Lairesse, Gérard de
Grondlegginge Ter Teekenkonst,: Zynde een korte en zeekere weg om door middel van de Geometrie of Meetkunde, de Teeken-konst volkomen te leeren (Band 1) — Amsterdam, 1701

Page: au
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lairesse1701bd1/0021
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
HOODZAKELYK VOORBERICHT
AAN DEN


LEZER.
Et is de waercld genoegzaam bekend , hoe veel het cierlyk hul zei,
de we Ij} and eener schoone gefalte bevordert, daar benecven dat een
vloejende fjl, zeer groot vermogen beest* om een gescbrist smaakelyk
te maaken: doch mijn voornemen is. niet, de Konflievende Lezer met uitgekip-
te woorden, of zeldzame voorvallen , by de Hiforie-Schryvers genoeg be-
kend; de destigheid van de al-oude Teekenkonf, nevens des zelss gezach en ver-
mogen y op het breedjle af'temaaien ; maar alleen tot nut en Leerzaamheid te
s rekken, }tgeen het eemgfle doelwit is, dat ik met al mijnpoogingen zoek te tres-
sen ;. Hier van -daan komt het d«t ik zoo lang in vwysfel ben gtweef, op wat
wijze, en tnwelk gewaad, ik dit Boekje, den Konft'-beminnaars zoude deelach-
tig maaken, om lujr te verwekken tot het zelve aan te necmen, te kezen, en op
een gemakkelyke manier te leeren,. Wanneer ik overdacht, niet tekonnen mi(]ens
de voorbeelden van zoo veel destige Schryvers te volgen, welke in onze Eeuw ,
deeze Stos zoo heerlyk en groots verhandelt, echter alle noch eenige noodzaakelyke
dtenfigheden overgesagen hebben, waar over men zich niet heest te verwonderen,
nademaal deeze konf zo overvloedig is, dat men daar in nooit volleerd kan wor-
den, noch die genoeg in haar volmaaktheid befchryven.Dtrhalven het den Lezer moe*
gelyk vreemd voorkomen zal, dat ik dit weetende, het zelve werk evenwel heb
derven ond,erfiaan. J\daar door dien het reeds in mijn gelukkige faat gedoodverwt
was, heb ik geen beter middel weeten te bedenken om mijn zwaarmoedige ge-
dachten te ver dryven, als met het zelve, naar mijn zwak verf and , door
een gewoonelyke Schilder geef gedreevtn, eens op te maaken, Nogtans ben ik vn \
eerf, door andere denkbeelden wederhouden ge%vorden, die my er inner de, dat
e-en zelve zaak, alleen door verfchillende bcwoordingevan verscheide Autheuren,
aan de waereld is mede gedeeld : En om my aan dit eigenfe ongeval niet dee-
lachtig te maaken, heb ik een nieuwe wijze verkoren, om dat ik nieuwe zaa-
ken, echter dezelve Kcnfl betrefsende, het licht meen te doen zien • hotwel ver-
zeekert zijnde, dat ikvan demeefe mensehen mtt dezelve Kculeur zal gever wt
worden 't zvelk ik my licht kan getroossen, dewijl den Hemel my veel zwaar-
der hinderpaalen heeft doen te bovenkomen : Als voor eerf, de onbekwaamheid
die ik hebbe van de duitze taal, welke myniet eigen is, nabehooren te kunnen ge-
bruiken, omhet innerfe myner gedachten te uiten. En om zulks in''t Franste doen,
docht my ook niet raadzaam, vt rmits ik zo l ang in Hol l and gewoond hebbende, de
Fransse Taal byna afgewend ben. Eindelijk mrne Blindheid scheen alleen zwaaria-
heid genoeg om my alle hoop ófte snyden,waar door tk tot eengelukkig einde van mijn
vo&r-
loading ...