.
s_ ''c^noiiiifflram;
& ptoptti Wnctmo.
imniiciiiisiimii),
tum: vt facnmt nuDc;
jj coir.munis. Acc.
j. * J Atmm\d
aiias/itWiniijW
ii ftnure,■ & mnc s!i-
m. si-.iiMttwji
omm tmsm. & w
spcc;a'e,vt pr^scrifi>
, ncnoiolkoiOl
, LCcm.itsdsb
0 aliis_.to/.
i- MMoiL-ioi
b auretatur.Bti
hoca crimine i
quioccjlioi:
- dign'tatissiM»!iJ'
,- tcI cfcj W>
, prtifflfflsnj""

(.13i»<Wpi(

.,'(.',

sarionc infticun.
^elnon^"131'
*S\ r A-bocesti^
npciss<
|2acCUi.'D(,f ;
■narusco^ J.

1395

Dc abigeis.

1396

s Ecnot.hjmc tencri hoecrimine;vth.ic«Ite crimine salsi:vt hic,e_r
"].dsisaUA;$.j.& hlulrcpetvr J.ae?leg.Ittl.rtpe.l,£»de. Itcm I.Rcm-
nia,si accepit vt non accuiarct.-vt s&dTurpil.L). inprinc. Itein cdi-
<_lo dc calum. vt s. de calum.L).§.j.Aa autcrn vna pcr aliam tolla*
tur,dic vt ibi.Iccm ad hanc iegem in eo.tit.de calitm.l.siab co,
a <s Venuntiandum. ld
quive ob accusandum vel 11011 ac-
cusanclum , uenuntiandum a vel
non denunciandum testimo-

elt diccndum.

DE ABIG E IS.
Dicit hic Bartolus.
quod qttidam habent cfe
, Ambigcipro ambigcis *:fcd fecundu
abigci. ettm melius stat de abi-
gets : quia venit de abi-
go,gis, quodide eft quod
subtraho, subtrahis.
£*■§£. svs. Hadrianus
icscnpsit dc pcenaabi-
gcis imponcnda, & di-
xit: cum abigei puniu-
tur grauissime , darrx-
nantur ad gladium , &
non scmper h_ec prxna
imponitunsed quoties
f Hispani olim hoc ci imen frequenter
roaxime abi- contingk, ctim autem
gcatuinfames. non contingit fteqil£.
conlilio. rcr.inopusmetalhad
f Piiniendi tcmpus damnantur. &
jbnt grauius i 11 i diciitur abigei, qui
qtubus patec p»cola cx pasCuis vcl
maior furandi cx armcncis subripisir,
*°PFurto nul- l11^1 hmc altcm na"
luin grauius bctcs. si enim oues cr-
dclicSum apud rantcs abducam : fur
Jcyth«*. sumjnonabigeus. Item
quiabducit capram vcl
ouem, hanc aitem ha-
bcns : mmus punitur
quam (i maiora ani-
malia .ibduxissct. Itcm
licet Hadrianus pccna.
gladij vel operis mc-
talli imposuic: hoc ve-
Cornel.Tauri- rum cst in humilibus.
ni procensiilis si enim dc honcstiori-
Vecic* men- b r 'debeR£ selc.
tio. , ,.
gan , aut ab ordinc
moucri, nisi cum gla-
dia abigerent. natunc
beltiis subiiciutur. VI-

* Proconruli
Baticas infra
aJleg Cornel.
delicar. 1. Icge

niumjpecuniam acccpennt.
D E A B I G E I S.
TITVLVS XIV.'

Abigcatus qttoque crimen extraordina-
rium eft. fed eft ctiam in abigeos quasi in
sures oriinaria surti aciio si quis hac vti
mctlit. l.i.C. c. qttanquam abigei latrones
potihs sint quamsuresX «^supr.locat. ma-
ximesi cumgladio pecora aliena dcpr&dcn-
tur,vtplernnqne faciunl. l.z.h.tit. (ypla-
cetquod dehispuniendis l.i.resert Hadria-
num refcripfijse confilio bcetic&. erant enim
Histj.ini -\ olim maximi abigei,adeo vt ibe-
ros poeta dicens intelligat abigeOs. & recle
constlio,vt * in Grncc^&s to ewiJjnov.pla-
cet etiam quod 1.3 .lenius coerceri , vt alias
emendauimm , qui ex ftabulo abigitnt
quam qui ex fylua vel ex grege.durius ~\
enim ftatuitur in eos quibtts patet rnaior
surandi copia. luftinus de Scythis. Nul
Jum * scclus apud cos furco grauius,
smctcclo munimcntoqucpccora & ar-
menta habcntibus quid saluum cssct si
furari licerec ? C v 1 a c.
1. Vlpianys liho ociatto de
cssicio proconsulis.
E abigeis punien-
dis ita diuus Ha-
drianus consilio *
Vetica: rerciipsit:
Abigei ciim duris-
iime punmntur b,ad gladium da-
nari solent. Puniunturautemdu-
lissime non vbique ; sed vbi fre-
qucntius est id genus maleficii c:
d & in opus& nonun-

