Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1593
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0803
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1567 DigestorumLiberxlviij.Tit.xxij. Kg8
_ _. - . - 1 ,.a ...:lu I „:... .„:/:*:. _____ r____ 1 t >'. > 1 «/ V/

4 Homicidiu
tantum ince-
ptum nec per-
feclum vtrum
puniat.ur.

a s Diuus Antoninus. s. de test. milit. I. eius militis.
* s Biuus Antoninut rescripjit. Imclligc Li.Cod.debonu eorum,
quimortemsibiconfciuerunt. Cvuc.
b s Occidijse.id est oct
cuius j vel alio modo vitamfi-
nierit , s ucceslorem habere diuus
Antoninus a rescripsit «.
c. J Videri autem & patrem
qui sibi manus intuiilset , quod
diceretur filiumsuum occidiise b:

cisum este. A c c v r s
c s Non perpetrauit.
8c afacit infra de re mi.
L.iij. 5. is qui. <& supra
desic. I. dium. Sed arg.
contra supra de sals l.
quisalfam. & de inossi.
teftam. I. Fapinianus. §.

dicit nonperpetrauit, id
estsenon occidit:quia
fuit dctentus ab hoiru-
nibus".
d 5" M-stnus. supra de
&dil. edici.l. cum auterp.
§. malus.
c J" Cauetur. fupra eo.
L ij. in fin. & insra de
iuresiscu Linsraudem.§.

meminisse. J Et quod mag,s dolore filij amissi mortem
sibi irrogalse: Sc ideo bona eius
non esle pubiicanda diuus Ha-
drianus rescripsit.
6. s Sic autem hoc distin-
guitur,interelle qua ex causa quis
libi mortem coniciuir, sicuti cum
quarritur, an is qui sibi manus in-
tulit,&non perpetrauit c, debeat
, c r t .* -j b-n- puniri quasi de se senrentiam de-
h U reatu de- r s In reatu. ld a eit r I .
cedere.pro in in suspicione reacus. tulit *, nam omnimodo punien-
dus est, nisi tsdio vitas, vel im-
patientia alicuius doloris coa-
<5bus est hoc facere. &c merito, si
sine causa sibi manus u iutulit,
ditur : & sic d habes puniendus est. Qui enim sibi
cjuid ir> dubio praesu- n0n pepercit, muito minus alij
parcet.
7. J Si qui autem sub incer-
to causas euentuin vinculis , vel
sub fideiuisoribus decesserint:ho-
rum bona non esse confiscanda
mandatis cauetur e.
.------------.-------------. Si accusiatus de graui crimine
DE INTERDI- si occidit credensfe deliquife : fi be-
<stis, & rclegatis, & n^es (-HS vo[mt proyare innocen
deportatis. ■ - -- -'

supicione rea
tus.
* tulerit,
c Probatur in-

^ r Probatum.contra
Cod. quitesi.sa. pojs.l.ij.
Sol. ibi c innocentia
nocemia eo frobaturco ipsoquod
ipsoquod c6- contrarium noiioitc
trarium non
probatur.
d Prarsumitur - n -
jn dabio mno- rnatur: & distingue Vt
jjentia.

lbi. 1. Item concra su-
pra eodem L ij. in princ,
Scd ibi accusatorem
corrupk. 3. Item con-
tra supr. ea. I. §. si quis
autem. versic. videri.

f VideBud.
in l.sidiutino
supr.de pce„

tiam desuntti, audtuntur:qua proba-
tajoabebunt bona desunSkitnonsisicus.
B A RT.
S. s De illo videamus , si
quis conscita (sibi ) morte , nul-
■^4«(.]Casvs. la iusta causa prscedente , in
"4 Alicjuo rckgato rcatu l f decesserit : an Ci parati

^ y Vidc scripta ad
§. in insulam. /. m,
supra de njerborum oblig.
C v i a c.

