Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 3): Digestum Nouum, Sev Pandectarvm Ivris Civilis Tomvs Tertivs: Ex Pandectis Florentinis quoad eius fieri potuit, repraesentatus — Lyon, 1627

Sheet: 1591
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd3/0802
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
*X'afa. |

■tris> &

%

\

fc **l^
blica *.!*% S
• >CN*i
>quia J^fcJjWN
iabe- *
isciisfc. Aj.li!
erti. \'AH%t.
;'(: fefe
lnhj

■* wi,,
l , ra- fti/ej.
mon M%nsii
idem n" m^-
. / gCKHIE
nccaucnt. sEUlli
pa- q uod patris iassas *» i2
|r cicusat argm,ioB!
^1110" jSsriajU
li in ^itrii.^.ts,
m- (u.L[tfntit, ,«
Cj js Jsji/ijWs
,,. necauerit. *
ibh-__________-
:cia- d E BONii
fpe- coiomqwat
; • tentiam «1•
ll"a BB,fc
me-
IWwftalikjCj'
svs. Accote;:
crimineciqiieis
J"1" ___,,«yiia

nicuipcenat
,n>° liconsi*
:asu no« sml •

iii*

:vi

cetK^^I

ex

*

srit %nPoF,

C?'

1565 Deboniseorumquiante,&c. 1566

sus Romam vt ibi contra eum detur sentcntia : & incerim in via
decessit. nam eius bona vadunr ad suos hcredcs. & hoc dicit ha:c
lex & seq- Franc,
t Vitam redi- a J ;» capitalibus.non omnibus: sed a in his quce pcenan sangui-
mere pecunia nis infliguiu:vt in si.&supr.depr&uari.l.si.(°r insr.l.proxi.in prin. qu&
a quocunque sunt coMra.

dicendum est, etsiappellatio eius
non recipiatur.
1. s Reus prasterquam ma-
iestatis

bona sua administrare

*****!
Urfd K»
■iro titf»" ■ df(,#
princip= >
10- Lsuli^
em **■$
V cuf^s *V
* >?#

liricumeftreo '_ «- /;J, ca.pitalibus cri-
cnminis quod .•*.. ,i , .- ,;
ponam san- tmmbus.Hut-tvtmttL
guims inssigit. 1 S.C.detranfrd.Cvi a.
b J" ^o» »ocere ei. A.C-
cusato.
a s Ignoscendum. Hic
distinguit superius di- potest, & debita soluere ck: acci-
ctum, sccundnmlo. vt pere , si bona fide ei soluantur,
non su concra insra l. post condemnationem vero re-
Ts §u*!iter qmliter. uocajttur qu* in fraudem fisci
iVitam redi- scilicetper pccuma °, alienauit.
rnere per ca- non dicas pcr calum-
lumntam an niam,cum dc calsinia __________________.
lice-c. iurct: vt Cod.de iureiu.
trop.calum.dan.L). licet D E
quidara c&traarg. hu-
ius ltgis. Item nonne
iuiat quod nihildabit:
Vt C.de iureiuran. prop.
calun.dan. auth. princi-
^/«?Respond. non iu.
rat hoc capitulfi.i.Vel
dicquod lex daic per-
mittit.xtf hic,& Cod.de
transacl. l.transigere.
t A iatronibus _ Jitrontbus. id cft c
nominari a- inter lacrones numc- decejferit ,bona eiuscogunturin siscum, &
liudest, quam rati.& tuncplana.& fic huic fimilis est is qui in reatu mortemsi-
Lntir.„"0neS n^bcs, htrombus. scd bi confciscit, nam & hicpro confejso habe-
inli.R. estlatrones. tur, & bona eiussisco vindicantur, ex ca-
s 5 Defenfionem.a.c si pitali crirmne fcilicet, non ex non capito-
dicat,bona aufcruntur li,nifiinnocentiam probauerit heres.neu-
heredtbus- Sed contra. terperomniapro damnato habetur. Alias
C,de h&re. l.Manich&os. mortui antefententiam non amittunt bo-
Heredibiu v^1 bona hcrcdibus d na.etiamfimortuifintpoftopinionempr&fi-
d'u interim dum Romam tranftnittuntur.
Cviac.

BONIS EORVM
quiante sententiam vel mor-
tem iibiconsciuerunt, vel ac-
cusatorem corruperunt.
TITVLVS XXI.
"Est etiam in hoc titulo aliud criminum
interfe discrimcn. nam in capitalicrimine
ex quo poena mors est , accusator impu-
ne corrumpitur, non in alie criminesed qui
IMperatores.] Ala- corrumpit, pro confejso & donuicio habe-
tronibus. id cft c tur , & licetpoftea ante fententiam vita

numeran.

bona parentu relinquuntunvt infr.de
quibns cx de- iurefisc.l.eim gr«i.Solut.
liftis auferan- secUndum Ias speciale
hic in latronibus : vt &
in criminc la^sce maic-
statis:vc C.ad legem Iu-

t Latroncs
qui.

