Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1415
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0714
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
«<«5<......%d *%r„ W'
S ^ °H|
al>ar3; ^tPr <i
, ailcoi""ipra,„„s
«sar,osi„t
d't«iau^ti;r
«'«WioiIbI,
neccsseprobare. Azo. 1
SeJH.toiiKt!({1;lti

i|

cisc.Llimk.),^,,,,
hit.Q>si[er.vklki\,

p.
re.l.y&iiiku
lckr.*
ieriidd.iifi,
o T JXir, ]'-'«
y Adlwsisj,
n&Mereivitibtt
sur.lqi«utiiui.fylit.
Mol}.frCtddttt'
/k&hoclirafc
uitatcdiciiiuapii •
i)oncaliamias
hcrcdcsfflijwi
edipm *«'
fQlmlte
JHmii si»
hniniss
aliasdccst,^/»
reintcrro^rf
Idsmsontr
unclcgcinKKs"

:ra. ItemeIU»

D.f

istO

Jicitl

biigaU!

t,OD"tV
cks#

tifc<,^
.f,(i.ts'^.

i&r„i0'
st> m

t„

t Sttllionatus a
crimen
distum.

H03

Determinomoto.

1404

sd stellio

2>ssi«^««.aidriir»siciquodam anima 1 quoet rteino vo-
__)cacur-& cst varij & diuersi coloris : vt ccelum iceilis apparer
oculistinttum:cuius vanetarem imitancur dcceproiesjquia vam
agunt,& aliudsimulanr,&aliuddicunt.iccmco»cras.^ mfaJ.
quidergo.§.fi.So\.vzibi. \
b C Telltonatw.) Pr&-
1 t^Tellionatus a iudiciu famo-

t Stellionatus
& doli aflio-
nissimilitudo.

STellu
■sidu. quieitcla-
-.Merum im- rissimus : &sichaber b
perisi przsidcs mcrum imperium : vc
habiiere : vt & '£Je 0ssi.pr&fi l. itiicitas.
eiarissimi. ^ ^ vniuersas. quod
estfiic necessc.
c s De dolo aciio.c[ax c
datur in subsidium ci-
uilis actionisdolo co-
miiTo: vt s. de dolo. /. j.
sic & hic in subsidium
accusacionis crimina-
lis:vthic. 1. Item vbi-
cumque poccst agi de
dolo ciuilicer, ibidem
potest agi hoc criminc
cnminalitcr : vr s. de
dolo l st legatarius.
d <J" Deficit- & ccrcum
cst crime comrnilTum.
c ^" Vel permntauerit.
aliudsi diucrsis venli-
^Falfitenetur clic d. tunc enim pcena
quiduobus re legitima cst:vt J.desal.
l.qui duobus. secundum
Azo. Itcm idem quod
Stellionatus hic , si alij e obligauit,

eandem ven
didit,

J3sum quide non estrsed cocir-
citionem exttaordinariam habet.
1 r 1. I d e Mlibro %.dcossicio Proconsulis.
lOTellionatus accusatio ad
fc^pr^ildis^ cognitionespcclat.
1. ^ Stelhonatum antera obiici
poisehis cjui dolo quid fecerunt,
sciendum est , scilicet si aliud cri
men no htquod obiiciatur.Quod
enim iu priuatis iudiciis est de
dolo-aclio c , hoc in criminibus
stellionatus persecutio.Vbicuquc
igitrir titulus criminis deficit d,il-
lic stellionatus obiiciemus.Maxi-
me autem in his locum habet, si
quisforterem alij obligatam dis-
simulata obligatione per callidi-
tatem alij distraxerir,velpermu-
tauerit e, vel in solutum dederit.

periurus teneatur hoc criminejquod satis vidctur.eum crimeh sit
&dcficiat tituluscriminis vts.l.prox.^.itiifnfiquis hoc. nccob. d.l.
de rebus cre. quia non periiyat.scd quia penurando incidit, puui-
tur.- vt dixi.
V 5" Vidc scriptaad/. i.Cod. deaccufat. C v 1 a c.