ad tcmpus, bonaems
confiscabantur. & hoc
plim , hodie sccus.
Fkanc.
h <j" Capitulum. id est
caput.
« Relegatoru , r ReUgatorum. ad c
adtempusbo- ttm?as : wtmfra l. re-
na an confi- , ' . J.
scanda. Legatorum. § .ad tempus.
non si in perpetuum:
yt insra l. relegati. A c-
c v R s.
ic r Superiorum tempo-
rum.dc B. & R sed alias
Jmperatomm.
I r lnter cuera. id esl
quia intcr caetera ho-
t De istorum minibus.quibus inno-
difterentia.vi- centiarauonum meo-
de Crinitu lib. rum temporum. id cst
dehonestadi- nos f qui suraus inno-
ici.22. cap. 6. 1 ■ ar
&C*liuRho- pCnts «^s»*1 fiscC>
dig.h.lea. an- quodnon dcbemus:&
i:iqua.2j.c.i j. sub.remisi & hoc quo-
/ Innocentia que, &c

fuerint heredes causam suscipe-
re, & innocentem defun6tum o-
stendere, audiendi sint: necprius
bona in fiscum cogenda sint,
quam si de crimine fuerit pro-
batum *> : an vero omnimodo
publicanda sunt. Sed diuus Pius
Modesto Taurino rescripsit , si
parati sint heredes defensiones
suscipere , noncsse bona publi-
canda:nisi de crimine fuenrpro-
batum.

DE INTERDICTIS f,
ET RELEGATIS, ET
deportatis /3.
TITVLVS XXII.
In hoc titulo exponitur poenaru duarum

fet.

pnncipemde- m r Quibus.a\izs qtibd; inter Je discrimen, "unius ex capitali cri
mine , alterius ex non capitali. D.ico dua-
rum. nam interdiUi jimiles relegatis sunt,
imb relegati. fed simpliciter, non in insu-
lam , qui in exilium funt dati liberum in-
terdiclo tantum certo loco, certdveprouin-
eManumitte- ° ^\ A-Anummere.&c. cia, ■vel interdislis omnibus locis vno ex-
i:e scruii suum d.VJLp°rtatu. id est cepto. Hateor tamen interdiciorumnomen
flepprtatus no deportatus g non po- latius accipi in hoc titulo quam itf ad
potest. ccit manumittere scr- eam relegatorum Jpeciem restringi debeat.

alias quibus. A c c v k. S-
n r Innocentiam.aXiiiS
innocentiami^liks inno-
centia.ncm nlizsratio-
?2m:& a\\a.s rationem.

- - -* Svs
HHJ^araamisitcjJ

uuro siium. ad quodsupra de man. j. qui pxni s ,
tur poslc : vtsupradelegauj.sideportati.mprinc CtA > ICnarevidc-
cvRSivs. .' r Qlcvnbi.y\4C.
EVmqui,] C
Qu_
wlnegotiatione vel aduocationibus , vll v^^ Cx aIlquode
qua alia re hic titulus est , fed hi etiam l<XoM^[ «' ca perd5t
omnes eodem iure sunt quo relegati ciuita- ^™ debcrent habcte
tem & patriampotestatemtestamentisa- m°ltU0Patrc. autbo-
Bionem& bona & omriia iura fua reti- naP'Ucl:"a>i!: libercos
tinent, & interdum non inperpetuumfed Paterno^ caaute qU2
ad tempus relegantur. Deportati omma y ,._ £ \ n«ura,
illa amittunt, & nunquam ad tempus de- VC * " ""
portantur. Deportati manumittere, idest
ciuitatem Romanam darenonpojsu/it, qua
nonhabent. 1. r. hoc tit. -videltcetsi poft
deportationem seruum adquisierint. ®u&-
fitos enim seruos poft deportationem <vel
quam aliam rem retinent quamdiu vi-
uunt , morientes sifcum heredem habent,

cgc>vt succedcrc
"^r scitcm ldg„atls
alus, Kcm tutelas ad_
gnatorum : lih
perdunt. Franc.
P r Et libertos. contr»
S-M!urepatro.l.ujj.sol
ibi dc aquitate, cum

r.wti>b , trfiu,ic.iu.tt, jbji.t*s/A njcretAem riauent, j- • ] * 7 ' *-UJu
& ita qu&sitos seruos alienareinterimbos- r'XU n,gniMW re-
' - ' • - tJ fcrip/coBtra dc tiKorc

mns.t.Velibiloqai.

