Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1405
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0709
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1^93 Digestorum Lib. xlvij. Tit. xiij. IJ9

a s X.egi&#*.i.pa&is sic supradeposi.l\.§.ficonueniat.
* b j C##«/#i-.i.cauett solct.quod h non fucric caucum,dicidem:si
modo sepukhrum fuerit cxceptum:vcmodd d:xi.
Seeuntasve- c r •_^>w^j/^j.i.cjrcuituSlvei ab cus.sc. ad rcdeumium a;&aditus,
jnenci dara,m- r .,'. , , . , r ,
telligitur etia lcilicet ad vcnieiidum:& .tercomprcnendit vtrumquc : qualiduo
d-ta pro redi scqueDtia exponant
chrorum sic ius.Legibus3namque
prasdiorum vendundorum caue-
turb,vt ad sepulchra qiux in fun-
dis sunc, itcr eius*, adicus ambi-
tus c funeris faciendi sit.
I v l i a n v s libro i o.Digestorum.

tu.Bdbusdcas. pnmum.
-»?*• Br™»' r^Epulchri.] C A s v s.
^jAcftio scpulchri
violaci dati in pnuiis
ei ad quem id spec/tar.
sedille abesl , & alius
egic,& obtimiic: amo-
do llle cuius interest,
rcuersus sivclit agerc,

traBatu ctjlio-
num 4. q.\ l.n.
i4'
* Ittr «'. al.«/.

VI.
2

f sed mngii.

SEpulchri violati adtio m pn-
mis datur ei ad quem res per-
d % Domimts. i. is ad tinet: qtio cellante si alnis egerir,
quamuis reipublica; causa abfue-
rit dominus ts, non debebit ex m-
tegro aduersus eumcjui licis jcsti-
mationcm sustuleric c,dari. Nec
potest videri deceriorfieii condi-'
cio eius qui reipublica: causa ab-
fuit : cumhaec actio non ad rem
familiarem eiusdem , magis f ad
vltionern s pertineac.
Vii. Marcianvs lib. 3. lnstitutionum.
SEpulchri deteriorem condi-
cionem fjeri prohibitum est 6;
sed corruptum & lapsum monu-
mencumcorporibus non corura-
ctis h licet reficere.
viii. Macer libro 1. Publicorum.
3 QEpulchri violati crimen po-
i3cest dici ad legem Iuliam de
vi pnblica percinere'ex illaparce,
qua de co cauecur qui feceric
vidctur hinc csitra.s./. quid quominusaliquisfuneretur,
sepeliatiirve : quia & qui sepui-
chrum vioiat, facitquo qciis rai-
nus sepulrus lit k.
ir. Idem libro t.Vublicorum Iudiciorum
DE sepulch.ro violato acTno
qusque pccuniaria' datur.
x. Papinianvs lib. S.QH&stienum.

qucm earcs pertinet.
c ^ Suftulerit. i.soluc-
rit,vcl ctiam accepcrit:
vcl etiam tantum lis
Contest.fuer;t:vt s.l.iv.
§.fits. ncccnimin pe-
titionc posnarum au-
jCJliuiH proditu est : vt
s. de mmo. I. auxilium.
Sedcontra sex quibus
cau.ma.Lsiqua militi.Sc
iln not.glos j insi. Sol.
Ibi tempore l^dcbatur:
hic per hoc quod alius
egit,& cxcgitifacit ~j.de
popu acl.l.iij.
t In bonis no- f s -Ad vltienem. & b
stris non sunt, ideo in bonis nostris
qusad yltio. ndnesl ante lit. cotest.
nem dantur. . i ■ j - j r r
vtbic,& j .dever.signis.
l.sicui. & s. tit.ij.liniu-
riaritm.& de acquir.her.
I. pro herede.insin. sic in
actione iniuriarum: vt
s.tit.ij.l.iniuriarum. Scd