nam ha; omnes species stelliona-
tenemr , qui & non sumcic vtrique tum continet.Sed & si quis mer-
SrSSblS ,d^1CQ:vt 'SJe*ign'*B- ces supposuerit f,vel obligatas a-
:~. I h ctuts.inprtTi. . n \ r h
mtqus vcnq; >J^ c„.. V ., • « uertents, vel ir corrupent n , x-
debiro non f 3 Supposuertt. in Io- vn.:,,. • t T
Cusficit. cum carum quas obli- q«e ltelhonatus reus ent. Item ii
gaturum se dixerat, & quis imposturam ' fecerit,vel col-
ostendat crcdicori fu- Iusionern jn neCem alterius: stel
turo:&sicma!as in 10- ,• ■ . o 1 - t
1 „. nnr„;, nonatus potent posttuan. Et vt
cum bonarum potuit. r r
g s Auerterit. vtcjuia gcnerahter dixeriiii, deficicnteti-
ia obligauerat bouas, tulo criminis , hoc crimen locum
sed nonj:radiderac.-po- hahet : nec est opus species enu-
merare. 2. s Pcena autem steliio-
natus nullalegitima kest, cunec
hoc&superiuss.^^. legitimum ' crimen sit. Solct au-
aB.l.)&'l.tutor.§.)- & temexhoc extra ordinem plecti,
Isi quts inpignore& s. dummodo non debeat Q me_
de ttatuu. L.tiMuiwerti. ... . . 1 , . ',.
§.j.Ec alij dicum^MMr- talh haec pcena m plebeis egredi:
terit: vt quia subtraxit irrhis autem qui sunt in aliquo
mihi, & alijnon oblr- honore positi: ad tempus relega-
tio vel ab ordine motio remitten-

dtea aute tnaclidit ma-
las:dicens eas else q.uas
obligauerat. & facit ad

h s Corruperit. ante-

da

qt£uadantiii.7»g.s.* «a'" est. 5. s Qui merces n sup-
dolo.l.&eleganter.$.non preilit , specialiter hoc crimine
solum.S\ aute post tra- postulari potest.
ditionem , tunc habct
rv. Modestinvs libro tertio
de poznis.

locum vtilis Aquilia:
Yt s'. depign.l. seruum.
i s I?nposturam.iJbo~
nis viris mcndacia im-
posuit.
k s Legitima.i.oiii-
nariaper lcgem.
g Stellionatus \ ^ Neclegitimum. i.g
quo sensu ne-
getur elTe le-

/ Impostura
quid sit.
s D«ar.i.ili$.
«.37.

guimum cn-
snen.

DE f periurio , si sua pignora
elsequis in instrumento iu-
rauit <* , crimen stellionatus °/3
fit: 8c ideo p ad tempus exulat.
pcenacnminisnon cst
ordinaria: nam nullumcrimcnlcgitimum elt. %. Vcl diclegici-
mum,i.publicum.& facirs". eo.l.).
m s Remitteuda. i. mitiganda.
n s. Stui w^rm.obligatas: vt cum in furti vicium non incidit: a
lioquin ceisac hoc crimen.
« C Instrumentum iurauerit.Idcm diccndum est.si corporali-
ter iurauerit. Vidc scripra^ri /..i. Cod. dereb. cred. & iureiur. C v-
I A C I V S.
DKperiurio, ] C a s vs.Obligaui cibi rcm quam iuraui meam,
eum non encc mca: ceneor hoc crimine Frahc.
o s Stellionatus. ncc crgocstinfamis: vt s eo.l.ij. Sed contra C.
detransaci. l.si quistnaior. Sol. vc ibi.
0 5" Crimen steilionatus. Non periurio scd stellionatui pcenasta-
ruicur.Nametsi non iurauerit quis suaeslc pignora, acquein stel-
lionatus pccnam incidit, niodo dolo malo rcm alienam obliga-
ucrit pignori, Isecunda.C. eodem. Cviac-
p s Et«ieo.nonquiapeierauic:sedquiacrimen stellionacus com-
misic,5c sknoii ob.C.dere.cre.l.ij.Vd sol-Yt ibi. An autcm quilibet
iT. Nouum.