tur dc Jjb

crtis

proue-

nientibusagencre^ab

funt ,fed non iustam eis libertatem dare.
quod omne longe aliter est in relegatis. Et
deportatus s ita definitur, quem vs cui ius
deportandi lege datum eft, fententemia fua
in mfulam esse _ deportandum pronuntia-
uit etiamsi, nondum in eam infulam per-
ductus sit. Relegatus * , quem is qui ius re -
legandi habet , relegandum pronuntiauit.
mitltum intereft quo verbo iudex in pro-
nuntiatione sua vtatur. & quis ita pro~
nunciat. nec enim omnibus ius deportandi
vel relegandi datum ejse hoc titulo decla-
ratur. Et pmerea deportationes s exilia ^"fcde iurc succes- t ns„
Junt propne, reiegationes * improprie. 1.1. s,„n;c tii„,j „_:___QS ' T
dc pub.iud. Ouid.
Quippe rclegatus non exul dicor in
lilo. fe> alio loco:
Ipse relegati non exulis vtitur in me
Nomme. Papinius:
Atque hospes non exul cizt.Lucanus:
-----------patimurquc volentes
Exilium , tua nos faciat victoria ci-
ues. C v i a c.
Olim bona relegatorum a sisico
vindicabantur. hodiesiecus esi. 13 ar-
T O L V S.
i. Pomponivs libro quarto
adSabinum.
Ap vt n * ex re-
scripto diui Traiani
adDidium Secun-
dum:Seiorelegato-
rum rbona auaritia
superiorum temporum k fisco
vindicata : sed aliud clementia;
mes conuenit:qui inter ca?tera l
quibus m innocentiam" rationu
meorum temportim hoc ciuocjue
remisi exempium.
ii. Marcianvslibrotertiodeci-
mo Infiitutionum.
MAnumittere°deportatun6
posse,diuus Pius rescripsit.
Filij eius qui arnittit ciuitatem,de-
bent perdere bona ipstus qu£ haberct
ab inteftato, non ea qu<t aliunde ipfis
obueniunt. hoc dicit, Qr fon^ exem-
pla in textu.
m.AiFESTssti. Epitomctrum.
EVm qui ciuitatem amitcerer,
nihil aliud iurisadimerelibe-
ris, nisi qnod ab ipso perucnturu
esset ad eos si intestatus in ciuita-

'oitai»

BK>


^_^^__ I I
^ovclproauo.hlcve-*
ro de propriis Mm
damnati. j Vclibilo-
qmtur secundum ius * R
naturalc.-scilicetseqsi. ^k
dum hoc quod libcr-
tus dcbet praeitare re-
ueretiam patt&no.-hic
secundum ius artig-
«oniS.IlIudenimteae!roS°5
potelt adirncredcilicct * Rdegna
vt lioii succcdat Jiber- iT0Pri«a
tis.vcl vcnus,iura suc- ""*
cessionis auferrc aon
pollunt; qmailla nou
posuintadfiscutransi.
rc,iicut nec ad herede
extraneum:vtC.^I«-
tin.liber,tollen.L}.§,fed
&sifub condhione. vn-
de apud filios rema-
ncant.adquodests.«<i
Trebell.l, quiaperinde$.
].& Lfepatronisilins.vi-
de solu.vtno. C.de h.
/ifcr./.j.Itemeisdemo- ,
dis soluc s. deknislU.
fe nece.§.fi deportatus.
C.de obfe.l. etittmlibens.
q> s.adl.Iul.ma.l.eoru.
qua:sunt contii. Vcl
liancvhimanisolucvc
ibi. A ccvk.
q s Incolumk.n sic J , Genearcbi*
pontis priorparcsqua patrimona
Ludus,nsFiatur.sichoc:;r;
s. deserms expor. I. U- tmie[lio „j
tius.tys.neqmi insiu. aufetuntur W»
*#W.j.§. &ftM- & C de bcns.
qu&si.l. diuo.
r J" Et srntrts. filios
damnati.&Tacit C.de ,
prox.fttcr.fcrinJ.fi qti'1;
Ub.xij.&desiliisosicM-
&ij.& in Authent. de
exhibend.re. j,.optimun>-
coll.v-
Elegati.lCASVS.
Reiegatus in in-
{aiarctincthbcrosia
potestatc&bonaiaa
retinct:nisiinscntctia
aliqua b'ona essent■ ei
ademptamamtuiicilia
tantum amittit:c«e»
F R A N C

