Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: em
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0319
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Georg Jensen SølvNyt Mønster, Ka^tusmønstret.
Tegnet af G. ALBERTUS
ØSTERGADE 29 BREDGADE 21
Tlf.i 10965—10966 Tlf.: 5221

KUNSTINDUSTRI

Lavoisier
Amphitheåtre de la Sorbonne


Bronzearbejder
gamle og moderne
Statuetter - Uhre - Kandelabrer - Lamper
Lampetter - Lysekroner
Budtz Muller & Co.
Kgl. Hof-Leverandør
BREDGADE 3 3

UDVEKSLING: — KUNST ELLER KUNSTNERE?

PAA Baggrund af Forsæsonens mange og problematiske
udenlandske Kunststævner, rejste Samleren i Septem-
ber Numret Spørgsmaalet om, i Stedet for Kunst at ud-
veksle Kunstnere, idet vi samtidig trak Linierne for en saa-
dan Ordning op.
Efteraaret har ikke gjort Spørgsmaalet mindre aktuelt.
Og fra den Synsvinkel vil vi betragte hin unge Maler, der
ubesværet af smaalige Skrupler og under Udfoldelse af
stor Skaberglæde i Begyndelsen af denne Maaned lan-
cerede Forslaget i ordret Gengivelse hos Dagspressen som
sit. Ham om det. Derimod ønsker vi at føje nogle Kommen-
tarer til den Form, man nu —■ om man skal tro samme
Blad —■ vil føre Idéen ud i Livet.
Med megen Højtidelighed har man sat vort Udenrigs-
ministerium i Bevægelse for gennem vore Legationer i
Oslo, Stockholm og Helsingfors at rette Henvendelse til de
respektive Kunstnersammenslutninger, Akademier og Ud-
stillingsledere.
Hvorfor saa indviklet?
Kender d’Herrer ikke Adresserne, kunde de have faaet
dem paa vor Redaktion. Nordens Kunstnere har dog
heldigvis altid forstaaet hinanden uden at behøve en Mini-
ster til Tolk. — Hvad er i det hele taget Meningen? Be-
tragter vi ikke stort set Munch, Karstens, og af de seneste
Dage, Frøydis Haavardsholm, Zorn, Engstrøm og Isakson,

Willumsen, Kai Nielsen, Skovgaard, ikke alene som kul-
turelt, men virkelig nationalt Fælleseje, hvilket igen vil
sige, at vi allerede gaar ud og ind hos hinanden og hjæl-
per os som de Frænder, vi i alle Tilfælde er i Kunsten.
Er Hensigten med denne Henvendelse (rent bortset fra
sin overflødigt bureaukratiske Ekspedition), at Nordens
Kunstnere i Fællig skal henvende sig til det øvrige Europa
og foreslaa et Samarbejde paa Samlerens Forslag: Inden-
for Kunstens Omraade at gaa i Spidsen med et Europas
forenede Stater, og til dettes Fremme, og til at begynde
med, en Udveksling af unge Kunstnere —• er det udmærket.
Men er Meningen blot (hvad vi har en svag Mistanke om)
at skabe en lettere Forbindelse med Malmø, er det i dette
Forhold ikke en Smule mere paakrævet end med Bornholm.
Efteraaret gjorde som sagt Spørgsmaalet: Udveksling:
Kunst eller Kunstnere, atter aktuelt.
Tsjekoslovakiet og Rusland (Den Frie). Polen (Char-
lottenborg).
Selv med blot et overfladisk Kendskab til det første
Lands Kunst, tør vi hævde, at det er Diplomaternes mere
end Kunstnernes Smag, der har været raadende ved Ud-
valget.
Saa havde den lille, russiske Udstilling straks en højere
Horisont. Hertil kommer for Indstillingen en oprigtig Med-
loading ...