W^M^


anoqum
tirao dicit: si cum essct quam temporarium dantur.
1. s Abigei autem propric bi

dc proprictate ouium, 1 . J " b.~' "'"' *. ~~l "'r ".
intciim pccora abcgi, habentur,qui pecora ex pascuis
cciiat hocciimcn.- msi vel ex armentis subtrahunt , &
ie siuc dolose li- quodammodo deprccdantur , c5c
tc.m hanc fccisscm ad

hoc,vt postca cavabi-
gcrcm. Fr. Accvrs.
b ^ P«»i«?ns«r.i.puniri
s Oberrantem K«<?hC..
oucm non eiTc C s Iti gentts malesicij.
ad<|Licenda,sed vt ita alsj tetrcantui':
domino reser- vtC. adUul.repe.l.].^
J.de poen.l.capitalium.§

*wndam iubet
Zieus Dcut. c.
iii

si ser.expo

abigendi studium quasi arte exer
cent,equos de gregibus,vel boues
de armentis abducentes. Casteru
si quis bonem -r abcrrantem , vel
equos in solitudine relictos ab-
duxeritmon cstabigeus s, sedfur
potius. 2. s Sed & qui porca vel
pen.& Latitsot~ta.§.si.& capram vel veruecem^abduxit'':
arg.s.adVellel.sedsiego non tam r,ratljter qu5 qui majora
in st.sV C.de ser.expor. D . ,. , . \ n\ .. , ,
Imoueor. & s. dere,eo. animaha ab.gUnt,plec5h • deber.
qui sub tu. l.quauis.in si.
A <s Alioquin.i.d aon fit frcquentius.
c ^ Sjui pecora. decem oues, vcl quatuor porcos vel equos : non
minorcm numcrummisi & artem faciant:vt Itatim dicam, & facit
in Aitth.de nup-l.si igitur.colla.iv.
i s Nonestabigeus.aihhoc quastartem exerce.it secundumloan.
ahoquin contra insra eo.l.si.ibi.equum.Sc facic j .de incen. I. Peditts.§.
\.rfy> ~].depcentsJ.autsaBa.^.quantitas.
f^ Veruecem.3.\\a.s verbicem,S<- alias herbicem.
^ ^iM«.rif.quasiartem exerccndome obsit supcrioribus , & ei
quod dicitur infra eod.l.oues.
h s /lW«xe«»s.animodoloso:non vt domino rcddant.
i s Pfecli.infra de accufl.leuia.
k <s Prs.stituerit.vt supra ea.l.in princ.
1 <s Mouendi.alias amouendi.Sc alias mou'endi. Accvrs.
jn <s Obiiciiitur.aA hoc quod secundum conditionein pctsonce.yj/-
pra Aemcen.l.Pedius.§,).ify> de extraordi.cri.l.annonam. &supra dese-
pul.viola.Liij.§ qui de sepulchri,
ss. Nouum.

quia dolo caret , non
tcnctur hoc criminc.
q <s lttstk rationibus.vM.
sibnon iustis, scdquo- 4 A doloexcu-
quo modo sua crcdic, s;'c causa scu>
ctiam crtore c iuris.cu !gnorantw
CCiTet dohis.vts.de lib. <^*<*V-<- ««
7 • • . s •■ •, r nnulta : *i hic,

) « <s Adexaminationem ciuile.Paul.Ub.S.sent.eo.tit.adsorttm.inqmt,
remittendus est.Vidc scrip.ibi,& scripta ad Uij.C.qui acc. nopossjjiy,.
n <s Remittendus e/r.celTante » crimmali.quia dolo carct: 6c Facit r- ■ ■ -,•
Cadleg.Pla.de plag.i.prlses. astio' cS
o <s Color.i.ai[\ vclit dciidum occuitare occasione talis quaestio- vbi nullus do-
nis,sicut qujuisrcs oc- lus cst admis-
3. s Quamquam autcn; Ha- cultatur coiorc.
drianus metalli pcenasn , ite ope- p ^ *utliait-mnccnim
ris,vel ctiam gladij pra?stitueritk.
attamcn qui honestiore Joco nati
sunt,non debent ad hanc pceiiam
pertinerc:sed aut relegandi erunr,
aut mouendi ' ordine.Sane qui cu
gladio abiguntmon iniquebestiis cm-l-*ptur. §. ij. & sic ,|C.
obiiciuntur m. 4. s Qui pecora «iam CXP°»C <]uod cst Gi.r/^.,4.c.
, . ^-rl . , Cdeplagi.Lplagiicrimi- *dt. Fabiam.de
dequorum propnetate faciebat „^&facit s.lL.l.vt A^iu. v.
controuersiam,abeoit:vt Saturni- puta. fy de separa. d i.\. ccpoiam ,•» /.
nas quidem scnbit , ad examina- §-^»«/r^edarg.contra pt0 msilJc
tionem ciuilem xt rcmitrcndus ^'t-^on.rapt.^.quia c Errot iurii
n n r , , . , , tamen. Acdiiio. excuiata dolo
estn:ledhocitadcmumproban- Dic quoa hoc idco, & niala fidc-
durn est , si non color ° abigeatus quia ista accusatie re- W? !Ll'""-
r ix r 1 \ p'■»>•■. j 1 -i.-r «clt 5. interdu
qua:situs est , Icd vcrc piuauit p quint dolum.ibilccus: i,ri VI10
sua,iustis rationibus i duclus. *F d'cvc PerBan;hic'
cy Jitprasi quis tcsta. u.
Oimen ablgeatm non est publu e(se 1!fs"er-1 , n
_ ^> ii-.'i r A ^igeatus.] Gra-
cumtfi tarnenamgladiocjuis abigit Js\uiier. quia be-
oues vel pccora , bcssiis darnyiatnr. stiis subiicinnturivt s
F r. A c c v R s.