' VII Ig
tuluni.

R'

tetinct.

ii iuti-ii.ai.Li:> iii liiium- „ <v
te moreretur i hoc est hereditatcm eius,& libertos >
Ci quid aliud in hocgenere reperiri potesl. cjui v
a patre,sed a eenere, a ciuitatc,a rerum natura s
rentur, ea manere eis incolumia g, itaque &■ ' ^

BpO

»«« pete "..,imiliti->''

■ibo-

s
itas.
I Relegati
„, non *«•"'
tunt

I5<5P
b \ w>»e>
qu*» ^—
es Siq^-
on »"»• ssua.
if(*™c-( s Ittperpe.
g«ionc- csiadtemp
'JSfX- leg^m.S'
K>us diffe- faUeP
tcntia. ^liqttid. §-J*
tnenwm-
g s Rele^
ponit,icilicl
gato in I
Accvrs.
* s Parten
adimere.V-<->
§.m infulnrn
vcrb.ohlig- <
hT?Xi/(«i
^Exiliumpro- X-J r
prie & impto- tut sscpoitJ

prieq

ilid.

leMtio im

l.depuhlic.
ergo impr
tur : quia
pcrpctuum
dit ciuitatc;
\ Vra ^poralis.&i
i„4mut. ad I. qms.circapn
aitfacl.i. ["/>'<> i s Inierdu
dipatiisMii ,■«Bonoiiicj
volutario exi-
lio traaat.(juo «*i
locncensetca- ^ s Aut k
puthoccorru- omnium loco
jmun esse, vel £mtwt, Qic ]
potiusmut.la- tiLeQfrusUo
tum m medio .', .'"
membto. m loM >me>
tit.xiiij.lib.v
C v i a e.
k ^ Certun.
ta vt stare
tantum: vt
gntorum. §. j
ttem in parte
1 s IninsuL
i Re1egandus^atcllrnho
initti in insuli TNferpoeaa
debet, vbinon l_Illtcr caetc
sint homines. cst ctia dcp
adde relega- f,.^ „ r
tione cop,4- sulx:ClUX P1
ri suspensioni. ««"««• &
sicZdim specu. tanJi habci
"•■tn.ctefl.sre. Yrbis.noni
§•«.1«^.!. uinas.-scdc

B./.

'•ttiserte.qui.
^ hic per.
t!cram emen.
oand

vidct alicju
tandum, pc
fcrre scntcn
tame postci
pcm, qm »|
dinuuto in
sententia e:
& intctim i
"atum custi
nio dicit :
«iminc c:
Portandus <
gandus.Iten

taTum pu- ante qtl3.(\
tum. '* 'n(ulam cs<
cst.Cst«el
Ht.sunt pla,
y s Deport,
«ot.sd/.Uj
m.T«<»j(i

tl(! jn S-

?/'?-^oa cstJ
r^-det
sltl'-&*.de
* s ^ t

»4
loading ...