Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1417
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0715
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

1405 Digeliorum Lib. xlvij. Tit. xxij. 1406
lio:xts.fin.reg.l.iv.§.si dicantur.A.li)dif,t CQndi&.cz l.nsmiricmci, ( tnil.no pofl.his quide.inpr.&C. deadser.tolJ.si. inpr.&quodib
Jtem dicunt cjuidam rnsdietatem nominc praemt) et ck" , cuius n s £//e -ue/rr.Non potest eilein dmersis colleyiis,& (icao,

opcra couitftns fuerir quisivt <trg.§ adSil4Jege.§.sinScd l» eo quo
pecuniana p.oena hic impomtur, est contra s.M./.j.Sol.dilciugue -
d jbiiaTcon- tcmpora.& omnia concotdabuntur. Aprmcipio cnimnon suerat
«liantur scri- ftatuta : sed postea pcr
j?tur£. Casarem statata est. yt sx seruus seruave insciejnte do-
Vel h.c pto suo com- . d j " j f k d j.
modo amouit : quia . , f .
fcapitaleest, przdium confinc erat tale f esse*: nisi domjnus domi-
nave multam a sutferre maluent.
2. s Hi quoquequifiualium qu^-
stionum obscurandarum cauia /3
faciem Iocorum conuertunt, vt
ex arbore arbiistum , aut ex syl-
p/r, *< « w»'//, Lomb- ««termiJ.si qms ua b nouale , aut aliquid eiuimo-
fn. & Lsiferuus. di faciunt: pcena pledendi sunt
as Ei capitale esse.Lcv. r L j. . „ c
Capital. vt Flor. cr 1. P10 PSrsona,^ condmone , & fa-
cmnes.s.dere militari. ctoirim c violentia.
S;c & Nonius Mas ___ . ________

VtiNonPMar- smim . lbl non. prima
celltis ipnbit, ,
«pitwperic- placet. Itempcr Lom-
15, aut crimen bar.cjui amouic de lo-
capite vmdi- co in I. solidis, quire
candurn. ^sug. mouit.&in alio loco
ji.ycpsicnt. po(iut>tuncinxl.vtin

ceilus & Festtis. Cvi. rrtTinMtc d'j.nT
% Multam. przdieca DE COLLEGIISdt^T
citii & quinqaaginta aurco-
corporibut. in rum.ad quod «T.dse /«ri/^

!' aj.tit. di col- a

vui.De colleg. omn ^jjj quk y ^ ■„

& illicit, cor-
ponbus seu semos-
corpori illici- i3 s Qti&sttonum obscu-
tis.PUic.in Nu randarum causs. Grxce
JTia. vi(ie co- ttifjisZcpCv ng\ ctpttWcJeiV.
piose apud La. C v I A c.
2.liiii.I2,C.^.

cprporiDus c.
TITVLVS XXII.

Eft etiam crimen extraordinarium in eos
qui illicitum collegium i>el quodcunque
tale corpus celebrant,id esi sine aucioritate
Senatus velprincipi\:& collegium dissolui-
h s Ex sduaSa.clt'). de turex S,C.mandatisqueprincipuml.}.Ter-
, "verbsign.Lsilua. tullianusde ieiunio. InS. C. (yprincipum
l Terminos c 5" Facioru.Hat ^ igi- tnandata coitiouibus oppofita deliquimus.
aitenas quis tur rnouit vt lapidcs Nonputo ex hoc crimine aliud esse priua-
attingere po s;bi fmarentur:& tunc tumpublkumveiudicium. Cviac.
caivsiTtr« hic dc frulto : J*'*1**?- Aut i. Map.cianvs libro 3. Insiitutiomtm.
«nnmeranwr, ^.aula occtipandorum ^^^ ■
tres alias v. a- nnium : & habctur x- -^^§§^^^ /V N D A r I S pnnci»
pud Eerberiu tacis d.scrctio : vn s. /.
i.parteinpra. prox_ Aut causa semi-
?..c.determi- nandi,rum ]ltmm .&
SiORlOtC.t'/. r -
tunc pro raCtorum va-
rietate:vt hic,& fa. In- ^e^-^^^w^cj -..- —"~4
stit.deossic.iud.§.eoquo- licia ^, neve milites S collegia in
nam dicitur ca(his h habeant. sed permittitur
tenuioribus y l ilipeni menstrua
conferre, du tamensemel iri mese
coeantme {ub prastextu huiusmo-
di illicitum coliegiu coeat. quod
noii ratum in vrbe k,sed & in Ira-
lia & in prouinciis locum habere
diuusquoque Seuerus rescriplit.


