Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Konkordanzen

Cod. Pal. germ. 793
C. 38
C. 86
Cod. Pal. germ. 844/VII
Cod. Pal. germ. 795
C. 92
C. 88
Cod. Pal. germ. 806/1
Cod. Pal. germ. 800/11
C. 151
{C. 89}
Cod. Pal. germ. 693
Cod. Pal. germ. 801/1
C. 32
C. 90
Cod. Pal. germ. 695/1;
Cod. Pal. germ. 801/III
C. 151
696/III
Cod. Pal. germ. 805/11
C. 151
C. 92
Cod. Pal. germ. 795
Cod. Pal. germ. 806/1
C. 88
C. 93
Cod. Pal. germ. 844/X
Cod. Pal. germ. 807/XV
C. 151
C. 95
Cod. Pal. germ. 674; 840/V
Cod. Pal. germ. 811
C. 182
C. 111
Cod. Pal. germ. 840/VII
Cod. Pal. germ. 814
C. 154
C. 117
Cod. Pal. germ. 779; 780;
Cod. Pal. germ. 826
C. 147
846/XXIII
Cod. Pal. germ. 828
C. 25
C. 118
Cod. Pal. germ. 708/IV;
Cod. Pal. germ. 829
C. 135
720/1; 735/VI; 744/III;
Cod. Pal. germ. 830/VII
C. 131
752/1; 845/1
Cod. Pal. germ. 834/1,11
C. 153
C. 120
Cod. Pal. germ. 686;
Cod. Pal. germ. 837/11
C. 151
733/XV; 745/VII; 747/VI
Cod. Pal. germ. 837/LXV
C. 151
C. 121
Cod. Pal. germ. 691/1
Cod. Pal. germ. 839
C. 142
C. 123
Cod. Pal. germ. 704/IV
Cod. Pal. germ. 840/V
C. 95
C. 131
Cod. Pal. germ. 830/VII
Cod. Pal. germ. 840/VII
C. 111
C. 135
Cod. Pal. germ. 829
Cod. Pal. germ. 842
C. 2
C. 142
Cod. Pal. germ. 711; 747/1;
Cod. Pal. germ. 843/3/XVIII./29.
839
C. 8
C. 147
Cod. Pal. germ. 826
Cod. Pal. germ. 844/11
C. 64
C. 151
Cod. Pal. germ. 800/11;
Cod. Pal. germ. 844/VII
C. 86
801/III; 805/11; 807/XV;
Cod. Pal. germ. 844/X
C. 93
837/11; 837/LXV; 846/XI
Cod. Pal. germ. 845/1
C. 118
C. 153
Cod. Pal. germ. 769; 834/1,11
Cod. Pal. germ. 845/XV
C. 155
C. 154
Cod. Pal. germ. 700; 814
Cod. Pal. germ. 846/XI
C. 151
C. 155
Cod. Pal. germ. 734/XV;
Cod. Pal. germ. 846/XXIII C. 117
787; 845/XV
Cod. Pal. germ. 847
C. 28
C. 170
Cod. Pal. germ. 682; 730/1
C. 175
Cod. Pal. germ. 783
C. 176
Cod. Pal. germ. 783
Capsanummer - Handschrift
C. 182
Cod. Pal. germ. 811

C. 2 Cod. Pal. germ. 696/XI; 842
C. 8 Cod. Pal. germ. 843/3/
XVIII./29.
C. 9 Cod. Pal. germ. 734/XII
C. 13 Cod. Pal. germ. 785
C. 25 Cod. Pal. germ. 828
C. 28 Cod. Pal. germ. 847
C. 32 Cod. Pal. germ. 801/1
C. 38 Cod. Pal. germ. 793
C. 64 Cod. Pal. germ. 844/11
C. 73 Cod. Pal. germ. 696/XII
C. 74 Cod. Pal. germ. 764/1
C. 76 Cod. Pal. germ. 696/1
C. 77 Cod. Pal. germ. 729; 751/V
C. 79 Cod. Pal. germ. 727

Handschrift - alte römische Signatur

Cod. Pal. germ. 677
1034
Cod. Pal. germ. 688
1821
Cod. Pal. germ. 691/1
1782
Cod. Pal. germ. 693
837
Cod. Pal. germ. 695/1
948; 2143
Cod. Pal. germ. 696/1
478
Cod. Pal. germ. 696/VII
1858
Cod. Pal. germ. 696/IX
944
Cod. Pal. germ. 696/XI
871
Cod. Pal. germ. 696/XII
1857; 2144
Cod. Pal. germ. 696/XXIII
1785
Cod. Pal. germ. 727
2229; 1827

878
 
Annotationen