11. Macer libro primopuhli-
corum indiciorum.

l.).§.abigei.versi. quam-
quam- Itcm not. quod
sinc c inscriptionc agi-
Vt C.

tur hoc iudicio
eo. I.).
OPes.] Casvs.Sccu-
dum numetum
omum subtractarum
cft quis fur , vclabi-

iii. Callistratvs librofex
to de Cognitionibus.

ABigeatus crimen publici iu-
dicij non cst : quia Furtum
magis est. Scd quia plerumque
abigei & ferro vtuntur, si depre- geus.^qui enim dccci
hendentur, ideo grauiter r & pu- oucs, vel porcos quin-
niri-eorum admiisum solcc. ^ac vc,1 'qua£uor > vcj
vnum boucm vclcquu
subripit, abigcus dici-
tur;&grauius punitur
qui dc stabulo acccpit,
OVes nro numero abaccord ' T*C]r ^sllua'ltcclui
l , . r lcepe iubnpuit , lret
aut furem aut abigeum fa- V1)ac]uaciuc vlce vnam
ciunt ^Qaidam dccem oues gre- ouem, abigcusdicitur^
gem ellc putauerurit: porcos ctia Item receptatorcs abi-
quinque vcl » quatuor abados:
cquum vntira vel bouem /3 abi-
geatiiscrimcn facere.
1. s Eumquoq; plenius coer-
cendum, quiastabulo abegit do-
mitu pecusmona sihia,nec grege.
2. s Qui siepius abegerunt, ii-
cet semper vnum vel alterum pe- yidctur loqui, cum dc
cus subripuerint , tamen abigei ouib- inccsnc infce:
r minino , & ttanut ad
^1'11^. .ncutrum. Accvrs.
3. 5 Receptatores^abigeoru qua t <s Pacimt, & hoccu
pccna plectidebeanc,epistura D. noncxerccc quasi siu
Traiani ira cauetur, vt extra terra imm,! ^0 ca(u crimi-
. ,.^v , , nc abiecatus nu tcne-
ItahaMeccmanms relegarentur. tur, lim x su,npiIcrir.
u s scl.pro saltcm.vcl
pro ctiam pone:& hoc cura is qui subripuit, vclut arteni exercct;
alioquin contras.w./.).§.abigei. i.Alij dicunt qaodhicde equitio
vcl armento : ibi non. Et cauc quia non dicitut qu6d vnus cquus
iit grcx:scd idcm crit foite quodin porcis, s- qubd quinquc vci
quatuot faciunt gregcm. Accvrs.
/3 <s Pquum vnum vel bouem. Vnus tamen bos grcgem non facit.
l.xx.supradeleg.). Cvi ac.
x s Pxtraterram Italiam: siprgo nonsit.dcItalia,emaprt?uin-
ciam suam.& facit insra de recept.L).

c Inscrjptio 116
cst neceuaria
in crimine ac-
cusationis.

x.annis {unt rclcgandi.
F r. Acc
s s /.baClorum. i. eoru
qux abducuncur , scu
subtrahutur. Ncutraii-
tcr cnim ponitur. vel
dicanimalmm, hoc cst
ouium,nani improprie

DE

/v. Bossium tjj
' de

PR£VARICATORIBVS £.
~~S? RsMaricator.l C A s v s. Primo dicit quis est prxuaricator. & Praxl ".tuio
Zsjt ., J . ,, . ,* ,. „ r,-, • Preuancatori-
vsg* proprifc praeuancatot cst qui accutat aliqucm,& nctitias bus.caluninia-
probatioiics inducit, & vctas omictit. aduocatus autcm alicuius toribus & tec
qui prodit causam suanusiuc crkninalcm.sicjc ciuilem.& qut talis giuersatii

estanimo,non proprie diciturprxuaiicatoripunicnv ram;n cxtra
ordincm.&ir.d.hccclcx&seq. Fr. Acvrs.
Y Y 1 ""Quid

bus.c

J«-
loading ...