palibus prxcipitur
pr^sidibus prouin-
ciarum, ne patiarur
eise colleeia soda-

agi fin. re. prb hoc cn-
minc, li hiibeamus a-
grosconfincs.
s y.EoIHum in D £ COL L£GlIS c.
praxi titulo de r ,.,, ,
Vn.on bus & i^* lK dlda fmt>
Collioationi ■ quiasimui colliguniur.
bus 50. Ber- d J Cellegii6,cu.m simul
benuin praxi cohabitant.ahas non.
Pa"e I:TiC;?e c C Corporibus. trcs
citis & mono- conltituunt collegium ; vt j. de iierb.signisicj. Neratius.
polis 18. ffl/U ^"datis. 1 C a s v s. Prphibec fieri collegia,sodalicia:dc qui-
"J-Ot^ busdjc vc j. /._/?». Iteinomniacollegia ptohibet.pcrmittit
tamcn vilionbu.. homimbus ficncollegia causa admuand: alique
paupcrcm .nontamen in mcnse vkra ssmclconiicniant. & hoc
iiabetlocum inltalia&in prouinciis, noninRoma. Itcmcausa
rchgioais permitcn ricn collcgia , vt fratrum. Icem in pluribus
Collcgiis licitis nonpotcst quis esfcjsei in vno tacum:& li m plu-
ribus fiicrit.cligatin quo vult eisc : &partcm rcrum communiu
d Stipsquij. claxerantinalio coHegio;repctac. Icern quiilhcicum collcgiurn
s Paupenbus fccic ,.ter.ctur ca pcenaqua tcnptar quihomimbus armatisintra-
subueniedmn. uit loca pubhca vel cempla per vim:& cst capicahs.& h.d.hsc lcx,
vnde notant & scq. J; R A H c.
VSZZ ad f 1* S0d*lici«- sodaks smit • &C" Vt J • Lsi»'
stipem paupe- g ? Mtlaes. nednm priuati,
ri dandam.'w h s Incassris.vcl proprie.vcl diciucser,citu:& hoc niii perrniiru
fer 6/. in c. si- ducis belli: vt legio, cuneus, ala.
snt.47. di, ns. y r Rermittiturtentiioribus.Vidc noc ad l.i.l.eod.Sc scripc.ad/.? 1
vaiUm.n i.& s.wt.deleg. Graecivemintww^e?"/"*&,cmlib. 60. 0a<nK Cvi ac.
ibiposuiin a- ' s Tenuioribus.id est vilioribus.& dicquid sic stips d,vc~) .deverb.
sesi.ad eum. in sign.l. ager.§.j. & dic confcrrc ad sui sustcntationem, vd alicuius
■vtr.elemojyna. qul inciditTct m paupertatcin.& quod dicic semel,sc.adplus:nc sub
rconeeia*0- Pr^tcxcu >&c- ^ ^pius coirenc. J" Etno. quodmagis pauperi e
mnia illicka H11*111 cl'a'ti subuemtur.vt "s. detranfact. L.cttmhi. §.(iin annos.
nisi licita pro- ^ T Invrbe.&Qmz^excxccllzntiam.vtlnsi.deiur. nat.(i.sed ius.
bentur. I ^" ^Uicitacollegiit.CQlWgi^ ^ergoorriuia illicit^sunt, nisilicit^
X Rehgioms probentiinvt")l.ii).%.insummit.^ Perraittuntur g autcm causa rc-
tutnr cbllegia ''c>'oms : vc hic,& alibi: vt J.quodcuiufque vniuer. no. L\. tjisi fiac
niii fiat fraus ^taus> quia fingantreligioncm,sed-non cst:vt hic& s.deextraor.
«jus P.n»at re- crij.ij.& C. de sacrofan.eccle.l qui fubpr&textu.
.'gionem.