DE TERMINO MOTO*>.
TITVLVS XXI.
Secjuitur terminorum qui sinium caufa
positi sunt auulsorum crimen extraordina-
rium.inuastoni aut surto proximum , cum
quo concurrit etiam popularis actio ex lege
luliafidolo ma'o motus terminus stt extra
[uum^radum , id est extra quinque pedes
lege Manilia desinitos. C v I A c.
1. Modestinvs libro 8. Regularum.
Ermi n o r v m
auuliornmno mul-
ta pecuniaria - cfy
est , sed pro condi-
tione admittctium
coercitione r transigendum s.
n. Callistratvs libro 3 .de Cognition.
facstum Cit eorum qui terminos fi-
nium causapositos propulertit t,
dubitarinonpotest. de pcena ta-
me,modus ex coditione personar,
& mente facientis magis statui
potest. Na si splendidiores pcrso-
nx sunt qux conuincuntur: non
dubieoccupadoru alienoiu finiu
causaid admiseriTnt,& polsunt in
tempus,vt cuiusquepatiatur c;tas,
relegarijid est, si iuucnior,in lon-
gius: si senior recisius c.si veio a-
lijnegotium gelserunt, Sc mini-
sterio fcmcfti iunt, castieari & ad

DE TERMINO»' v.B<,sti«m ,u
MOTO. Tr""'sLdt
<>s__yb „ Tirmmt meto.
7^H*? Ermmoru.j Ca- gt,
St^i^ s v s Qu_ ccrmi- * Hac r!c re
num de loco alieno IJsat°8. lecii,
aucllit.non tenctut-ad N"ma tox''ta-
■- r 1 tuer.it, vc qui
Pccunia , sed corpora- termln^ £J
iitcr.puniturpro cou- rasiet, Sc ipse
ditione pcrsonx dclin- & boues sacri
qucntis. & istud dcli '.""™t.Feit.l.g,
dainpessimumcst. & j^-Hali^r.
ii est nobilis,mitius pu-
nitur quam plebcius.
quod dcclarat in lite-
ra. Ci autcm quis arao-
uit sines pcr ignoran-
tiam , ignorans eos fi-
nes.verberarur. & h. d.
ha:c lex & sc. Fr.
q sPecuniaria.C£>nah ^Pcenatermi-
J , ... . r , -i • ni ".^^- -««
).eo l.iij.inpr.bol.yt 101.
£ ^" No mulctapecunia-

Iuus Hadrianus in hax ver- ria.Ow.1.3. ins.eodem
rescripsit: Quin pessimu

ni nioti non
sempcr petu-
niaria.

Diccd.hicwo«poni pro
nosolum. lcaquc Gricci
sic rccte vcrtunt, qui
terminos agrorum mo-
uent,non solupecuniaria
pcena muictantur. cvi.
r ^ Coercitione. perso-
nali :vt J.U prox.
s s Transigendti.\.c pu-
niedum.vtC.de ac. i j.
t s Sic Flor.no vi vul-
go protulerunt. Grccci
vcrtunt «**?«"■''»'. Cvi.
t Y~\Iuus.
j|__/l.dbn-uiu» nrm- ten.pore
pus & iacit e J. de iure 1 l;a-na mimii-
immu. i.scmper. & facic ltu ratione <t-
1 adUul.pecul.& defa- ""^ 'enilli> «
mle.l. facnlcgu.tnprm. Uuxdium J7#
opus biennio dari {. Qupd si per &ibinot.Gio.\.inprin. ;„ y„bo mije.
ignorantiam , aut fortuit6 u la- &s.l.).&C.de*Ku.Li..r*t,osup
pides furati sunt »,susficiet eos
verberibus decidere *.
1 D e m tibro 5. de Cognitionibus.

c TVansigere
pro punne.

d Recisius te-
j Rectstus. pus plo brcui
."brcuiLis ccin- iin,.

