Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Praktika tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1912

Page: 52
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/prakt1911/0054
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
52 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1911

κός ενεργηθεΐσα σκαφή ή'γαγεν εις τόσον απροσδόκητα
πορίσματα και εγέννησε νέας άπορίας, απεφασίσθη ή έξα-
κολούθησις αυτής καί κατά το λήξαν έ'τος. Την δίεύθυνσιν
της νέας έρεύνης άνέλαβον οί σύμβουλοι κύριοι Κουρου-
νιώτης καί Αντωνιάδης, έξ αύτης δέ κατέστη πιθανώτα-
τον, ο'τι, έν ό'σω έσώζετο τό έσώτερον άνάλημμα, το άνα-
καλυφθέν το 1910, κατά μεν το νοτιώτερον ήμισυ του
ημικυκλικού χώρου Ό βράχος ήτο όρατΌς καί ένεκα τού-
του είναι ώμαλισμένος, κατά δέ το βορειότερον ήμισυ, το
προς το άνάλημμα, ΰπήρχεν έπίχωσις, και δτι ή επιφά-
νεια του χώρου /.ατήρ/ετο ήρέμα άπ'ο νότου προς βορραν,
ήτοι άπο του σημερινού βήματος προς το άνάλημμα. Έκ
τούτου εύλογον είναι νά. ύποΟέσωμεν, οτι, εάν πραγματι-
κώς ενταύθα έγίνοντο αί έκκλησίαι τοΟ δήμου, το βήμα
εκείτο τότε παρά το άνάλημμα, δηλαδή εις το ταπεινό-
τερον μέρος τοΟ χώρου, και δτι επομένως οί ρήτορες όμι-
λοΟντες έ'βλεπον πρός μεσημβρίαν. Όταν δέ βραδύτερον
έκτίσΟη τό εξώτερον, έκ μεγάλων ογκολίθων συγκείμενον
άνάλημμα, τότε ολόκληρος ο σημαντικώς αυξηθείς χώρος
έκαλύφθη ύπό τεχνητής έπιχώσεως ούτω, ώστε ή επι-
φάνεια αύτου κατήρ/ετο, ώς φαίνεται, ούχί πλέον προς
βορραν, αλλά πρός τό σημερινον βήμα, καί οί έπ' αύτου
δημηγορουντες εΐχον τά νώτα έστραμμένα πρός τήν θά-
λασσαν. Αί δύο αύται περίοδοι τής ιστορίας τοΟ χώρου
παραδόξως συμφωνοΰσι πρός μαρτυρίαν τοΟ Πλουτάρχου,
ήτις μέχρι τοΰδε εθεωρείτο άπίθανος και καθ' ήν τό βήμα
τής Πνυκός έν αρχή ήτο έστραμμένον πρός τήν θάλασ-
σαν, βραδύτερον δ' εστράφη πρός τό έσωτερικόν τής χώ-
ρας. Ο Πλούταρχος αποδίδει, ώς γνωστόν, τήν μεταβο-
λήν εϊς τους 30 τυράννους, άλλ' έκ τών άνασκαφών συνά-
γεται, ό'τι άνήκει εϊς ύστερωτέρους χρόνους καί αίτια
αύτής ήτο πιθανώς ή επιθυμία, δπως προστατεύσωσι κατά
loading ...