"on ya-
& ~)-ie

let tlc iure,scd tamen postea p, rmiccuur ei elige-rq:vc hk
adulte. l.simaritus. §ssi.
0 s C<)OT^«s^QuodcrgoeratcoIlcgij,cratsingulorurn:vt7e
l-^ilegia.inprin.^
1, 4j Sed religionis causa coire "^**"' desan.episs. §,jj
non pL-ohibejitur:dum ramen per ?*w*w«? ^ «MMjIi.
1 r r r r-iCi Cam-verfi-,vbiautinbi
hoc non faat contra senatuscoiul- ^wi ^ co£ **g
tum quo illicita collcgia 2 arcen- ar~)-devtri.sign.Lrem
tur*. 2, s Non licetm'autem am- &fieh-)-L serui.eM

%

pliusquam vnu collegiumlicitu JS^SJ.J*1"
habere,vt estconslitutum & a di-
uis fratribus: & si quis iri duobus

ititil.

'■■fedsihac.§.quimanul

fueritj rescriptum est5eligere eum mitt"ur. Solu, quidarn
oporterc,in quo magis esse velit", ^™' 1u6d ^ua: c<>i-
accepturum ex eo collegio a quo vej plririum,^„5
recedit,idquodeicompetit ° ex stiativndc &fictadc

ranone quse commums fuit,
11. Vlp 1 anvs libro 6. de osisic.Proconf.

/~\Visquisillicitum collegium
tur p

monitracionc ciuip.nj
conccdunt , isti sunc
populus Bonon.& istj
sut dominihuiusprs,
dij, non tamen conce,
dunt,siistiiriormntur,
crgopopulusmoritut;
quia ahjsubstittftifu-
guntutviceilloruin.&
idcm fallit mvocc e-
misTaquaepcriit, nou
tamcn extindta eii vor
tua.quod autcmdici,
turinconcranis, non
cst (ingulorum.citre-

vsurpauent: ea pcena tene-
, qua tenentur qui homini-
bus armatis loca publicaveltem-
plaoccupalle iudicati sunt.
1 11. Marcianvs libro secimdo
iudiciorum pubikorum.
COllegia si quafuerint illici-
taq, mandatis & constitu-
tionibus, &senatusconsultis dis-
soltiuntur. sed permittitur eis cu cum.vc poftularcp6s-
dislbluutur, pecunias communes, si:JusPa-vclscru5non
siyns habc„t, dtoidere',pecu- SSSE15S:
mamque mter se partiri. k-gio Vcl ciuitacc,Par-
1. J In summa autem , nisi tcm suam vc in pro-
ex senatusconsulti audoritate vel pnoobtincbit.&lorti
r~,C~,-;„ U„ • 1 j llcud elt itatutum de
Cxsai s5collegmm velquodcum- Ebcrtcsscalioqukiri,
que tale corpus coierit,contra se- mium esseumpedime-
natuscqnsultum 8c mandata & tum aliqucrn ciuem
coiistituciones collegium celebra*
turs.
i. s Seruos quoque licet f in
coliegio cenuioru " recipi volen-
tibus dominis : vt curatores hoiii
corporumsciantx, ne inuiro aut
ignorante domino in collegium