1 1 1.

LEge agraria " quam Caius
CesartulitS'

l % Biennio dari.Vide c. »»"*••>■vbi Al-
x 1 .de prsifcript. Cv 1 ac. ^ncus . »ot"
«. i J r ■ ■. 'cncs nniiorib.
uj Aut sortmto quia ln co sauora.
cii alios lapidcs fura biliores Pcena
rentur : forcuiiu lapis enimipsoitire
^adnersuseosqui quieraccerminus , in- ^»»J-
n r - tercossublatus cst,& ne. :''calKll,a
terminos itatutos cxtra iuu era- /-,„■„ „,-. ,,;om x, re»'tutione,
i-a-fi / ■ J 1 sicper igno'antiam:& nl]1.oriUlsb
du *finesve /mouennt dolo ma- leges^fprp<£r..sicest neficioresiicu.
lo, pecuniaria pcena costitlltaest. J.depce.l.abfentem.j.sin. «onis : idque
nam in terminos sineulos qnos Veldicignorantia,ne- ^'sjs"'
■ „ ■ 1 ' • . • gliocntia tame:vcs.«e ■ , P0."
eieccrmtjlocoveroouennt, quin- p ° , : , rwconditione,
... x, . inccn.ruinau.Lqui£des. q[,,
quagmta aureos m pubhco dan & hoc ne sitConcras. ft«ad«LPo
iubet :& eius actioncm , petitio- deiurisd.o-m.iud.l.Jiquis nonest.
nem ei qui volet", eile iubet. id.§.Mi. & sic furari *cfdere-
1. s Aliz quoque lcge Agraria i-np^Kg ^cum: ^ g
3 ,. ^T ^ ,9 b » ^Laptdessurattsunt.%- -nQ
quam diuusNeruatuht, cauetur, TzcmL'J. Cv 1 a- tcsl* £X
c 1 v s. gtometricus
ss s &uam CaiusC&far /«//>. Hccc l.Iata cst a Iulio Cccsave,& Bi- habecj.vci £.
bulo cum diuisissent agrum Campanum. Vide scripta adl.i. Cod. fb,ur";v'dc a.'"
* «««f^- C v 1 a c ^ ,j,iCi agroru„';
' s ExtrasuumgradumsinesveJHncs aucem agrorum vnius gra- y Anc pro &,
dus, idcstjquinquc autsex pcdurn Iacicudincm habent.sccunaum seudisiunfiiua
1. 11. tab. & I. Aquiliam. Cvuc P10 c°muncli-
LJE^e acraria. 1 C a s v s.Ponit pcenam l.aureorum in eum qui lla'„ . .
6 ». J. r , ' _ Furari ira-
amouit tcrminum:& pro quolibct tcrmino amoto lircc pcc- propl.^ j;CJ-.
natmponitur:& hoc si est libcr.li autcm scrnusest, qui nescicnte tur, qui i»no-
dominocius terminu alituius amouit, dccapicacur,nisi dqminus ransrem alie-
eius velic solucrc 1. libraspro co. Vltimo dicic: qui causacbscu- nam cotrcdtac
randi fines,facicm agri mucauit.vcj vineam cxcirpauic,vel iiiuam in.cI"erje*
. r s ' .. r r o • « Actiocieter-
terram araconam tecir:pumtur pro quahtacc mreperionx, & 111
spcctaqualiracedcliifti.FR A n c.
x 5" Ei qui volet.i.h cuilibecde populo.nec enim fiscodacur iudi- pctat.
cium in ciimslicct obuiare videacur s ad SitaJ.propterhoc.)Sc cric 'Conujstioeit
adtiodcquahicsubiicic, condiss.1 cxl.Aeraria. -. Vcl dicas fisco .* ff"H?'„
dari:& dtcactioncm K.i.accuiacioncm:iaam cnminis cit accula- accuiacione.
YY 4 iio:

1111110 moco
quibus com-
loading ...