Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1413
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0713
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Hot DlgestorumLib.xlvij.Tit^xix.&xx. 1402

LJ
rjien noclurno effsacT:ore..R.vt J.i.proxima.
a J Relegationts.(cihcct pcenam. Accvrs.
b s "Excedat.mti£u,vt"j,l.proxima.
c XNter esraclores.]Atrociores.cma.mc\intm. AccvB.3.
dJLs

Dari. s.de bo.liber.Lqus.ro,

* */, i»,

DE CRIMINE
expilatg hereditatis.
e #(§[3 1 qutsf]Accusa-
V-yg,i tionem. & est
pcena:vt s.deejfratl. l.\.
§'.4-Et nor.qurjd acftio
ciuilis exhoc crimine

tionis a exceciat K
II. Pavlvs lib. sing.deojsic.pms-vigilum.
INtereffradltores^varic animad-
nertitnr. Atrociorescenim sunt
no6lurniefFracT;ores:&ide6 hifu-
stibus cxCi in metallum dati d so-
non datur:quod non , ,. . v 0tf,„Anr<.c r„->ss-
A • ,..>:. lensdmrni veroerriactoies polt
elt m ahrscrimimbus. l' u . r
^Expilawhe- Sed a potest dici astio- fustium castigationem jn epus
reditausracio. nemin taslum dari ad perpetuum vel temporarium
*ie aciio quasda , rr r \ r. r
puilisinsaftS recuperandum posses-. ^so sunt.
<tiam copetit, sionern. atg.sJeprs.fcr. ,_______________p_____________„--------------_
dUlssS' W9"-Item" EXPILAT^*HEREDITATIS.
dapoiieliion. co prohatur quia lcx
* De cnmine j;clc ncgan hoc iudi- TITVLVS XIX.
^■.-pJ.lHC*»

crimi.

cic negari
ciumiqua daturfamil.
ercisc. q uo i non dice- Es^Mus slf,m ad.myt spmtl,mm»
.p ,. . ... txpilata betedita.tis quod mdicio juru Jubiinur
ICt Illll allCjua CIUIIIS succidaneum,propttreaquodhereditaii surtum non
daretur,qua tecupera- sii, Htreditai enim htc ssiqux nontlnm adita vel
fossrfsa esl.Kec puto exhoc crimine a/iudesfe tudi-
cium prinatum velpublicum. Cvi A c.
1. Marciahvs lib. 3. Institutionum.
I quis aiienam he
reditate expilauc-
S.„ rit , extraordinem
I expilata. J Casvs. "^ITovvd»' r i
rAm,mr„r a, .,.;_ e^(kM^)Wj ^lez coercen

)cr

rentur res:vt C.sam.er^
cis. I. aduersm. ciuilis
enim fam.erc.per hanc
criminalem , velecon-
tra,tolli non possct: vt
C. quandociui.aB.L).
'I expilata. J Casvs.
(Cum agitur de cri-
mine expilatae hered.
pratses debec cognitio-
ne suam interponere.
nam ctim furti agi non
pomV.-hoc solum auxi-
Jiu superest.habet ergo
hoc crimen locum cu
furtum sit ante adkam cognitionem siiam accommoda


isati

acculationem c ex-
pilatae hcreditatisrsicut & oratio-
ne diui Marcicauetur.
11. Vlpianvs Ub.y.de osstcio Proconsuits.
SI expilata;fhereditatis erimen
in.endatur 9 prsses prouincia?

dicitur concraSol.hicnon ad idem:cum vnu ciuiliter.aliud
nalitcr derur.Item qu?ntur siegi cninmalitc^an poilim ?gct,
uiliter?P.n6:quiai-.itellexit/.j. C.qttando ciui.aci. qusdo estpnkr"
ca accusatio, &c uilis aclioaio cjuado priuataordi. vel extra I"
pro quo s.desur. I. inter eum-ij. ^.quisurem- & 1. vi bon.rapt. [SU"'
edi^-& infti.de iniu°l
vtrum cjuis velit crimen expilatx ™. summa. & quod h;c
hereditatis extra ordinem apud pi"ctcUtr'.C]uodl!ol>isilo
pra.fe6tu vrbi vel apud prazsides plerfauYl™^^
agerek:an hereditatem a posseiso- idem quod dicit P. sed c ^""l'li>
tibus iure ordinario ' vindicare. alla wtionc. s.speciali- li,]'4"'"'^
iv. P a v l v s libro tertio Rejponforum. tans:v: m cnm. stel. Vt
REs t hereditarias omniu he- ^m.jW./.j. vclve-
j c -rr m■ o us dlcas vnam per I Prol,Jtio»6
redum fuissecommunes m:8c aiiam DOn to]]i ar^ sic« ius v^
ideo eum qui expilat<T heredita- l.quandotiui. acl.K^ 6?''*»
tis crimenobiecit, & obtinuitn, et)am^«s.w./.j. aCc.
etiam cohetedi profuisse videri. m~P ^reditari^
}l\Communes. Vi-