conucnin dtim clt m
ciuitatCjscd li clsctex-
tra debitor libcrti,iam
habcbit caulam cum
co cuinoiidcbetreue-
rctiam:& sic tuncnul-
lum elset dubiu. Itcm
in seruo magnuns cst
impedimentum vcri-
tacis inquircndac, sino
torqucatur.Vel dic quod collcgia & vniuersitatcs aliquid habciit
propritim,&singulorum cst : & quicunquc recedicpaiTcrnsuam
pctir^scilicctcum cx collationesingulorumnabcnt aiiquidcora-
mune : vts.nequidin loc.pubJ.i].§.viarum. Sed vbi collegiovclci-
Uitati legatur, nonlcgacuriv.si his qui sunt in collegio:&quidc
collegio sunc, habcnt partem crgo cuni quis reced.t.ninil nnni-
cabit, quia non est singulorum,ied ciuium vcl collcg;atorujn:«
fa. ad hoc s. qmdcuiusque vniucr. I.sicut.§-fequid.jy adTrebel L}-$-
siautem collegium. & "sdequs.si. L).§.feruum.&s- de acquir.n.tw».
l.statuas. ..
p- (~^\Vi illicitum.] Tenetur.vt maicstatss : vt "j.adleg.luLn>*-H-
\Jj^ibi,qu6veccetus,&c.Ycl aho capiteivt C.dehis quiadeccltj.
consu. I denunciamus. *
Ollegia.} C a s v s.CoIlegia illieita dcbcntd■sl'olui:&rcsco-
_,munesquaeibi sunc.debent diuidi. Sccundo dicit,orr.nccol-
lcgmmcstillicitummisisicpermilsumabaliquo Senatui on.ve .1
principe, Tcrtio dicit.in coilcgium tenuiorum possunt rccipiler*
ui voluncate doniinorum,non alias: nnb puniuntur qtn alncr
cipiunt. Sequens lcx eit plana cum toto tit. scq. f R. A cc. coIJcg'9°-
q s 2ssi«M.qualia » sunt omnia,nisiprobcturlicita:vt )■§•'». "Z" m* *|U
t»A.& s.quodcuiusque vniuer.L).inprin.& Cde here. mstt.LcoUegt»- p/,,,»*
r s Diuidere.dchocdicrts. eo.l). insin. . f nC "'ia.
s s Celehmttlr.kx.contxil.defrocur.l.mutus.^.cumqumtur.m Pe.
tamen vanc:quia hoc tanqu-tm lllicitum gencrahtcr ptoni cran
illudtanquamhcicum concedicur :vcs.^ iniuJsedsi'%-uem '
insi.&s. eoJ..).inprin.Si. tacit J.deiur. immunJsemper.§.quiMjtM^
Iccmeodcm modo sojuicur axg.coatxk.supr. ex quib.cau.tmw- ■
non. §.quodeis.
t s Seruos quoque licet. i. licicum est.
U s Tenuiorum. hoc expone ytsupra l. ).in princ.

c

m s Nort lu:et,d.hr,ui.Sc zd hoc].ad mu?iic.Llibertw,§.iiij.& C. qui I x s Sciant.ycl supenoradccermniat ycxbnmsciant.& waC^_^

14°
jiicur,sci
tiora: &
perum-1
yU.suH
a s I»fi>
s, (eruos
minoi"1
, .„,. rante. qt
/Pr^m.tur
iS»osantI*- m.C,V
supersen
b nodi
tHsMsiasta Uvot
fakrv- tatenV'
c s Velh
bimuici
qu6d t
(ocietiS
ctiitenc
iicit: du:
ds Ex
pactum
licet soc
siuepass
licitum:
cietas il
princip:
nec acc
ng.iur.l
■tsl
I Vlo.Vi* 't* eadem.:
,f.2U!iiyit"- Ctalis 1
cicrass
licitamej
cieraterr
illicita ej
bsas verl
\ i. Ojiod si inccrprct
popiilus,vele- I.Soloriis
""'V^8'0: Latinun
msciilroresvd . (
orgioru sncri- mlege .
sicoli,vclnan- tinctur:'
tt,vel sodales, j//Is itae
(damwncf r-p^l
lcpulchru ha- J J
bcmo.velpu corPons
Hicani, vel m A c C v R
socictatem co- g J" Stl
emendorupe- custodcs
Wmm,autne. s
gotiacioms,
vclctiiuscmiq; " * '-'<"
ilteriusreico- qui simu
tuntes,pacis- mentutn
tantur inter j s

tatftetiem
*Bo.ie(yt'

se,rattim esto, „
"'lib

§1
,- 2u,,bus
blica id mo- «abcrcc
niimenta non dico col
prohibent. baii eo
reproba
I Aftionsipo- tra.vt s.
pulares soven- r Prnn
fcnonerimi- £ a
nalcs. Duldam
*ActioniT p0 - interpre
pularium sin.-----------
gularia iura. DE P(
t Transactio- k
«»»«»t„. rbusa
Kt<luatiaori- J Not-j
!'s>quani rcj gulariter
!°.d'catI' de1»iU
5d^diaam '*•"«■/'
^(nntrci ' lls esit
5e's««toris. Item a£l,
«Acti

Pnlarcs
Actioncs

l0«espo. vcleiF.l.

Wan

cs cur

po.

: sus.

na

& omnes

p;^eP0.w)Iucr
\?n^Zco,nuHed

^rf.

6' a;
■erat,
loading ...