De vrimctsarterubricA tratlatur
in l.fin. de secunda traElatur in l. t.
& 2 .Nibilpretiofius vitandeo parci-
Uamaienatis.l.quifquis. -~ . . ' i r ■ Lr
s Ec dic latroncs e, ,d tureiqm quoquomodo jangmneJuum


redemerit. B A R t.
Vlpiamvs librooBauo
Publicorum.
N capitalibus a cri-
minibus a a prin-
cipibus dccretum
eft, non nocereei k
qui aduerfariu cor-
rupitjfed in his demum,qua; pce-
nam mortis continent.nam igno-
scendum c cenfuerunt ei qui fan-
guinem fuum qualiterqualiter d
redemptum voluit.
I I. M a g e e. libro fecundo Tublicorum.
IMperatores Seuerus & Anto-
ninus Iulioluliano : Eos qui a
latronibus c nominati corruptis
accufatoribus diem fuum obie-
rint: vt confeflos de crimine,non
relinq'uere defenfionem f heredi-
bus rtftionis f eft.
1. s Si is de cuius pcena
vuig. quidam /3 s Antequam de eo Imperatori fcriptum eft, veluti
tamen conte- sorteiudicium.Ltg.Cot- qu6d decurio suerit , vel qu6d
dunt emenda- K iuaicium. Pcr for- X ^
oumeffe, ra- . ,. , ,
tronisnoneft. tem !UcllccS delega-
quibusno ad"- bantur.HincKX«eJ°Wdicuntur:iidem sunt pcdanei^-/wW^<st-
ftipulor. wW. Cvt ac.
k s Debent.mh.l.proxi.^.siquisautem.
Vi rei.] C a s v s. Qui £e occidit mctu pcenae , in duobus
casibus bona cius consiscantur.vnus, quando iam erat accu-

eft furcs.nam & latro-
nes qm sufpcnduncur
Euzca.vt fupr.titu.j.l.ca-
pitalium.§. famosos.f o f-
/iatroni licet suc * rcdimere sangui-
fanguiue fuu ncm suum : vtfupra l.
lmere. proxi. qu& eft contta^ &
sacit C.de pcena iudi.qui
male iudi.l.]. fafupr.ad
Turptl.l.in senatufcoful-
tum.§.sipropter.lte con
tra J.l.prox. insin.SoL
vc ibi. Accvrs.
g ^" In infulam. sacit
).quando appel.fit l.\.<fy
de leg.iij.l.).§.hi.& fupr.
defica. I. qui c&dem. &
insr.tit.).Ljj. ify rv).& "s.
tit.ij.l. ij. §.j. (y l.diui.§.
de decurionibus.ify supra
de iniuft. teft. l.fi quisfi-
lio. §. eiusqui.
h s Videatur. quod
^io&tnv.vt fupr. de ac-
cu.l.ex iudiciorum.
tSicFlor.&in |. ^ ^rgumento. fc-
&inmanuf.& tcntiam.

satus : alius,quando inuentus suit in criminc, & nondum accusa-
tusseoccidit mccudelidi quod commiscrac. Si vero non sucrit
accusatus,necin scelerc dcprchcnsus, rcustamcn crimmis mor-
tem sibi intulerit; bona cius non consiscantur , scd ad hcredem
ciusv adunt. Item cum accusatus seocciditadhoc vt bonaeius
confisccntur : oportet

effct tale dclidtum, cx
quo danacus perdcrct
vitam , aut deportare-
tur.sceus fi eilet accu-
fatusdcfurto modicx
rei.vclinucntus intali
dclido scoccidat.nam

in insulam g deportari debue-
rit, antequam rescriberetur, de-
celserit : poteft quam,num an-
te sententiam deceililse videa-
tur h. argumento ' eft senatus-
consultum quod sactum eft de °°^ «us vadunt ad
his qui Romam transmissi, antc -utn hcredem,non ad
sententiam deceililsent : cuius
verba hasc sunt: Cum damnatus
nemo videri possit in hunc an-
num, antequam de eo sorte iu-
dicium (8 Roms redditum &c
pronuntiatum esset : neque cu

siscum. Itcm si quis sc
occidit taedio vitae, vcl
impatietia alicuius do -
loris vel simili modo
siniuit vita , bona cius
vadunt ad suumherc-
dem,non adsifcum.Ite
si patcr cum occidisset

iusquam mortui bona antequam sibum fuum> seocci
de eo Romx pronunciatum sit, ^t: picesumitur quod
Wj, r /i obdolorem nlij amissi
icata * sunt , eaque bona feoecidettt: hoa met^
pcence : & ideo bona e-
lusvadsicad fuum he-
redem, noh ad sifcum.
Item secuiidiim quod
distinguitur in co qui
occidit fe quadc caufa
se occidcru: ita eft di-
ftingucndum in co qui
voluit fc occiderc, sed
getes non pcrmiferfit.

