Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Hrsg.]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 1.1994

Seite: 5
DOI Heft: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1994/0007
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Słowo wstępne

Jednym z przejawów wzmożonego w ostatnich latach zainteresowania
sztuką ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej była sesja naukowa, która
odbyła się 26 III 1994 w lokalu Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia
Historyków Sztuki. Pomyślana początkowo jako spotkanie studenckie, ostate-
cznie zgromadziła też zainteresowanych badaczy w wieku ...poststudenckim,
co nie tylko wzbogaciło jej program, ale i wzmocniło międzypokoleniowe więzi
w środowisku historyków sztuki. Przedstawione referaty dotyczyły głównie
problematyki artystycznej terenów Rusi Koronnej, przede wszystkim architek-
tury i rzeźby w. XVIII. O ile marginesowe potraktowanie Wielkiego Księstwa
było w znacznym stopniu przypadkowe, o tyle predylekcja dla późnego baroku
i rokoka oraz nieobecność malarstwa stanowi odbicie stanu rzeczy w terenie.
Właśnie w. XVIII pozostawił na Kresach najwięcej zabytków, a malarstwo
poniosło tam największe, wręcz katastrofalne straty. Większość referatów była
oparta o badania terenowe i archiwalne, przynosząc liczące się nowe wyniki.
Tekst prof. J. Kowalczyka stanowi przy tym syntezę architektury w. XVIII
w rozległej prowincji. Referaty studenckie były w większości sprawozdaniami
z objazdów inwentaryzacyjnych, organizowanych od r. 1992 przez Koło
Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i od r. 1993
przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyprawy te przyniosły już bogaty materiał naukowy i przyczyniły się do
okrzepnięcia niemałej grupy badaczy najmłodszego pokolenia.

W ramach sesji przedstawiono następujące referaty, które nie znalazły się
w niniejszym tomie: Andrzej Józef Baranowski, Urbanistyka Połocka w XVIII w.1;
Marcin Kaleciński, Portret wojewody nowogródzkiego Józefa Aleksandra Ja-
błonowskiego — nieznane dzieło warsztatu Antoinę'a Pesne; Monika Bogdanow-
ska, Andrzej Takielak, Konserwacja nieznanych figur lwowskiej rzeźby rokokowej.

Organizację sesji umożliwiła pomoc ze strony Międzynarodowego Cen-
trum Kultury w Krakowie i Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska". Stowarzyszenie Historyków Sztuki udostępniło swój piękny
lokal przy ul. Grodzkiej. Niniejsze wydawnictwo sfinansowano ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Historii Sztuki UJ. Osoby
decydujące o kierunku działań wszystkich wymienionych Instytucji zasłużyły
sobie na wdzięczność organizatorów spotkania i wydawców jego pokłosia.
Szczególnie godne podkreślenia jest zaangażowanie i sprawność studenckich
organizatorów przedsięwzięcia, szczególnie p. Andrzeja Betleja, jednocześnie
głównego animatora akcji inwentaryzacyjnej krakowskiego Koła Naukowego.

J.K.O.

1 Tekst opublikowany w „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki" 39, 1994, s. 25-34.
loading ...