QVa»Iitum f cst , an ad here
dem necellarium, cum le

iq.§.qui defepulchri.vln
dicic dan ad intercssci
Sed certe licct veniac
adinteicsTc, noutamc
ad intcrcire datur tan-
tum, vtibi. Veldic,ve-
nt sccundai;6
SF.pulchri.] C asv s.
Scpulchrum dcte-
fra. dc ac^ir. norari prohibtum est:
*md.<ugti.z. cortupta^ autem siuc
dcstiudtti poteft quis bonisnon miscuissec m, acftiose-
rcpararc siUe rcficcre, pulchri violati pertinerec. Dixi,
corponbusque .bisut, * n^ o
non contrcclats. \cc. ^ eilm ea acl:lone expenri,t]U?
g s Prohibitum eft. vt m oonum & asquum n concepta
c.eo. I. quisepulchra. & est «.Nec tamen si egerit ° , herc
TLeodLij. in princ. Acc. ditarios creditores timebit: cum
n ^ Non contracw.ZU3.S
contraBii : & alias cen-
tretfatis.&c hcksupr* de mor.inseren.l.].§.pmtor.vsque insi. & facit
C.de relig.l.) in sin. Accvrs-
SW^W.jCASvs.CrimensepuIchri violati pcrtinet ad 1 Iuliam
de vi,in ea parte eius qua cauctur , qui fecit quo minus aliquis
fuucrctur,sepeliatuLve:cum&violando scpulchrum ,fit quo mi
nusqn;ssepultussit:&sicealegcpotestaccusari. Fr Accvrs.
s Sepukhri l s Pertinere.vt csupra deiniu.l.pr&tor.§.). & insr* ad legem Iu. de
adk*e*Tr- V' fH-l-°lui ca;tu.&supra eod.l.ij.§.aduerfks. A c c v r s.
de vspiibhca k ^ Sepuitussit.vi suprademort.mseren.L).insin.
cdsm refcrri [ Y^' sepulchro.]Pecuniaria.vt d supraeo.l.Hj.§.aduersnt.m princ.
pocest. JLV & §.).non solitm criminalis.
«< Sepukhri /^V Vnsitum eft.) C A s v s. Dictur qu6d hatc aiftio pro sepulchro
violati rioini- V^7 violato competens,vadit ad fihum deftincli.licet non succc-
nt.iria aftio dat P ,tn:nec Pcr'hoc videtur succedcre. F R. A c c v R s.
datur. m s Miscuijset. quod eilicct pcr praetorem: vt supra de acquir.
here.i. necessariu.
n s Et ozquum.non scruaro iuris rigore:vt s.eo.l.iij.in princ. & fa
cit supra deiniur.Lnonsoium.§.) & de cap.dcmi.l.eM. Accvrj

'taw.i.

hats.de acquir.here.l.proherede.§.fi.& s.eo. l.stpii\chnv\0\u- ■
(y insra depopu.ac"i.Lpen.& insra de verb.signifi.l.sicui. '' "* *'
RJEi.lC^svs.QMicorporacxtraxitdelepulchrolvelossa s a.
htimiiis, dccap:tatur.sicsthoncsttis,in lnsulam dennr!.
H. Accvrs. F01tatur.
s 5" Reifepulchrort
etsiPper heredicatem obcigit q acc"&ti.
ha;cac~tio,nihiltamenex dcfun- Z ^ 7?,iasltla>»- Hic
«■ • i -i "^^^"odciuiiirrrao;
cli capiatur voluncate : neque id m ltlloae m »
capiatur,quod in rei persecutio- aslc-velcc.a.m-ccs:vt s
ne r,sed in solavindicla sit con- l-!Ji-'mtr-&^).ucmcyi.
sticucum. mul^r .actuncse.
x i. P a v i v s libro c.Sentemiarum. ^ ^f^ pct-
c. r II ; • 1 - lonarum & tactoru.vt
ti lepulchrorum s violatoru hicJ^ /;;; s. j , -
" r "tc cr S. Litj. §.aduersui
(i corpora ipia extmerinc, & L fipukhri viokti
vel ulFa cruerinc: humilioris qui- cr:men- Scd.& alibi i\.
dem fortunaj iummo supplicio
adficiunrur.-honestiores in in.sula'
deportantur:alias aurem relegan-
cur,auc in mecallum damnantur.

DE CONCVSSIONE.
TITVLVS XIII.

ciuiiquoddc-cempon,
doaun datfisco ; ytC.
eod. l.qui sepulchra. vn~*
dc potcst dici , quod
quando ipsa corpora
cxtraxit , vel comrc-
ftauit , habeat locum
quod hic liicitur: alias
quodinillai.gi«i/"c^s.
chrtt. vt ibi plene dixi.
mus.


De concussione autem , id esi, de terrore ——-----------------_„
inieclopecun'u,velreiaiicuiusextorquends. D E C O N C. V S-
caufa eft.priuata aciio ex ediclo de calum- s i o n e.
niatoribus, & ex hoc titulo extraordina-
riumcrimen. Ex quibusdamcafibuspubli- x\W^Jsimula,to%wil
cum.vt declarat.l.i. C v i a c.
i. Vipianvs libro quinto
Opinionum.
I iimulato u pra>
sidis iustii concus-
s;ointeruenic,abla
tum eiusmodi x
terrore restitui
prailes prpirtticiaBJubet y,& deli-
ctumcoercet z?
II. Macer libroprimopublicorum
iudkiorum.
COncussioms iudicium pu-
blicumnon esta : sed siideo
pecuniam quis accepit, qu6d cri-
menminatus sit:potest iudiciumb
publicum esTe ex senacusconsul-
cis c quibus pcena legis Corne-
lice teneri iubentur qui in accu-
sacionem innocentium coierint,

$&%non eft simulo,
dssimuloqtie qusd eft.
Dixit ergo osriciahs,
quodpiaesidisiusTude-
bcbat quendam capc-
re:& noa dixit veium:
& proptcr htinctimo-
rcm aliquidfuit ei da-
tum :vtfaciunt nuncij
conununis. A cc.
x s Siblatum eiustnoii.
alias ablatum huittsino-
diterrore : Sc tunc pla-
na. ahas ablatum esi in
omni tempore. & mnc
spccalcvtpresctipto-
ncno tollatunvtCarf
/. Corrt. de sd.l. querek.
alias ablatum eiusmodi
tempore. i. hoc qupd
aufcratur.Etnot.quod
hoc a crimine tenctur"
r r ;„„ admiil^
qui occasionc alicums
dignitatisquam habct,
vcl isfi.ij b) aliquos j Vt si nota-
L.obturp,a,i.^>";!°i.
euitandi.it. quaudoquc ^h0lli.
' hnm rf