VXo
y mn

v. Hermogen- lib. z.iufis Epitomarum
Xor expilatc hereditatis cri-
mine idcirco non accusatur,
quia nec furti cum ea ° agitur.'
vi. Pavlvs libro primo ad Neratium.
SI rem liereditariam, ignorans
1 r <V n • -n.- L)-& )-deapj.asentl
m ea cauia elie , lubripuilh: Iterna&ai

aendicimus:vt»»^./.j,
Ptima emm facie sic
prxsumitur ^non ta- \, Pr,r .
niest est prxsurnptl0 «.gg
cui ommno sit standu: ^m esst,
vtC.resinteraliosalla.

furtum tefacere respondit p Pau-
lus:rei hereditaria: furtum non *
sit; sicut nec eius qux sine domi-
na q est : & nihil mutat existima>
tio r surripientis.

heredit. vel Post adiu re debet.Cum enim furti agi non
sst, s '
sidis

antc apprehensa bona
poteft,folum iuperest auxihum

i««. >■ -o Pcr herede:&sicfurti
*!*?»$' aaio no« cepctit, Se- prafidis. i.s Apparct t autem ex-
sir<ikeri&c. cundo dicit: est m ele- pilatcE hcreditatis cnmen eo casu
aioneheredis.velage- ihtendi posse , quo casu furti asi
rchoc cnminc, vel pe n r f- \-
titioueheredit Teiri6 f0" POCest ' sclllcec ante adlCam
dicit: si vaus hcredum hereditatem: vel post aditam an-
agit hoc criminecon- tequam res ab herede potseisa»
tra expilatorcm herc- sulK g. nam jn nunc casum furti
■dlt.& obtinet: prodest n- h
,. II, actlntl';in'1 n^n rnmnptprpH
alns tveredibus. quod
dicvtingloiT. Quarto
dicit: vxor defuncti (i
sutripuit de hcreditatc
viripostmottem eius:
non tenetur hac aift.cix
«cc furti ipsapofsct tc-
neri. Quinto dicit:sur-
ripui rem hereditatia, .
crcdenseamnon eisc hereditariam.diciturquod bcnetcneor hoc
crimme : necprodcst mihi meaincreduhtas. &h. d. hxc lcx cum
quatuorseq. Fr. Accvr"s.
f s Si«^«7<?^.sciUcetanteaditamhereditatem:vt &C.eo.l,\.insi.
& s.re.amo.l/ontranurum.^.fi.msi in his casibusivt s. de sur.l.here-
ditarin.is^ Lseq.& l.eum-$.si res.
g s PotfeJs&sitnt.Ycl ab alio:quia tunc possct agi furti:vt s.de■vsu-
cap.l.fi homo. infi. A c c v R s.
h s Competere.xxcc alia accusatio pro crimine:secus si aliqua ciuilis
dctur pro hoc crimine:vt d.l.aduersus.C.samil.ercifc.txx autein qua:
sequuntur,ratione posscisionis datur.non dcIicTi:vt hic M.l.prox.
* Sspilatz he- ' s Palam efi.vt^ fasup.de vsucap-l.si homo.& desur.L.fi is.§.\.&l
»cis & fi -oendidero.{<? de acquiren.potfefs.i.cum heredes. & ad Trebel.lsacla.
ditf' tai°r'is 'mPrin-^ c&comtic.desur.ll.deh.u.$o'\..Yiih'u
-ier.ua. j- r\IuusSeueri^.]Agcre.qnidc tabnliscognoscunt.

