Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 6.2011

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22229#0225

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tom VI
Kraków 2011 J\


hl| \j ||| ||[ || i


Bogumiła Haczewska
Muzeum Narodowe w Krakowie

WSPOMNIENIE

O DR STANISŁAWIE KUBIAK

(1926-2005)

Po długiej i ciężkiej chorobie 18 stycznia 2005 r. zmarła w Krakowie dr Stani-
sława Kubiak, autorytet w dziedzinie polskich monet późnego średniowiecza, czło-
nek Rady Redakcyjnej Notae Numismaticae - Zapisków Numizmatycznych, zasłu-
żony numizmatyk od lat współpracujący z Gabinetem Numizmatycznym Muzeum
Narodowego w Krakowie.

Stanisława Kubiak urodziła się 8 maja 1926 r. w Limanowej. Dzieciństwo
i młodość spędziła w Zakopanem, gdzie po nauce na tajnych kompletach zdała ma-
turę w 1944 r. W latach 1952-1959 studiowała historię kultury materialnej na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, uzyskując dwa dyplomy - z archeologii Polski w 1956 r.
i z etnografii w 1959 r. Już w 1956 r. brała udział w badaniach wykopaliskowych,
w Krakowie i Starym Sączu, a od sierpnia 1957 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie
Numizmatyki Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN kierowanym przez prof.
Tadeusza Lewickiego. Z placówką tą, przekształconą w 1972 r. w Pracownię Źró-
deł Orientalnych i Numizmatyki w Instytucie Filologii Orientalnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, była związana do końca swojej kariery zawodowej. Od 1974 r.
pełniła w niej funkcję kierownika. Po przejściu na emeryturę nadal utrzymywała
serdeczne i pełne życzliwości kontakty ze swoimi koleżankami i kolegami.

Stanisława Kubiak znana jest głównie jako znakomita autorka podstawowych
opracowań monet jagiellońskich z XIV i XV w. oraz niestrudzona rejestratorka
znalezisk monet z XII-XV w. z terenu Polski. W 1968 r. obroniła cenną i waż-
ną pracę: Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444) [Wrocław 1970], napisa-
ną pod kierunkiem prof. Ryszarda Kiersnowskiego. Następną pracę z tego cyklu:
Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w 2 połowie XV wieku, wy-
dało w 1986 r. Ossolineum, a trzecią: Monety koronne z drugiej połowy XV w.
 
Annotationen