Concnssionis
qili
cene.iiicur.sinc osficiorvt insra l.prox.ij.resson.
y s lubet. aitio ;ic m fae/tum. A c c v R s.
z % Coercet.cxtta ordinem:& hoc accusacione instituta. ad quod * V "^
supradepriua.deli.l.si fy>de sur.Lsi. Accvrs.
COncufstonis.'] C asvs. Accusacio de conculsione non cfi publi-
casi autem quis acccpit pecuniain a mc, ne me acculaiet
quodam delisto:potest accusan lcgc Cornc.defal. qua cauctun«
quis accipiatpecuniamob accusanJum , vel nonac^ulauuuni
ha:c accusa: 10 cst publica. F R. Accvrs. , .
a s P«Wi^OT»o»^.s.scmpcr:sedaliquandosic.&hoccst,/rt>
&c. Est ergo pnuaium , vr tantum ille qui paiTus est concu io-
nem.posfit etiam crimina iccr accusare , nisi in casu qui scqunu ,
sccundum A z o. & H.& omnes.ve) potcs diccrcqnod »cm,Pc1'
priuatum.etiamsidctureicausisseq.ncc cniin ibi dicitquoi
sitpubhcum.scd siaccusacio 1.Corn.de fals.nistituatur:quspoicit pi]fc|icuw-
iiistitui^vtibidici^pubhcumcst.quiaillaaccusatiopubhcacit.v mww^
insrade pub.iud.L). A c c v R s. , m so.jl.aaissd''
b s 7Wi««w.sconcusrionis.&hocexsenarusconsul.i-arg-iJOru^ ^ ^sorf

5" S}ue.inbonumfy ^quttm conceptaeft.Hoc modo,quod aiquius senatuscon.qux inducunt aliam accusationcm pubhcam . r indiciar^11
:luis,vclquoda:quum videbitur. C v l a c. ( hoc ctiam c lit hacc publica.vcl diciud)citim,scilicct lcgis co _ £•''•""'s,.

a
melitis,vcl quod a:q
o s Si egerit.dcut quilibet agcrct.
p s Etsi.xA est.qusmuis
q s" Osoigif.scilicetfiliurn.fal.vtnon dicat de crimineconcusTionis quodsit publicum
habcac locnm,sed erit priuacmn:vc mododixi. '. j.^ssji'*'
, c s E^/^s«/?w/«ifK.Liboiiiano&Volusiano:vtJ^^^Vo soi./*^
r s Persecutione. vcl quod inhcrcditate aeslimatur, cura ad Ubc-\sal. L).in prin. secundum quosdam. Scd ccrtc ibi "on z ,",mscon. tlt'""1"'
ros transcunt hasciura,& non ad hercdc&m s. de relig. l.velqu&.Sc horum senacuscon.sed habctur J. adl. lul.de vipn-*•"*/ -/ £r

»

1^95
^gtnothj
Idtfr1-1'^
aoJccalu,
tttr3dic vti!
a ^ P^'f
est diccn1"

du

isvs.

ambi^is a
4AmbigciF° eHsrimelitiS
go,gtM««
sabtraho,

JssJ
icscnpsit d
gcis impor
xit:cumal
tur gramss
nanttu- ad
non semp<
imponitui
iolim hocciime
roaxime abi- contingit.
gcatuinfames. nQn con:,
■*^'"Pr0 rr:inop
conlilio- f
I Pimiendi temp.usdi
1'unt grauius illi diciittl
qmbus _ pacct p-cora cx

}Hisp:

■ furandi

ex arnicnt

* Furto nnl- I .
l„m grauins betss. Ji eu
deliaiirn aptid rantes abci
Jcythas. sum.non ab
qtiiabdticit
ouem, haiii
bcns : min
quam si n
.,. maliaabdu
' h°mf licet Hadri
ssticz inlra , ... .
aJlsgComel. g«dlJ ▼«
dtsicar.l.lege ralliimposi
CorndTauri- nun cst in
»i proconsnlis si enjm ^
(jti bus sunt: d
gari, aat
moucri, nil
dio abigetc
bcstiis subi
tiaibdicit:
qusstio ini
dc propiiet
intctim pe
ceilat hocc
callidc fim
tcra hanc
hoc,vt po!
gcrcm. Fb
T OWanttm lolcnt.
^mino reser- alll
Wam iubet ltC-adU
^"Dcut.c. 1-hpxn.l.t
pM.&Lau,
trg.l.adVei
cxpor- insi.&C.dt
Lmoueor. $
9,«<y«& s«. /
d s ^/io?«
C 5 8« />ei
miuorcin ni
™ Amh.de n
a!l,0<luincor
?urod dicitu
f J -UdUXl
,;>««

*«ser„
loading ...