Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1419
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0716
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
xij.

(fr

^

'4-i

*-U- av~. JJ'hlcn:\

*

1

lI>>- 6*

Nu

luo JsstSS

_m p.°i
I ^tstJL*
:u- **«__!
Cu '""■'«folhW.
;s3 1,tlusNsc ■'

-»j . •■••'«««1)5
u- ^Wt*
lll tcmliianntijp^
el prioobtintbit.tnjttj
j_ litud cst iWmumc:
Iibcrto,nealioquiiiH.
•" nimmclIctjiiijiKiti.
]i cum alnjucmcn
j, comicmti dum c!l i
cmitatc/cdlitssctii.
trailcbitorlibttti,H
II riabcbit cansaai ra
- eocuinondtbtti*

- rctiamt&fatiw»
lum elTe: dubiu.Itca
in seruo raagnurs cii
~ impedimcutiiii ra-
taris inquirtiitew
liucrsicacesalicjaiJWte
tquc Rttk~m*
rumnabcntal!ti»i«-
j, Scd vbi coliegioTclfr
siintincglMs

red.t.mini»5'

iivelcollc^
"■ * tfflfr
,gcn ewjs/ij*

^s

..«**

UJt>.

nit»

1407 Depopularibusa&onibus. 1408

nkur.scilicetquodseruisint, & quod domini Voluutare velinfc-
riora: & tunc nsl subauciiendam cst.
* s I» collegium tenuiorum. id est, collcgium mcdicantitim pau-
pcrum. Hi habent curatorcra & a&orem. Vide scripta ad l.j t.J.
vtt.sup. de leg.i. C v 1 a c.
s In fingulos homines.
tenuiorum « reciperent: & in fu-
tluum pcena tcneantur in iingtt-
los homines a aureorumcentiim.
Primbponit qualtter vocentur qui
sunt de vno coliegio. Sectmdb diat
quidposfuntsaccre tnuicem collegiati,
"Tertio dicit vnde pradicii habuerunt
originemfiilicet a lege Solonis Gr&ca.
Quartb ponitur interpretatio iliius
legts Grac£. Sccunda ibt, his autem.
lertia tbi,sed h&c.Qiiarta ibt,fian-
templebs. Bari.
x v. G a 1 vs likro 4-ad i. xij. tabitlarum.
Odales * iunt,qui eiusde col-
iegijsunt:quam Gr^ci e<_x.<pe.«.
licitumcdummodTio" vocant °. His aute potestate facit
ciecas illicita. cu ergb lex,pa£tionem qua velint sibi fer-
principale non tcnec, re c:dumne quid expi.blicaleged
ssoriurvt J.de COLTuPant.Sed haeclexvidctur ex
lege Solonis tranilataesse.na illic
s lta est C:E--. 3 (/[«^os, « ippa^peS,
tr-hptTi * bp?ib>y,i\vctvf), htrvycn^gi , «
ofti&tpot,* ^ioarco^) , ii 'c^ii hiav el^o-
(jfyjci, Mtls \(j.TioeA<*.y, 0 , Tiav T«T«C
lav JfeSav^) <Wsbs d\/\n(jMS,x.v&w ii)

s. (eruos receptos do
minoinuito vel igno-
n Praernmitur rantc. quaeignoratia a
i^norantia^ semper pracsumitur:vt
arg- C.qui mi.nonpof. I.
super seruis.
b C* Odales,] Het&riam
h Heta:ria sen ^SvocmL;u b socic.
tatem.
c s Velintsibi serre.i. sl-
bi muicetacere : & dic
c]uod tcnct hoc casu
societas : alias nec pa-
ctu teneret:& hoc sub-
iicit :dumneqttid, Scc.
d <i Ex /eg«.cjuod e(i il
padum illicit-nin cst:
licet societas ltcita -stt,
siuepadtum cst eciam

nec acci
reg.iur.l citmprincipalis.
c 5" Nam iliic ita est
f Vlo.yzune ita eadem. a.\.licit«t est eade.
tsizlitticcita- stalls icxvc| taiisso-
ta est exaem. r r , ,. . ...
-J ■ - cicta^.t.lodahtia. a\.d-
licitam ese.L calcm io-
cietatem vel lcgcm.al.