Q:

heredes pollidere debent'
iii. Marcianvslibrosingidari
de Velatoribus.

QVi rei poftulati f, vel qui
in scelere deprehensi , me-
tu l criminis imminentis mor-
tem sibi conftituerunt *, here-
dem non habent. Papinianus ta- natalis homopunien
men libro sextodecimo respon- dus eft> nifl zxdio vit?'
sorum ita scripsit: vt qui rei cri-
minis non poftulati m , manus
sibi intulerint, bona eorum sisco
non vindicentur. non enim sa-
cli f sceleritatem esse obnoxia y:
sed conscientiae metum in reo
velut confeflo teneri placuit. Er-
go aut poftulati elfe debent, aut
in fcelere dcprehenfi n : vt si se
interfecerint, bona eorum con-
sifcentur.
i. s Vt autem diuus Pius
refcripfit, ita demum bona eius
qui in reatu mortem fibi confci-
uit, fifco yindicanda sunt, fi eius
criminis retis fuit, vt fi damnare-
tur, morte aut deportatione ad-
siciendus effet °.
2. s Idem rescripsit eum qui
modici surti reus siiiflet : licet
vitam suspendio finierit P , non
videri in cadem caufa efle,vt bo-
na heredibus adimenda eflent:
ficutineque ipsi adimerentur, fi
compertum ineo furtum 1 fuis-
fetr.
|.( s Ergo ita demumdicen-
dum eft bona eius qui manus
fibi intulit , sifco vmdicari , Ci
eo crimine nexus fuir, vt fi con-
uinceretur, bonis careat.
4. s Si quis autem tasdio vi-
t32 , vel impatientia doloris ali-

vel impaticncia alicu-
ius doloris fe occidcre
voluerit : & rcdditur
ratio mirabilis in litte-
ra.Item fi accufatus in-
terim dcceflit mortc
naturali:bona eiusno
consifcantur. Vlcimo
dicitjaccufatus de gra-
ui delisto , credens fe
deliquifle, fc occidit. fi
hcredcs cius volutpro.
bare cfi non dcliquifsc,
audifitar:&hoc proba-
to habebunt bona de-
sun&i:& 116 fiscus. Fk.
1 s Metu. quem mctfi
haberc vidctur demfi
poftulatus , vel in cri-
minc dcprchenfus. &
sacit a ad l.liberorum.§.
nonfolent.fup.de insa. &
supr. titu.ij. l.si quis ali-
quid. §. fin. Cod. fi reus
'vel accu. mor. fue. I. de-
funBis.fo C.eo.l.]. & ij.
& qui tesia.fa. pof. l.ij.
&insr. deiurefisc. l.in
sraudem. §.}.ij.& Oj. &
s. de iniuft. test. l.si quit
silio exheredato. §. eius
qui.infin.& s.ad Sil.l.).
§.fiquis.
m ^ Fostulati. id cft
accufati.
y f Celeritatem ejse
obnoxiam. Leg. sceleri-
ratem , vt Flor. id cft,
fcclus. C v 1 a c.
n J" Deprehenfi. s*. de
ritu nupt. l.palam.§.qu&
in adultcrio. A c c v R s.
p s Adsiciendus ejset.
sacit ad hoc & infcnus
responfum infradeiuresifc. I. insraudem. §.ij.
p f Vinierit. id eft ipfcmct fufpendcric fe.
q s Turtum. fcilicec in cafu fcquenti, cum, &c. A c c v R s.
r s Fuijfet.kd caftigaretur:vt inauthent. vt nul. iudic. %.penult.
coll.ix.
a s Diuus.

* Publicanda
esTe.

t luxta hoc
est quod scn-
bit Arifto. lib.
;.Ethi.cap.u.
Plato dialog.
ji.de Iegib.Ta-
cit.li.2.dequo
dam Libone-
* cofciuerunt.

t Fati celcri-
tatem.

a Poeaa cius
qui feipfum
intcrsecit.

tarpei

•ptotn1
loading ...