STELLIONATVSf.
TITVLVS XX.

ntcraliquos
adco non.pra:iudicaiit
inwraBos.qiwdnw, ^^
prxiuriicant intcr cos, negatio&arI
nisi testcsprassentead- CMc'ust notii
uersaiio sint-producTi- cxP"na"'iii«:
*t C. detestibJ.siqllan-l^«p
dn m 6» exPungendam
ao. Mjw. m e(r._
n s■ ■ £r obtinuit. pro-
bando res fuiiie licre- T '"i»&tit.
ditarias.amodo enim si De 'lel,lon^
ahusagat.nonhabebit crimmc $*
neccise probarc. A z o. lionatut,

onem non competerenpalam
est ':quamuis ad exhibendnm ag
posse , si quis vindicaturus exhi-
beri desideret,palam sit.
lit. Marcianvs libro z. public. iudic.
DIuus Seuerus & Antoninus
rescripserunt, elecTione esse

Stel/io * lacerti genui esl verfulisiimum a quo
liellionaium dicimits impofluram & dolura «w- Sed H. C011tia.& taiit * htWio qill'4
nem cjuicunque proprio nomine Vacat. ey Vt causx J.de app. l.si quisepttrth
adquircndi ex morte aiterius alijt nomen habent ^-^, v h„ Jq. -- fam gr
prot/rium, ai& careni nomine quce conuneatyr sub -r i t j c i^r .
' ,,' . . r ■ .' . cic. t. heredesA.taescrh
gmerali nomtnemortiscauja capionu, tte&cjue vt s .,,•'.
contraBus alij nomtv. babeni,ilif cannt nommcrftti t>lt.(js Jljer.llin. l.lOCl.y,
fub aRionem vnam yeniunt Prxscrijitis Verbis , ila sisundtts. tsy C.dediuer,,
d<-liil.i siue crimina alia propriurn nomen habent, ye.l.\. <Q> S. debo. au.iu.
al,a nomine vacanl, qu* vtniunt sub aSionem de p0ssj^m Vntts.inprinc,
iolo priuatam.vel sub extraordinariam Vil crimr- r ■ , ■ j- , r .
,/,,,■ r • * n ■ tfcp ae re ludt.l. &t>e.
nalem (tctlion.itus perjecituonem. .At potejt cnmen ^ ' '.
tsse commune tliamcum a/iu aBione, vtcumpi- OT7aRJ '-Jttntt,
tneratitia , I? \uirern , vni oblrsktani soiens, n/ij y Ad llOC "i.deneg.
obliga-ierii. Hunt enim dolum vindicet ciui/iter cefl.Lheresviri.&C.iie
aBio pigneratitia, quia bonasideief} , & cuilibet surXqMmuis. & J. nr.
.tSlioni bonx sidei inesi aaio de doto. Cviac

sur.Lquamuts. (y>
amo L\.fa C.eo.Laduer-
Papinianvs lib. t.retfensorum. sm. Sc hoc ii vin herc-

C t i o s stellionatus
neque publicis iudiciis,
neque priuatisc acTioni-
bus continetur ".-


ditatcdiciturcxpilr.il'-':
iioncasiaminqua(unt f Vm' na
heredes filij vin : vtC, tenerinonpo-
eod.l.siaui. Accvrs. test si qiridin
Ojponda. alus «- sea,!jitsn(.

'Ordinario.zliksordinario ,& alias hcreditario. (c. per petit.

ii. V l p i a n v s libro %.ad Sabinum- sscndh. s. quida iurisc. redltatc
alias deest, icd subaud. QUa smuhcrc-
Paulus corrigendo dicitm, &c. z. Vcllcge intcrrogatiue:&resp. dcsfiliznun-
Pau.Item quod subiicit furtuni non fit:quidam dicunt quodiic:& "■
h'mz\Yt"s.eo.i.q. alias vtPisa.deest non. & tunc lcge inteirogatmc:
& reJson.non:sicut,fac.
q ^ Sine domina est.acc enim fit.nisi sit cui fiat: ytsitpra de sur. L
saisus.§.qui alienum.
r
UOt