iUicita est. & tunc ha

beas vcrba quaedaqux tav (in tittdyofwcn Jl/xooiit yadfnct-
'".^s^ l1^'""?^ a'aain ®-1 [i-Si aute plebs,vel fratresf,
opiilus.ycle- i.Soloms de Graeco m ,rL rY 1 <, 1

L,sde reiigio- ^^.i^ is^^ vel sacrorum sacramentales g, vel
SrJSssistcri- i« legc SoIonis ica co- «aucac, vel confrumentales h , vel
fico,li,vel nau- tinctur:& inCipit,nam qui in eodem sepulchto sepeliun-
«.vdsodaies.mcitaest.&cc. ■ tur,velsodalesqui&multum,h-
ycleommune f sVelfrMres. alicuius ,, ,. 7t • '
mul habitantes lunt:enimuero ad
negotiationem , aut quid ahud:
quidquid hi ' disponent adinui-
cem , iirmum iit,nisi hocpubli-
ca; leges prohibuerint. ]

el colic

sepulchru ha-
bcntes,vel uu
blicani, velin AccvKS.
sociecatern co- g J Sacramentales. i.
cmendorupe- custodcs sacrorumva-
corum,autnc- sol.utn
gorwcionis, h ^ CovCrummtlfas;w
velcimisciinq; T. / .^ r
alteiiusreico- qm hmul vendut rru-
cuntes,pacis- mentum.
tantur inter i ^" Quidquid hi. i. hi
se,ratum esto, qmbus permisstim est
oa»enu5 pu- habcrc collcgmm:ilon
blica id mo- . e>
numenta non dico collegmm appro- . ,. . ,
prohibent. bari co ipso quod nou soft priuata iudicia fo extraordinaria
reprobatur.Imo ccon- qu& ex deliciis nascuntur,subiicitpoptdaria,
t Actionupo- tia.:vt~s.l.pr.§-insiima. cuius f generisvnum habuimustit.xij. &
pulares foven- lEtno. quod inqur- alteru xit.xx).^ aliud de albo corrupto lib.
ses non crimi- busdam libr.dcest haec ij.tit.).& alialib.ix.tit.iij.& lib.lxxix.titu-

DE POPV|LARIBVS
actiombus.
TITVLVS XXIII.

interpretatio Grxca.

DE POPVLAIU-
bus a£lionibus.
s Not.super hoc tit. re-
gulariter quod h& c ac~i.
de quib. hic trasiatur,;

lo quinto. & pleraque interdicia popularia
lib.xliij.Iudicia h&c sunt sorenfia * non cri-
minaiia,<fy ex his causis qustpublica tutela
merentur cuilibet agere yolenti competunt.
In his pleraque smgularia s sunt,vt pro ta-
pulari aciionesidemjsor non detur. l.si quis
pro co. § vlt.dc fidcius. vt m populari a-

nales
* ACtionu po
pularium iin-
gularia iura.
f Transattio-
»is minor in-
terdu austori-
tas, quam rci
iudicats. de 1utb- htc tractatur,no
€ Aftiones po- sttnt reisamiliarisperfe-
pulares tedunt cutoru.fedex &quo & bonoextrinsecusad ■vindicla.propofits.sunt.qua-
ad vindiSam, /j; d ejJ^rw/^a/s.wo.s.desepul.vio.I.iij.§. ri.& l.scpulc. & 1. pen.
nec sunt rej jsem ag^o ^y^ hominis occisi.vel vulneratuvt s. de his qui deiec.
d AttionesM- vc' e^- ^ vcro.§.haec atitciriitllo.Fteproeaquodeft posituminsug-
pulares qua:. grunda,velprotec1o,velmceniano,velpergtda:vtd.\.li vero §.prajtor.'
Aftioncs po- qy. omnes omnino aci.insaciti qtiSLreddutur hodie loco interdtct. pr&di-
pularcs curita tforum de reb.publ.popularesditutunvx s.ne quid m lo.pu.fiat.l.ij.§.
appc latiE. h intcrji(ftum pcrpetuum. & ideo ctiilibet « de populo concedttn-
pulari an ad- tur,eumpr&torts tamen mdagine.vt ].\.\}.(ianealtionesrepctitndaru
roittaturquili- &peculatus qttia remperfeqituntur.inheredes dantur etiamante iit.
bet a-ccusator contest.fed intraannum:vt infraad legcm Iul.repet.l.ij.J/^weye^»-.
pro poena im- ditm R. popuiaris aiiio dicitur qtt& cuittis ex popuio datttr. Citm vero
poncnda ex triuatum lit crimen quod abiicitur,ei dttmtaxat intenderelicet,cuius
«•riminepruia- '. „ J * . ■ , r , ^ .
mtereft , non propterpecumam extgenaam.Jeapropterpoenapi corpora-
lem inssigcndnm. Pecuniariaveropetitioji competat, citiiibet depopu-
• lo datur, insfeiia perfona qtt& ad agendumjtdmittitur , cuius opinio-
nis1, <fy> ansit idoneior, vel cuius intersit priricipaiiter qu& ipfe sieri
desiderat,

^TRjjI Opularem aUionem.dz eremplum iia^albo coirrupt.vt H".de
jgKg iurtsd.om. iudd.si quis id.&c in aclionc m fadu dc deic. &
eft.vt s.^e his qui deie. velejs.l.fiverb.%.h&cautem.ltcm dicsuum,id
cst proprium.
1 ^ Siplures.^Idoneiorem.c^als sit idoneior-'dic vt s.de li.ho. exhib.l.
iij .§.si tamen plures. &
Hione non compellatur arbiter fententiam
dicere. 1. non diltiiiguemus.§. dc libcrali.
derecep.qui atb. rec. Vt non intendatur
perprocuratorem. Vt mulieri vei pupillo non
dentur , qu& omnia obtinent etiam in pu-
blicis iudiciis de quibus agitttr tit.feq. ^p qj-
bique ita procedunt niji is agat ad quem
ea rcs pertinet qu& commissa cfl. hoccnim
cafu iudicium Jiue pubiicum ,fiucpopuIare,
propriuato habeturAAicct.m pr.&§.j.l.no
cogendum. s.qui ita. dc proc. C v i a c.

i. P a y l v S libro octauo ad Edicium.
-^K^xSJn OPVLAREM*a


cfionem k eam dici-

j. tit.ij.l.fipiures. & fac.
~s.defid. instr. l.fi.&de
his qui deie. L si vero. §.
h&c aute.(y desep.vio.l,
pr&tor.§.siplures.
m QEdsi.]Opponitur.
Ovt & ~s.deproc. I.
non cogendum-§.qui ita.
tamen datur rcplicatio
si de prxuaricat onc
pruni doccatii"r:vt"i-de
lib.ho.exhi.l.iij.§. si tame
plures.versi.si tamenpo*
siea. (y de iureiu. i.cum
qtti. §. in popularibus.in
si.Xtcva ad hoc cst con-

mus qua: suum ius cra illc §. sed ibi ipc
populi tuetur. ciaIe- s ltc.m no. quod

* F!o Eampt-
pnigrem.
r-

exceptioobiicitur ,sc-
cusin transadtione.-yc
no.sdepaciJ.iurisg.§.si
pacifcar. & sichabctin
hocrcsiud.maiorcm ;l

XI. I d f. m libro primo
adEditlum.
SI plures simul agant populari
acl. prajtor eligat idoneioreJ.
i ij.Vt p i AHvsiibro i. adEdicium. auctoritatc quatrasa
SEd ii ex eadem causaiaepius a- ctio.adhoc cit J. adi. f1*
gatur,cumidem fa6tuiic:exce- Iulde vipu.l.qui ccetu.
ptio vulgaris rei iudicat* oppo- ffig *-ff-& ™<
' ■ ° . , rr dtjt.l.li ex duobus.
mtur ^ . s In populanbus attio- p^ls cuiusinter'est.Vcl
Hibus is cuius interefta, prsfer- ca./. i.deverb.jig.Vidc
tur r. scnptaadcam. Gviac.
n J Fr&fertur. vt b &£
s.desepuU. violJ.fepul-
chri.isy de lib.hom exhi. se

a AsiionupQ-
ptilarium exo-

i v. P a v l v s libro 3. ad Edicium.
Opularis adtio integrae ° per-
iona: permittitur : hoc est,cui
per edidtum p postularelicet.
v.Idem iibro 8. ad Edictum.
QVi populari actione conne-
nietur, ad defendedum pro-
curatorem dare M pocest. Is au-
temqui eam mouct, procurato-
rem dare non potest r.
vx.Vlpianvs iibro z$.ad Ediclum.
Vlieri & pupillo populares
acStiones non dantur, niii
cum ad eos res pertineat s.