s Exisiimatio.qaa credcbatalicuius,quod est nulliusadhuc l|>
aho autemprodelsc potest etiam cxistimado surripientis , <\\ioa
dic vt d.§.qui aiienum.iiy in eo.tit.supra de sur.t.inter.§.reiie.ey irvul^
,§.fiquis As.fyl.quiresibi.c\\ix sunt arg.contra. Itcm cst"arg.coutra
"s.de adq.her.l.tsqui.
DE CRIMINE STELLIOMATVS.
^V^? C^o.]CASvs.Accusatio stellionatus non coimumcratur m-
Wfcjk ter publicaiudicia,necinterpriuata. Itemhoc crimciinon
infamat,&: extraordinariam pcenam imponit,& prxscs dehoc at-
bct cognosccrc.& qui dolumin aliquo commiscrunt, nec ni

hcrc.si poilideatpro hercde, vel pro poslclsoreiquod hicerat. Sed j men proprium, poisunt de hoc accusari.quod euimaclio deao °
contraC.eo.l.fi.yhi dicitur daii in locum deficientis actionis huius opcratur m priuatis iudiciis:hoc in publicis ss.cIIion.Et poitca ' a
criminis accusatio:hic autem erat alia atftio:vt dicit.Sol.vt ibi.i.Ite
contra C.sa.erciJ.aduersus.vhi dicitur ccisarc hanc atftionc si habct

excmpla inquibus hoccrimen habet locum.postcadicitquiep«e-
na imponatur ex hoc crimine. Vlrimo dicit.dbligaui tibirem ,
eamsumpui.tcneorhoc cnmine,& h.d.hceclcx & duae scq. *"• J StcW*^
s ^" ^issw.i-accusatio. . ""tiiA^s'
t <T JiT^ae/ir/w/sm.i.pccuniariis.vcI criminalibus spcciahbus. ^ jtiatum *'
soc.l.merito.Vc\ asiter vt ibi. 3.Itcm contra s.de mi.l.incaufa.yhi '116 { u ^ Co»rt»««r.i.connumetatur.ad li quod s.de extraord.cn. J*' mcncn,
liabct locum cxtraordniarium, i\ habct locum ordinariiim. at hic lionatw.fes C.co.LsteUionatws.& sLprox.Cr Lfin, -.

locum aha.Sol.ibi ceisabat hxcaftio : non quiaalia aftio comp.e-
tebat.-sed quia hoc crimcn commisum non erat:cum coheres ma-
gis suo iiue vti,quam criminis consihum vidcaturinisse : vt s.pro

10'

vnde

1«)
?i?r\ti
(linssini1'

14°
J^catut:
oculist'0';
go-unt,^ '
. riuimus;15

s doii »«»■
^similicudo.

tiecst»
j. cjtd W
csthic nec
c ^ De dolo
Stcllio"^115 ^tur in s
" uihs aaio
milTotvts
sic & b'c "
accusation
lisivthic i
curnqucp'
rfolociuilit
potestagil
criminahte
doii 1 si h1
d s Dejicit
cst ctime c
c \Vdp
aliudsi dii
iJPallitenetur dit d. tunc
quiduobus re icgitima e
candem ven- i^^y
didit- Ato. Itern
, stcllionatus hic.sialis
,enctur , qui Sc non sil/fi

eddem obliga
mtqus vtnq
debito non
iufiicit.

pluribus^rem debitOiYtS.
Isitjuis.wpr,
f s Supposu
cum eaium
gaturumsec
ostendat cre
turo:&sicm
cum bonart
g J Auertei
ia obligauei
sed non crac
■stca aute tr«
lasidiccnsea
obligauerat.
hoc & supcri
a<J.l:\tiyj.tu
LsiqiiisinpQ
de jlcuuli. I,
$.j.Etalijdi
terit: vt cpii
mihi, & ali
gauit.
h s Corruj
quatrasaii!
doio.l.syeie\
sohm.Si au
ditionem,
locum vtil
Vt s. depig)
s '"iposturj i s Impotii
tj1"-* posuit.
^ s Legit
«**■*» r;iap«ic
S"o sensn nc ' s W«/e<?
^«rtsseie. P°=nacrimi
5*«cb. ordinaria:
mum,i.pu|
"oqmnceil
* !" Instru
tei iuraucri
1A c 1 v s.
'«um lv
j, J*T«a.i
. ? Critnt
Ult«r.Nam
Jlonatt!S pa
Ucrit ni„
^«csicn

UC:
JL-/ci
loading ...