I.iij.§ hoc interdiiium.
o ~Vyopularis. ] Inte-
X gY&, i.qua: non sic
intamis.
p J Ediciti. depostu-
lado.
q s^yipopuiari.sDa-
V_4.^. ctiam antc
lit. cout.
t ^" Nonpotest.vt~s.de
procur.l.licet. inprin.nil\
iuum priuatum com-
modupersequatur, vt
ibi.de.oy i.no cogendii. §.
in

b Isciliiis ili-
terest m du-
bio, aliis pr^-
rendiis estjVs
agant.

v r i.P.avlvs libro 41. ad EdicJum. quiita. & s. ne quid
Opulares acliones non trans- lo.pub.l.pe.sEthct vi-
eunt ad eum cui c restituta est dctlu ^l110'1 «1--^°-

qui populari
cunquc qurs agat po- aaione ld ex.
pulari aft. quia (ua in- peritur, quod
tcrsit,qu6dpotest darc lua interlic.
procuratorcm: vt^. II.
& fac. de procur. I. mu-
tus. §. inpopularib.
s \ j(Viieri, ] Verti-
xVjJ./zcdis.i.eoiu m-
tcrlic ad quod cst C,
quiacc.nonpoJJJ.de cri-
mine. qy-s~.de accufat.l,
hitamen.iQ1 s.de op.no,
nunt.ldepupillo.
ad heredcm.scd agct he-
s vt quihbct dc populo.Vel foite cst vcrum ctiam lit.con-
tclt sic "s.adTrebe.l. quia perinde. §. resiituta.
u s Locuplctior.Nisipott litecontcstatam:vc J.deverb.fignj.ficui,
x /~~\Mnespopulares.~\Dantur.nsi d lit.contest.vtarg^j.deverb. JLitecotcsca-
\_^/signJ.sicui.ltcm nec e hcredibus.;vc?.^^w^«i</eiss.w/ es- ta,actiuncs e-
fu.l.Jivero.§. h&cautem aclio.sin.(y §-fin- Accvsj. tiam popula-
y s S«6M/»»»«.exordine.R. nam fallit quandoquc:vt s-ne quid res in hercJes
• 1 1 ■ /• , , i-^, o ■ 1 J J HanMl»
tnlo.puJ.t].§.sin.(y ~.hocmterdiaum perpetuttm. cc in col.aetcgcnd
vt ~s~.decol. deJ.i].t& de lib.ho.exhi.l.ij. infin.qax sunt contia.

hereditas ex Trebelliano Sena-
tusconsuko. 1. J Item qui habet
has acTriones, non intellegitur es-
selocupletior u.
vr r i.Vipi anvs libro j.adEdiciit.
Mnes populares actiones
neque in heredes dantur x,
neque iupra annum > extendun-
tiir.
t ~J~jOpnlares.]Adeumr«/.quiancc etia
JL i<~'

DE PVBLICIS IVDLCIIS.
Dicium eft de accufationibus qtt& pecuniariter mouentttr. Item de
priuatis criminibus:vtsurto,iniuria, rapina. vefitm quia q/tandoqne
siunt de criminib.accufatiories,(y inscriptiones, pomt de criminvn.publ.
<fe> qu&sinf.Cr potes exponere depubsiudictis. i. legib. pub. iudiaoritm,
velpubl.iud.i.accufationib-pub. iud^quomm accufatio eftterrii/ilts a\i
VtndiSia.&pub.idest populica,qttauis quddoquetdoneior adrmtiatur.
"_ Y 5 huiictii

dantiii'
s Hcrcdihus &
in heredes po-
pularcs actio-
ses nodancur^

S1*".^
loading ...